SISUKORD

 

 

RAAMATUPIDAMISE SEADUS

9

RTJ 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

RTJ 1.

115

RTJ 2. NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

RTJ 2.

153

RTJ 3. FINANTSINSTRUMENDID

RTJ 3.

209

RTJ 4. VARUD

RTJ 4.

253

RTJ 5. MATERIAALSED JA IMMATERIAALSED PÕHIVARAD

RTJ 5.

267

RTJ 6. KINNISVARAINVESTEERINGUD

RTJ 6.

305

RTJ 7. BIOLOOGILISED VARAD

RTJ 7.

323

RTJ 8. ERALDISED, TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED JA TINGIMUSLIKUD VARAD

RTJ 8. ,

351

RTJ 9. RENDIARVESTUS

RTJ 9.

379

RTJ 10. TULU KAJASTAMINE

RTJ 10.

407

RTJ 11. ÄRIÜHENDUSED NING TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTETE KAJASTAMINE

RTJ 11.

437

RTJ 12. SIHTFINANTEERIMINE

RTJ 12.

497

RTJ 13. LIKVIDEERIMIS- JA LÕPPARUANDED

RTJ 13.

509

RTJ 14. MITTETULUNDUSÜHINGUD JA SIHTASUTUSED

RTJ 14.

525

RTJ 15. LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON

RTJ 15. ,

547

RTJ 16. TEENUSTE KONTSESSIOONIKOKKULEPPED

RTJ 16.

577

ENAMLEVINUD RAAMATUPIDAMISALASTE TERMINITE SÕNASTIK

601

MAJANDUSE TERMINITE SÕNASTIK

613