1.       (Töölepingu seadus) 15 1992

2.      (Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus) 5 1993

3.      (Palgaseadus) 26 1994

4.      (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus) 16 1999

5.      (Kollektiivlepingu seadus) 14 1993

6.      (Töötajate usaldusisiku seadus) 13 2006

7.      (Pühade ja tähtpäevade seadus) 27 1998

8.      (Kutseseadus) 19 2000

9.      (Töö- ja puhkeaja seadus) 24 2001

10.   , (Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus) 17 2004

11.    (Täiskasvanute koolituse seadus) 10 1993

12.   (Puhkuseseadus) 4 2001

13.   (Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus) 20 1995

14.   (Kollektiivse töötüli lahendamise seadus) 5 1993

15.   1 1973 ( )

 

 

 

(Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta) 214 22 1992

(Töötajate arvestuse kord ja isikukaardile kantavate andmete loetelu) 23 7 2001

, (Kergete tööde loetelu, mida alaealisel on lubatud teha) 172 30 2004

, (Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud) 171 30 2004

, , (Tööraamatu vorm, tööraamatu täitmise ja dublikaadi andmise kord ning tööraamatu hind) 112 7 2004

Tartu Ülikooli Kliinikum (Määratud ajaks töölepingute sõlmimine Sihtasutuses Tartu Ülikooli Kliinikum) p 296 23 1998

P P P P P (Määratud ajaks töölepingusõlmimine riigikeeleõpetajatega) p 59 17 p 1998

(Töölepingute sõlmimine hooldekodude direktoritega) p 377 19 1994

(Töölepingu sõlmimisest määratud ajaks teadusasutustes ja kõrgkoolides) p 136 4 1993

(Määratud ajaks töölepingu sõlmimine) p 267 7 1999

, (Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord) 453 22 2000

 

 

, (Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta) 415 28 1993

 

 

(Keskmise palga arvutamise kord) 275 15 2001

(Palga alammäära kehtestamine)

(Palga alammäära kehtestamine) 1992

 

 

(Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord) 80 14 2000

(Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord) 54 25 2002

(Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 13 11 2000

(Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord) 12 11 2000

(Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas) 197 15 2003

(Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine) 82 13 1999

, (Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 176 14 2007

(Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 32 2 2000

(Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 193 20 2000

(Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses) 377 8 1999

, (Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 223 18 2004

(Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 362 15 2000

, , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord) 108 12 2007

, , (Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord) 109 12 2007

, (Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 144 5 2000

, (Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 105 20 2001

, (Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded) 308 15 2005

(Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiuja tööohutuse nõuded) 26 27 2001

(Töötervishoiu ja tööohutusenõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks) 50 7 2001

(Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel) 89 20 2003

, , , , (Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid) 90 20 2003

(Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus) 58 14 2000

(Kutsehaiguste loetelu) 66 9 2005

, (Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord) 146 13 2003

(Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutusenõuded) 173 17 2001

 

 

(Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord) 2 2 2001

 

 

, , (Kutsestandardite koostamise, muutmise, ülesehituse ja vormistamise kord) 16 3 2004

(Kutsenõukogu põhimäärus) 321 16 2001

, (Kutsetunnistuse statuut, vorm ja väljaandmise kord) 327 23 2001

(Riikliku kutseregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus) 242 26 2001

 

 

, , (Allmaatööde, tervistkahjustavate tööde ja eriiseloomuga tööde loetelu, kus töötamisel rakendatakse lühendatud tööaega, ja lühendatud tööaja kestus) 405 18 p 2001

, , (Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatele psühholoogidele ja logopeedidele) 236 10 2001

, - (Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest) 61 18 2001

 

 

  (Täiskasvanuhariduse nõukogu põhimäärus) 99 2 2000

 

 

, , (Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus) 353 20 2001

, , , (Allmaatööde, tervistkahjustavate tööde ja eriiseloomuga tööde loetelu, kus töötamisel antakse lisapuhkust, ja lisapuhkuse kestus) 406 18 2001

(Puhkusetasu arvutamise kord) 278 23 2001

 

 

(Töövaidluskomisjoni põhimäärus) 246 26 2003

 

 

» (Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse kinnitamine) 372 30 1993


:

 

( )

( )

, ( )

,