1.       (Töölepingu seadus) 17 2008

2.      (Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus) 5 1993

3.      (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus) 16 1999

4.      (Kollektiivlepingu seadus) 14 1993

5.       (Töötajate usaldusisiku seadus) 13 2006

6.      (Pühade ja tähtpäevade seadus) 27 1998

7.       , (Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus) 17 2004

8.      (Täiskasvanute koolituse seadus) 18 2015

9.      (Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus) 20 1995

10.   (Kollektiivse töötüli lahendamise seadus) 5 1993

11.    (Soolise võrdõiguslikkuse seadus) 7 2004

12.   (Ametiühingute seadus) 14 2000

13.   (Haldusmenetluse seadus) 6 2001

14.   (Võlaõigusseadus) 26 2001

15.    (Täitemenetluse seadustik) 20 2005

 

16.     (Töötasu alammäära kehtestamine) 166 28 2013

17.     (Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord) 91 11 2009

18.     (Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord) 92 11 2009

19.     , (Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord) 110 25 2009

20.    (Haridustöötajate tööaeg) 125 22 2013

 

21.     , (Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta) 415 28 1993

 

22.    (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord) 80 14 2000

23.    (Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord) 54 25 2002

24.    (Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 13 11 2000

25.    (Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid) 293 18 2001

26.    (Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord) 12 11 2000

27.    (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas) 197 15 2003

28.    (Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine) 82 13 1999

29.    , (Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 176 14 2007

30.    , (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 224 11 2007

31.     (Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 193 20 2000

32.    (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses) 377 8 1999

33.    , (Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 223 18 2004

34.    (Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 362 15 2000

35.    , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord) 108 12 2007

36.    , , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord) 109 12 2007

37.    , (Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 144 5 2000

38.    , (Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 105 20 2001

39.    , (Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 308 15 2005

40.    (Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiuja tööohutuse nõuded) 26 27 2001

 

41.     , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks) 95 11 2009

42.    (Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus) 58 14 2000

43.    (Kutsehaiguste loetelu)
66 9 2005

44.    , (Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord) 75 3 2008

 

45.    (Töövaidluskomisjoni põhimäärus) 246 26 2003

 

46.    Ż (Riikliku lepitaja põhimääruse kinnitamine) 372 30 1993

 

 

:

( )

( )

, ( )

,