SISUKORD

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

TOLLISEADUS

ЗАКОН О ТАМОЖНЕ

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) NR 952/2013

РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 952/2013/ЕС

 

 


TOLLISEADUS

ЗАКОН О ТАМОЖНЕ

(RT I, 16.06.2017, 1)

 

1.       ÜLDSÄTTED

 

1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

§ 1. Reguleerimisala

 

§ 1. Область регулирования

 

§ 2. Vaide menetlemine

 

§ 2. Ведение производства по возражению

 

§ 3. Toll ja tolliametnikud

 

§ 3. Таможня и таможенные чиновники

 

§ 4. Maksu- ja Tolliameti ülesanded tollialaste õigusaktide rakendamisel

 

§ 4. Задачи Налогово-таможенного департамента при применении таможенных правовых актов

 

§ 5. Tolli tegevuseks vajalikud ruumid

 

§ 5. Помещения, необходимые для деятельности таможни

 

§ 6. Tolliteenuse kulu arvutamine

 

§ 6. Исчисление расхода на таможенную услугу

 

§ 7. Maksu- ja Tolliameti ametnike vormiriietus

 

§ 7. Форменная одежда чиновников Налогово-таможенного департамента

 

2.       OHU HINDAMISEKS ANDMETE SAAMINE

 

2.       ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОПАСНОСТИ

 

§ 8. Ohu hindamiseks andmete saamine riigi andmekogust

 

§ 8. Получение данных для оценивания опасности из государственного банка данных

 

§ 9. Ohu hindamiseks andmete saamine ettevõtjalt

 

§ 9. Получение данных для оценивания опасности от предпринимателя

 

3.       Jälitustoimingud, salajane koostöö ja päring side-ettevõtjale

 

3.       СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СЕКРЕТНАЯ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА И ЗАПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ В СФЕРЕ СВЯЗИ

 

§ 10. Andmete kogumine isiku jälitusteabele juurdepääsu ja teenistusse võtmise otsustamiseks

 

§ 10. Сбор данных для принятия решения о допуске лица к розыскной информации и о принятии лица на службу

 

§ 11. Salajane koostöö ja konspiratsioonivõtted

 

§ 11. Секретная совместная работа и приёмы конспирации

 

§ 12. Päringu tegemine sideettevõtjale

 

§ 12. Направление запроса предпринимателю в сфере связи

 

4.       Andmekogud

 

4.       БАНКИ ДАННЫХ

 

§ 13. E-tolli andmekogu

 

§ 13. Банк данных электронной таможни

 

§ 14. Tolli automaatne numbrituvastussüsteem

 

§ 14. Таможенная автоматическая система распознавания номеров

 

§ 15. Läbivalgustuse piltide andmekogu

 

§ 15. Банк данных картинок просвечивания

 

§ 16. Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu

 

§ 16. Банк данных системы обработки списков пассажиров

 

5.       Esindamine

 

5.       ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

 

§ 17. Tolliagentuuri tegevusloa nõue, tegevusloa taotlemine ja väljastamine

 

§ 17. Требование разрешения на деятельность таможенного агентства, ходатайствование о разрешении на деятельность и выдача разрешения на деятельность

 

§ 18. Tolliagentuuri tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 

§ 18. Приостановление и признание недействительным разрешения на деятельность таможенного агентства

 

§ 19. Tolliagent

 

§ 19. Таможенный агент

 

6.       Eesti tollitariifistik ja kauba päritolu

 

6.       ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФИ-КАТОР ЭСТОНИИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА

 

§ 20. Eesti tollitariifistik

 

§ 20. Таможенный тарификатор Эстонии

 

§ 21. Eesti tollitariifistiku haldamine ja muutmine

 

§ 21. Администрирование и изменение таможенного тарификатора Эстонии

 

§ 22. Kauba mittesooduspäritolu tõendava sertifikaadi väljastamine

 

§ 22. Выдача сертификата о непреференциальном происхождении товара

 

7.       Toimingud kauba tolli-territooriumile toomisel ja sealt väljaviimisel ning kauba deklareerimine

 

7.       ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ И ВЫВОЗЕ ОТТУДА, А ТАКЖЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРА

 

§ 23. Kauba sisenemis- ja väljumisformaalsused

 

§ 23. Формальности при ввозе и вывозе товара

 

§ 24. Ajutine ladustamine

 

§ 24. Временное складирование

 

§ 25. Kauba hoiulevõtmine

 

§ 25. Принятие товара на хранение

 

§ 26. Tolliformaalsused reisirongis

 

§ 26. Таможенные формальности в пассажирском поезде

 

§ 27. Tollideklaratsiooni esitamine

 

§ 27. Представление таможенной декларации

 

