1. (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 27 2002

2. (Võlaõigusseadus) 26 2001

3. (Rahvusvahelise eraõiguse seadus) 27 2002

4. , (Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus) 5 2002

5. (Asjaõigusseadus) 9 1993

 

 

 

6. (Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus) 18 2015

7. (Ehitusseadustik) 11 2015

8. (Planeerimisseadus) 28 2015

 

 

 

9. (Töölepingu seadus) 17 2008

10. (Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus) 5 1993

11. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus) 16 1999

12. (Kollektiivlepingu seadus) 14 1993

13. (Töötajate usaldusisiku seadus) 13 2006

14. (Pühade ja tähtpäevade seadus) 27 1998

15. , (Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus) 17 2004

16. (Töövaidluse lahendamise seadus) 14 2017

17. (Kollektiivse töötüli lahendamise seadus) 5 1993

18. (Soolise võrdõiguslikkuse seadus) 7 2004

19. (Ametiühingute seadus) 14 2000

20. (Täitemenetluse seadustik) 20 2005

21. (Töötasu alammäära kehtestamine) 116 9 2021

22. (Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord) 91 11 2009

23. , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

24. , (Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta) 415 28 1993

25. (Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 13 11 2000

26. (Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord) 12 11 2000

27. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas) 197 15 2003

28. , (Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 176 14 2007

29. , (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 224 11 2007

30. (Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 193 20 2000

31. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses) 377 8 1999

32. , (Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 223 18 2004

33. (Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 362 15 2000

34. , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord) 108 12 2007

35. , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord) 109 12 2007

36. , (Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 144 5 2000

37. , (Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 105 20 2001

38. , (Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 308 15 2005

39. (Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiuja tööohutuse nõuded) 26 27 2001

40. , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks) 95 11 2009

41. (Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus) 58 14 2000

42. (Kutsehaiguste loetelu)
66 9 2005

43. , (Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord) 75 3 2008

44. Ż (Riikliku lepitaja põhimääruse kinnitamine) 372 30 1993

 

 

 

45. (Maksukorralduse seadus) 20 2002

46. (Tulumaksuseadus) 29 1999

47. (Käibemaksuseadus) 10 2003

48. (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

49. (Töötuskindlustuse seadus) 13 2001

50. (Kogumispensionide seadus) 14 2004

51. (Maamaksuseadus) 6 1993

52. , (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) 164 14 2006

53. , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha ala-mmäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

54. (Erisoodustuse hinna määramise kord) 2 13 2011

55. , (Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord) 39 30 2004

56. , , , , , , , 2 4, , , 2-5 4 3 , (Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või Käibemaksuseaduse 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning Käibemaksuseaduse 3 lõike 4 punktides 25 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord) 40 30 2004

57. Š (Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord) 41 30 2004

58. , , , (Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord) 66 7 2004

59. (Käibedeklaratsiooni vorm) 17 10 2014

 

 

 

60. (Raamatupidamise seadus) 20 2002

61. RTJ 1. ( 2018) RTJ 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED (Muudetud 2018)

62. RTJ 2. ( 2018) RTJ 2. Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (Muudetud 2018)

63. RTJ 4. ( 2018) RTJ 4. VARUD (Muudetud 2018)

64. RTJ 8. , ( 2020) RTJ 8. ERALDISED, TINGIMUSED JA TINGIMUSLIKUD VARAD (Muudetud 2020)

65. RTJ 10. ( 2018) RTJ 10. TULU KAJASTAMINE (Muudetud 2018)

66. RTJ 12. ( 2018) RTJ 12. SIHTFINANTSEERIMINE (Muudetud 2018)

67. RTJ 13. ( 2018) RTJ 13. LIKVIDEERIMIS- JA LÕPPARUANDED (Muudetud 2018)

 

 

, , , ,

68.

69. ( )

70. ( )

71.

72.

73. ( )

74. ( )

75. ( )

76. ( )

77.

78.

79. ( )

80.

81. ( )

82. ( )

83. ( )

84. ( )

85.

86. ( )

87.

88. ( ) ()

89. () ( )

90.

91.

92. ( )

93. ( )

94. ( )

95. ( ) ( )

96. ( ) ( )

97. ( )

98. ( )

99.

100.

101. ( )

102. ( )

103.

104.

105.

106.

107. ( )

108. ( )

109. : ( )

110. ( )

111.

112. ( )

113. ( )

114. ( ) ( )

115. ( )

116. ( )

117. ( )

118. ( )

119. ( )

120.

121. ,

122. ( )

123.

124.

125.

126. ( )

127.

128.

129.

130. ( )

131. (Kaetud tööde akt)

132. (Kokkuostu akt)

133. (Vahendite likvideerimise akt)

134. (Volitus)

135. (Volikiri sõiduki kasutamiseks)

136. (Ehitustööde päevik)

137.

138. ,

139.

 

,

140. (Avansiaruanne)

141.

142.

143.

144. , , ,

145.

146. (Cash Receipt)

147. (Kassa sissetulekuorder)

148. (Kassa väljaminekuorder)

149. (Kviitung)

150. (Töölähetuse aruanne)

151. -

152.

153. ( )

154. (Saateleht)

155. (Sõiduleht)

156. (Sõiduleht)

157.

158. (Jäemüügi arve)

159. (Arve teenuste eest)

160. - (-) (Arve-saateleht)

161. - (Invoice)

162. (Ettemaks-arve)

163. - (Kreeditarve)

164. (Kauba aruanne)

165. (Saldo teatis) (Saldo kinnitus)

166.

167.

 

 

 

168. 2010 (Incoterms 2010) 1 2011

169. (UNINDROIT) (), , , 1994 . .

170. 167. (, 20 1988 )