2007  2006

          (Maksukorralduse seadus) 20 2002

, , , , (Kolmandale isikule Maksukorralduse seaduses sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord) 157 14 2002

(Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord) 60 30 2002

(Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord) 61 2 2002

, , , , , (Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri) 149 19 2002

          (Tulumaksuseadus) 29 1999

, (Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks) 11 11 2000

, , (Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus) 279 22 2006

, , (Stipendiumide ning muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused) 196 20 2000

, (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

(Kaadrikaitseväelasele Eestis teenistusalase lähetuse kulude hüvitamise tingimused ja kord) 190 5 2001

, (Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad) 164 14 2006

, (Mitteresidentide, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine) p p 1 5 2000

, (Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine) 120 29 1999

, (Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid) 53 10 2006

, (Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted) 16 27 2003

(Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks) 120 18 2004

, , , (Tulumaksuseadusest, Sotsiaalmaksuseadusest, Kogumispensionide seadusest ja Töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine) 107 24 2003

          (Sotsiaalmaksuseadus) 13 2000

, 2 3 2 (Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel) 2 3 2003

, , , 40% , , , 3 6 (Äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri, mille alusel riik maksab sotsiaalmaksu 40% või enama töövõime kaotusega töölevõetud töötajate eest Sotsiaalmaksuseaduse 6 lõikes 3 sätestatud tingimustel) 30 21 2003

          (Töötuskindlustuse seadus) 13 2001

          (Kogumispensionide seadus) 14 2004

          (Maamaksuseadus) 6 1993

C , , (Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord) 112 21 2000

(Maamaksuseaduse rakendamise kord) 10 17 2001

          (Maa hindamise seadus) 9 1994 , 5 1994

(Maa maksustamishinna arvutamise kord) 179 22 2001

          (Hasartmängumaksu seadus) 13 2002

(Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise ja andmise kord) 140 30 2002

(Hasartmängumaksu deklaratsiooni vorm ja täitmise juhend) 53 4 2002

          (Raskeveokimaksu seadus) 18 2000

          (Käibemaksuseadus) 10 2003

, , , , - , (Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Ühenduse institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused) 109 16 2004

, , (Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord) 38 30 2004

, (Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord) 39 30 2004

, , , , , , , 2 4, , , 2-5 4 3 , (Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või Käibemaksuseaduse 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning Käibemaksuseaduse 3 lõike 4 punktides 25 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord) 40 30 2004

Š (Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord) 41 30 2004

, (Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loetelu) 65 7 2004

, , , (Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord) 66 7 2004

(Käibedeklaratsiooni vorm) 67 7 2004

, , (Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord) 68 7 2004

, (Kauba ühendusesisese käibe aruande vorm ja täitmise juhend ning kauba ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ja täitmise juhend) 69 7 2004

, (Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord) 70 7 2004

, , (Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord) 71 7 2004

, , 0% (Nullprotsendilise käibemaksumääraga maksustatava teenuse osutamist tõendavad dokumendid) 72 7 2004

(Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord) 75 7 2004

, (Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm) 76 7 2004

, (Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm) 77 7 2004

, , , , (Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord) 88 27 2005

, , (Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim) 33 26 2004

          , (Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus) 4 2002

          (Vedelkütuse erimärgistamise seadus) p 23 p 1997

, Ũ (Kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord) 25 19 2003

(Aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokument) 48 7 2004

(Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord) 49 7 2004

(Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad) 50 7 2004

, (Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord) 51 7 2004

(Aktsiisi tagastamise taotluse vorm) 53 7 2004

, (Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed) 61 7 2004

(Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid) 62 7 2004

C , , , , , (Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu) 63 7 2004

, 2719/92/ 3649/92/ (Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord) 103 4 2004

, , (Piiritust osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus piirituses) 77 20 2005

(Konfiskeeritud või peremehetu alkoholi tehnilisel otstarbel töötlemise kord) 46 20 2003

, , , , (Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded) 67 8 2004

(Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused) 60 4 2003

, (Tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatava piirituse kulunormid) 62 7 2003

, (Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormid) 38 9 2003

, (Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid) 25 27 2003

          (Pakendiaktsiisi seadus) 19 1996

(Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine) 22 3 2005

2658/87/EMÜ , (Karastusjookide nomenklatuur vastavalt EÜ Nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) 23 3 2005

(Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord) 66 3 2005

          (Kohalike maksude seadus) 21 1994

(Kohaliku müügimaksu deklaratsiooni vorm) 1 2 2001