§ 28. Kaubasaadetis

 

§ 28. Партия товаров

 

§ 29. Sularaha deklareerimine

 

§ 29. Декларирование наличных денег

 

8.       Deklaratsiooni õigsuse kontrollimine

 

8.       ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДЕКЛАРАЦИИ

 

§ 30. Riski hindamiseks tehnilise seadme kasutamine

 

§ 30. Использование технического устройства для оценивания риска

 

§ 31. Läbivaatuse akt

 

§ 31. Акт о проведении досмотра

 

§ 32. Kaubakoguste mõõtmine

 

§ 32. Измерение количеств товара

 

§ 33. Kaubast proovide ja näidiste võtmine

 

§ 33. Взятие проб и образцов товара

 

§ 34. Tollikontrolli suunatud kaup

 

§ 34. Товар, направленный на таможенную проверку

 

§ 35. Tollideklaratsiooni muutmine ja kehtetuks tunnistamine pärast kauba vabastamist

 

§ 35. Изменение и признание таможенной декларации недействительной после освобождения товара

 

§ 36. Tollivõla aegumine

 

§ 36. Истечение срока давности по таможенной задолженности

 

9.       Eriprotseduurid

 

9.       СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

 

§ 37. Tolliladu

 

§ 37. Таможенный склад

 

§ 38. Vabatsoon

 

§ 38. Свободная зона

 

§ 39. Vabatsooni määramine

 

§ 39. Определение свободной зоны

 

§ 40. Vabatsooni määramise taotlemine

 

§ 40. Ходатайствование об определении свободной зоны

 

§ 41. Vabatsooni määramise otsustamine

 

§ 41. Принятие решения об определении свободной зоны

 

§ 42. Vabatsooni valdaja kohustused

 

§ 42. Обязанности владельца свободной зоны

 

§ 43. Vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude muutmine ning vabatsooni määramise kehtetuks tunnistamine

 

§ 43. Изменение границ, а также въездов и выездов свободной зоны, а также признание определения свободной зоны недействительным публичного сектора

 

§ 44. Vabatsoonis tegutsemine

 

§ 44. Деятельность в свободной зоне

 

§ 45. Vabatsoonis tegutsemise loa väljastamine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 

§ 45. Выдача, приостановление действительности и признание недействительным разрешения на деятельность в свободной зоне

 

§ 46. Eriprotseduurid

 

§ 46. Специальные процедуры

 

10.   Tollisoodustused ja tolliformaalsuste lihtsustamine

 

10.   ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ И УПРОЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

 

§ 47. Liikmesriikidevahelist reisi teostavale vee- ja õhusõidukile toimetatava tarbevaru maksuvabastus

 

§ 47. Освобождение от налога быто-вого инвентаря, доставляемого на борт водного или воздушного транс-портного средства, осуществляю-щего рейс между государствами-членами

 

§ 48. Vee- ja õhusõidukile ning raudteeveeremile toimetatava varu tolliformaalsused

 

§ 48. Таможенные формальности для ресурса, доставляемого на борт водного и воздушного транспортного средства, а также на железнодорож-ный состав

 

§ 49. Riigikaitse- ja julgeolekuotstarbe-lise kauba ja välislepingu alusel maksu-dest vabastatud kauba tolliformaalsused

 

§ 49. Таможенные формальности для товара, имеющего оборонное назначение и назначение для госу-дарственной безопасности, и для товара, освобождённого от налогов на основании международного договора

 

§ 50. Välislepingu maksuvabastuse rakendamine

 

§ 50. Применение освобождения от налога по международному договору

 

§ 51. Diplomaatilise saadetise puutumatus

 

§ 51. Неприкосновенность дипломатического отправления

 

§ 52. Ajatundlikud kaubad

 

§ 52. Чувствительные ко времени товары

 

11.   Kauba maanteeveoga seotud erisätted

 

11.   СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-НИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АВТО-ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ ТОВАРА

 

§ 53. Sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse väljastamine

 

§ 53. Выдача международного свидетельства о массе транспортного средства публичного сектора

 

§ 54. TIR-märkmike kasutamise loa andja

 

§ 54. Лицо, выдающее разрешения на использование книжки МДП (TIR)

 

§ 55. TIR-märkmike kasutamise loa taotlemine

 

§ 55. Ходатайствование о разрешении на использование книжки МДП (TIR)

 

§ 56. Loakomitee

 

§ 56. Комитет по разрешениям

 

§ 57. TIR-märkmike kasutamise loa andmine

 

§ 57. Выдача разрешения на использование книжки МДП (TIR)

 

§ 58. TIR-märkmike kasutamise võimaldamine

 

§ 58. Предоставление возможности использования книжки МДП (TIR)

