1.       (Töölepingu seadus) 17 2008

2.      (Mereteenistuse seadus) 8 2001

3.      (Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus) 5 1993

4.      (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus) 16 1999

5.      (Kollektiivlepingu seadus) 14 1993

6.      (Töötajate usaldusisiku seadus) 13 2006

7.      (Pühade ja tähtpäevade seadus) 27 1998

8.      , (Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus) 17 2004

9.      (Täiskasvanute koolituse seadus) 10 1993

10.   (Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus) 20 1995

11.    (Kollektiivse töötüli lahendamise seadus) 5 1993

12.   (Soolise võrdõiguslikkuse seadus) 7 2004

13.   (Ametiühingute seadus) 14 2000

14.   (Haldusmenetluse seadus) 6 2001

15.   (Võlaõigusseadus) 26 2001

16.   (Täitemenetluse seadustik) 20 2005

 

 

(Töötasu alammäära kehtestamine) 90 11 2009

(Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord) 91 11 2009

(Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord) 92 11 2009

, (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

 

, (Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta) 415 28 1993

 

(Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord) 80 14 2000

(Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord) 54 25 2002

(Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 13 11 2000

(Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid) 293 18 2001

(Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord) 12 11 2000

(Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas) 197 15 2003

(Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine) 82 13 1999

, (Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 176 14 2007

(Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 32 2 2000

(Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 193 20 2000

(Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses) 377 8 1999

, (Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 223 18 2004

(Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 362 15 2000

, , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord) 108 12 2007

, , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord) 109 12 2007

, (Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 144 5 2000

, (Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 105 20 2001

, (Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 308 15 2005

(Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiuja tööohutuse nõuded) 26 27 2001

 

, (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks) 95 11 2009

(Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel) 89 20 2003

, , , , (Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid) 90 20 2003

(Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus) 58 14 2000

(Kutsehaiguste loetelu)
66 9 2005

, (Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord) 75 3 2008

 

(Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord) 2 2 2001

 

  (Täiskasvanuhariduse nõukogu põhimäärus) 99 2 2000

 

(Töövaidluskomisjoni põhimäärus) 246 26 2003

 

» (Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse kinnitamine) 372 30 1993

 

:

( )

( )

, ( )

,