CD- ( CD).

 

,

 

1. ( ) (Eesti Vabariigi põhiseadus) 26 1992

2. (Tsiviilseadustiku üldosa seadus) 27 2002

3. (Võlaõigusseadus) 26 2001

4. (Rahvusvahelise eraõiguse seadus) 27 2002

5. , (Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus) 5 2002

6. (Äriseadustik) p 15 1995

7. (Tulundusühistuseadus) p 19 2001

8. (Asjaõigusseadus) 9 1993

9. (Kommertspandiseadus) 5 1996

10. (Autoriõiguse seadus) 11 1992

11. (Pankrotiseadus) 22 2003

12. (Saneerimisseadus) 4 2008

13. (Karistusseadustik) 6 2001

14. (Haldusmenetluse seadus) 6 2001

15. (Tsiviilkohtumenetluse seadustik) 20 2005

16. - (Halduskohtumenetluse seadustik) 27 2011

17. (Täitemenetluse seadustik) 20 2005

 

 

 

18. (Kaubandustegevuse seadus) 11 2004

19. (Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus) 23 2011

20. (Riigihangete seadus) 24 2007

21. 2014-2020 (Perioodi 20142020 struktuuritoetuse seadus) 4 2014

22. (Reklaamiseadus) 12 2008

23. (Tolliseadus) 13 2004

24. (Konkurentsiseadus) 5 2001

25. (Tarbijakaitseseadus) 11 2004

26. (Raubamärgiseadus) 22 2002

27. (Avaliku teabe seadus) 15 2000

 

 

 

28. (Pakendiseadus) 21 2004

29. (Vedelkütuse seadus) 29 2003

30. , (Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering) 37 4 2012

31. ͨ (Kütuste täpsustatud loetelu) 46 30 2014

32. ר , (Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord) 7 23 2006

33. (Vedelkütusevaru seadus) 17 2005

34. (Autoveoseadus) 7 2000

35. (Alkoholiseadus) 19 2001

36. (Turismiseadus) 15 2000

37. (Ehitusseadus) 15 2002

38. (Tubakaseadus) 4 2005

 

 

,

 

39. () 2913/92/ 12 1992

40. 2006/112/ 28 2006 " "

41. () 178/2002 28 2002 . ,

42. 2001/95/ 3 2001 " "

43. 2006/123/ 12 2006 " "

44. 2008/118/ 16 2008 " 92/12/EC"

45. 75/442/ 15 1975 " "

46. 89/396/ 14 1989 " , , "

47. 89/397/ 14 1989 " "

 

 

 

48. (Töölepingu seadus) 17 2008

49. (Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus) 5 1993

50. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus) 16 1999

51. (Kollektiivlepingu seadus) 14 1993

52. (Töötajate usaldusisiku seadus) 13 2006

53. (Pühade ja tähtpäevade seadus) 27 1998

54. , (Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus) 17 2004

55. (Täiskasvanute koolituse seadus) 10 1993

56. (Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus) 20 1995

57. (Kollektiivse töötüli lahendamise seadus) 5 1993

58. (Soolise võrdõiguslikkuse seadus) 7 2004

59. (Ametiühingute seadus) 14 2000

60. (Täitemenetluse seadustik) 20 2005

61. (Töötasu alammäära kehtestamine) 166 28 2013

62. (Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord) 91 11 2009

63. (Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord) 92 11 2009

64. , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

65. , (Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta) 415 28 1993

66. (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord) 80 14 2000

67. (Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord) 54 25 2002

68. (Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 13 11 2000

69. (Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid) 293 18 2001

70. (Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord) 12 11 2000

71. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas) 197 15 2003

72. (Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine) 82 13 1999

73. , (Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 176 14 2007

74. , (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 224 11 2007

75. (Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 193 20 2000

76. (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses) 377 8 1999

77. , (Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 223 18 2004

78. (Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 362 15 2000

79. , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord) 108 12 2007

80. , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord) 109 12 2007

81. , (Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 144 5 2000

82. , (Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 105 20 2001

83. , (Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 308 15 2005

84. (Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiuja tööohutuse nõuded) 26 27 2001

85. , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks) 95 11 2009

86. (Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus) 58 14 2000

87. (Kutsehaiguste loetelu) 66 9 2005

88. , (Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord) 75 3 2008

89.   (Täiskasvanuhariduse nõukogu põhimäärus) 99 2 2000

90. (Töövaidluskomisjoni põhimäärus) 246 26 2003

91. » (Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse kinnitamine) 372 30 1993