 

§ 59. TIR-märkmike kasutamise loa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 

§ 59. Приостановление и признание недействительным разрешения на использование книжки МДП (TIR)

 

12.   Riiklik järelevalve

 

12.   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР

 

§ 60. Riiklik järelevalve

 

§ 60. Государственный надзор

 

§ 61. Riikliku järelevalve erimeetmed

 

§ 61. Специальные меры государственного надзора

 

§ 62. Tollitõkendid

 

§ 62. Таможенные средства идентификации

 

§ 63. Kauba ja transpordivahendi läbivaatus

 

§ 63. Досмотр товара и транспортного средства

 

§ 64. Pagasi läbivaatus

 

§ 64. Досмотр багажа

 

§ 65. Reisija läbivaatuse erisused

 

§ 65. Особенности досмотра пассажира

 

§ 66. Postisaadetise läbivaatus

 

§ 66. Досмотр почтового отправления

 

§ 67. Vahetu sunni kasutamine

 

§ 67. Использование прямого принуждения

 

§ 68. Tulirelva kasutamine

 

§ 68. Использование огнестрельного оружия

 

13.   Vastutus tollialaste õigusaktide rikkumise eest

 

13.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

 

§ 69. Kauba ebaseaduslik Eestisse või Eestist välja toimetamine

 

§ 69. Незаконная доставка товара в Эстонию или незаконный вывоз товара из Эстонии

 

§ 70. Ebaseaduslikud toimingud Eesti ja liiduvälise riigi vahel kaubaga, mille suhtes kehtivad keelud ja piirangud

 

§ 70. Незаконные действия между Эстонией и несоюзным государст-вом с товаром, в отношении кото-рого действуют запреты и ограничения

 

§ 71. Ebaseaduslikud toimingud liidu liikmesriikide vahel kaubaga, mille suhtes kehtivad keelud ja piirangud

 

§ 71. Незаконные действия между государствами-членами Союза с товаром, в отношении которого действуют запреты и ограничения

 

§ 72. Ebaseaduslikud toimingud Eestis oleva kaubaga

 

§ 72. Незаконные действия с находящимся в Эстонии товаром

 

§ 73. Vabatsoonis kehtivate nõuete rikkumine

 

§ 73. Нарушение действующих в свободной зоне требований

 

§ 74. Kauba ladustamise nõuete rikkumine

 

§ 74. Нарушение требований к складированию товара

 

§ 75. Transpordivahendiga seotud tollialaste õigusaktide rikkumine

 

§ 75. Нарушения таможенных правовых актов, связанных с транспортным средством

 

§ 76. Tollitõkendi rikkumine

 

§ 76. Поломка таможенного средства идентификации

 

§ 77. Ebaseaduslikud toimingud tollijärelevalve all oleva veosega

 

§ 77. Незаконные действия с грузом, находящимся под таможенным надзором

 

§ 78. Konfiskeerimine

 

§ 78. Конфискация

 

§ 79. Menetlus

 

§ 79. Производство

 

14.   Kauba riigi omandisse üleminek, võõrandamine ja hävitamine

 

14.   ПЕРЕХОД В СОБСТВЕН-НОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ И УНИЧТОЖЕ-НИЕ ТОВАРА

 

§ 80. Kauba riigi omandisse üleminek tolli otsusel

 

§ 80. Переход товара в собствен-ность государства по решению таможни

 

§ 81. Kauba riigile loovutamine kauba valdaja taotlusel

 

§ 81. Передача товара в пользу государства по ходатайству владельца товара

 

§ 82. Riigi omandisse üle läinud kauba ja transpordivahendi võõrandamine ja hävitamine

 

§ 82. Отчуждение и уничтожение товара и транспортного средства, перешедшего в собственность государства

 

15.   Rakendussätted

 

15.   ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. jagu. Üleminekusätted

 

Раздел 1. Переходные положения

 

§ 83. Tolliteenistuse staaži sooduskorras arvestamine

 

§ 83. Учёт стажа службы на таможне в льготном порядке

 

2. jagu. Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

Раздел 2. Признание недействи-тельными и изменение Законов

 

§ 84-110. Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

§ 84-110. Признание недействитель-ными и изменение Законов

 

3. jagu. Seaduse jõustumine

 

Раздел 3. Вступление Закона в силу

 

§ 111. Seaduse jõustumine

 

§ 111. Вступление Закона в силу

 

 

 

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) NR 952/2013, 9. OKTOOBER 2013, MILLEGA KEHTESTATAKSE LIIDU TOLLISEADUSTIK (UUESTI SÕNASTATUD)

РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 952/2013/ЕС ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 Г., УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС СОЮЗА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)