( CD USB).

 

 

1. (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 27 2002

2. (Võlaõigusseadus) 26 2001

3. (Rahvusvahelise eraõiguse seadus) 27 2002

4. , (Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus) 5 2002

5. (Asjaõigusseadus) 9 1993

 

 

 

6. (Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus) 18 2015

7. (Ehitusseadustik) 11 2015

8. (Planeerimisseadus) 28 2015

 

 

 

9. (Töölepingu seadus) 17 2008

10. (Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus) 5 1993

11. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus) 16 1999

12. (Kollektiivlepingu seadus) 14 1993

13. (Töötajate usaldusisiku seadus) 13 2006

14. (Pühade ja tähtpäevade seadus) 27 1998

15. , (Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus) 17 2004

16. (Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus) 20 1995

17. (Kollektiivse töötüli lahendamise seadus) 5 1993

18. (Soolise võrdõiguslikkuse seadus) 7 2004

19. (Ametiühingute seadus) 14 2000

20. (Täitemenetluse seadustik) 20 2005

21. (Töötasu alammäära kehtestamine) 139 18 2015

22. (Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord) 91 11 2009

23. (Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord) 92 11 2009

24. , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

25. , (Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta) 415 28 1993

26. (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord) 80 14 2000

27. (Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord) 54 25 2002

28. (Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 13 11 2000

29. (Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid) 293 18 2001

30. (Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord) 12 11 2000

31. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas) 197 15 2003

32. (Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine) 82 13 1999

33. , (Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 176 14 2007

34. , (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 224 11 2007

35. (Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 193 20 2000

36. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses) 377 8 1999

37. , (Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 223 18 2004

38. (Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 362 15 2000

39. , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord) 108 12 2007

40. , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord) 109 12 2007

41. , (Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 144 5 2000

42. , (Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 105 20 2001

43. , (Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 308 15 2005

44. (Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiuja tööohutuse nõuded) 26 27 2001

45. , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks) 95 11 2009

46. (Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus) 58 14 2000

47. (Kutsehaiguste loetelu)
66 9 2005

48. , (Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord) 75 3 2008

49. (Töövaidluskomisjoni põhimäärus) 246 26 2003

50. Ż (Riikliku lepitaja põhimääruse kinnitamine) 372 30 1993

 

 

 

51. (Maksukorralduse seadus) 20 2002

52. (Tulumaksuseadus) 29 1999

53. (Käibemaksuseadus) 10 2003

54. (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

55. (Töötuskindlustuse seadus) 13 2001

56. (Kogumispensionide seadus) 14 2004

57. (Maamaksuseadus) 6 1993

58. , (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) 164 14 2006

59. , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha ala-mmäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

60. (Erisoodustuse hinna määramise kord) 2 13 2011

61. , (Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord) 39 30 2004

62. , , , , , , , 2 4, , , 2-5 4 3 , (Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või Käibemaksuseaduse 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning Käibemaksuseaduse 3 lõike 4 punktides 25 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord) 40 30 2004

63. Š (Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord) 41 30 2004

64. , , , (Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord) 66 7 2004

65. (Käibedeklaratsiooni vorm) 17 10 2014

 

 

 

66. (Raamatupidamise seadus) 20 2002

67. RTJ 1. ( 2016) RTJ 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED (Muudetud 2016)

68. RTJ 2. ( 2016) RTJ 2. Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (Muudetud 2016)

69. RTJ 4. ( 2011) RTJ 4. VARUD (Muudetud 2011)

70. RTJ 8. , ( 2011) (RTJ 8. ERALDISED, TINGIMUSED JA TINGIMUSLIKUD VARAD (Muudetud 2011))

71. RTJ 10. ( 2011) RTJ 10. TULU KAJASTAMINE (Muudetud 2011)

72. RTJ 12. ( 2011) RTJ 12. VALITSUSSEPOOLNE ABI (Muudetud 2011)

73. RTJ 13. ( 2016) RTJ 13. LIKVIDEERIMIS- JA LÕPPARUANDED (Muudetud 2016)

74. , (Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine) 53 8 2011

 

 

, , , ,

75.

76. ( )

77. ( )

78.

79.

80. ( )

81. ( )

82. ( )

83. ( )

84.

85.

86. ( )

87.

88. ( )

89. ( )

90. ( )

91. ( )

92.

93. ( )

94.

95. ( ) ()

96. () ( )

97.

98.

99. ( )

100. ( )

101. ( )

102. ( ) ( )

103. ( ) ( )

104. ( )

105. ( )

106.

107.

108. ( )

109. ( )

110.

111.

112.

113.

114. ( )

115. ( )

116. : ( )

117. ( )

118.

119. ( )

120. ( )

121. ( ) ( )

122. ( )

123. ( )

124. ( )

125. ( )

126. ( )

127.

128. ,

129. ( )

130.

131.

132.

133. ( )

134.

135.

136.

137. ( )

138. (Kaetud tööde akt)

139. (Kokkuostu akt)

140. (Vahendite likvideerimise akt)

141. (Volitus)

142. (Volikiri sõiduki kasutamiseks)

143. (Ehitustööde päevik)

144.

145. ,

146.

 

,

147. (Avansiaruanne)

148.

149.

150.

151. , , ,

152.

153. (Cash Receipt)

154. (Kassa sissetulekuorder)

155. (Kassa väljaminekuorder)

156. (Kviitung)

157. (Töölähetuse aruanne)

158. -

159.

160. ( )

161. (Saateleht)

162. (Sõiduleht)

163. (Sõiduleht)

164.

165. (Jäemüügi arve)

166. (Arve teenuste eest)

167. - (-) (Arve-saateleht)

168. - (Invoice)

169. (Ettemaks-arve)

170. - (Kreeditarve)

171. (Kauba aruanne)

172. (Saldo teatis) (Saldo kinnitus)

173.

174.

 

 

 

175. 2010 (Incoterms 2010) 1 2011

176. (UNINDROIT) (), , , 1994 . .

177. 167. (, 20 1988 )