 

 

 

92. (Maksukorralduse seadus) 20 2002

93. (Riigilõivuseadus) 22 2010

94. (Tulumaksuseadus) 29 1999

95. (Käibemaksuseadus) 10 2003

96. (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

97. (Töötuskindlustuse seadus) 13 2001

98. (Kogumispensionide seadus) 14 2004

99. (Maamaksuseadus) 6 1993

100. , (Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus) 4 2002

101. (Pakendiaktsiisi seadus) 19 1996

102. , (Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord) 164 14 2006

103. , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha ala-mmäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

104. (Erisoodustuse hinna määramise kord) 2 13 2011

105. , (Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord) 39 30 2004

106. , , , , , , , 2 4, , , 2-5 4 3 , (Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või Käibemaksuseaduse 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning Käibemaksuseaduse 3 lõike 4 punktides 25 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord) 40 30 2004

107. Š (Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord) 41 30 2004

108. , (Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loetelu) 65 7 2004

109. , , , (Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord) 66 7 2004

110. (Käibedeklaratsiooni vorm) 17 10 2014

111. , , , (Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord) 66 18 2009

112. ר ר , (Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord) 69 28 2009

 

 

 

113. (Raamatupidamise seadus) 20 2002

114. () 1606/2002 19 2002 .

115. (IFRS for SME)

116. RTJ 1. ( 2011) RTJ 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED (Muudetud 2011)

117. RTJ 2. ( 2011) RTJ 2. Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (Muudetud 2011)

118. RTJ 4. ( 2011) RTJ 4. VARUD (Muudetud 2011)

119. RTJ 8. , ( 2011) (RTJ 8. ERALDISED, TINGIMUSED JA TINGIMUSLIKUD VARAD (Muudetud 2011))

120. RTJ 10. ( 2011) RTJ 10. TULU KAJASTAMINE (Muudetud 2011)

121. RTJ 12. ( 2014) RTJ 12. VALITSUSSEPOOLNE ABI (Muudetud 2014)

122. RTJ 13. ( 2011) RTJ 13. LIKVIDEERIMIS- JA LÕPPARUANDED (Muudetud 2011)

123. , (Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine) 53 8 2011

 

, , , ,

 

124.

125. ( )

126. ( )

127.

128.

129. ( )

130. ( )

131. ( )

132. ( )

133.

134.

135. ( )

136.

137. ( )

138. ( )

139. ( )

140. ( )

141.

142. ( )

143.

144. ( ) ()

145. () ( )

146.

147.

148. ( )

149. ( )

150. ( )

151. ( ) ( )

152. ( ) ( )

153. ( )

154. ( )

155.

156.

157. ( )

158. ( )

159.

160.

161.

162.

163. ( )

164. ( )

165. : ( )

166. ( )

167.

168. ( )

169. ( )

170. ( ) ( )

171. ( )

172. ( )

173. ( )

174. ( )

175. ( )

176.

177. ,

178. ( )

179.

180.

181.

182. ( )

183.

184.

185.

186. ( )

187. (Kaetud tööde akt)

188. (Kokkuostu akt)

189. (Vahendite likvideerimise akt)

190. (Volitus)

191. (Volikiri sõiduki kasutamiseks)

192. (Ehitustööde päevik)

193.

194. ,

195.

 

,

 

196. (Avansiaruanne)

197.

198.

199.

200. , , ,

201.

202. (Cash Receipt)

203. (Kassa sissetulekuorder)

204. (Kassa väljaminekuorder)

205. (Kviitung)

206. (Töölähetuse aruanne)

207. -

208.

209. ( )

210. (Saateleht)

211. (Sõiduleht)

212. (Sõiduleht)

213.

214. (Jäemüügi arve)

215. (Arve teenuste eest)

216. - (-) (Arve-saateleht)

217. - (Invoice)

218. (Ettemaks-arve)

219. - (Kreeditarve)

220. (Kauba aruanne)

221. (Saldo teatis) (Saldo kinnitus)

222.

223.

 

,

 

224. 2010 (Incoterms 2010) 1 2011

225. (UNINDROIT) (), , , 1994 . .

226. 6 1952 ( 1971 )

227. () , 24 1980

228. - -, 14 1974 ( 1980 )

229.