SISUKORD

 

 

EESSÕNA RAAMATUPIDAMISE TOIMKONNA JUHENDITELE

7

RTJ 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

13

RTJ 2

NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

51

RTJ 3

FINANTSINSTRUMENDID

105

RTJ 4

VARUD

149

RTJ 5

MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

163

RTJ 6

KINNISVARAINVESTEERINGUD

203

RTJ 7

BIOLOOGILISED VARAD

223

RTJ 8

ERALDISED, TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED JA TINGIMUSLIKUD VARAD

,

251

RTJ 9

RENDIARVESTUS

277

RTJ 10

TULU KAJASTAMINE

299

RTJ 11

ÄRIÜHENDUSED NING TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTETE KAJASTAMINE

329

RTJ 12

VALITSUSEPOOLNE ABI

389

RTJ 13

LIKVIDEERIMIS- JA LÕPPARUANDED

403

RTJ 14

MITTETULUNDUSÜHINGUD JA SIHTASUTUSED

419

RTJ 15

LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON

,

441

RTJ 17

TEENUSTE KONTSESSIOONIKOKKULEPPED

471

RTJ 18

EURO KASUTUSELEVÕTT

505

ENAMLEVINUD RAAMATUPIDAMISALASTE TERMINITE SÕNASTIK

513

MAJANDUSE TERMINITE SÕNASTIK

525