KUTSESTANDARD

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

 

Raamatupidaja EKR tase 6

Бухгалтер, уровень 6 РКЭ

 

 

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Профессиональный стандарт – это документ, в котором  описываются работы, а также необходимые навыки для успешного проведения работы, совокупность знаний и подходов или требований к компетентности.

 

Kutsestandardi kasutusalad:

Области применения профессиональных стандартов:

1)      tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;  составление учебных планов и обучающих программ в соответствии с требованиями рынка труда;

2)      inimese kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel; оценка компетентности человека, в т.ч. оценка себя и по данным оценки  соответствующей профессии;

3)      ametite kirjeldamine ja tutvustamine; описание и ознакомление с профессией;

4)      karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks; планирование карьеры и основ создания жизненной стабильности;

5)      koolitusvajaduse  selgitamine ning koolituse planeerimine; выяснение необходимости обучения, а также планирование обучения;

6)      ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine; составление должностных инструкций и найма рабочей силы;

7)      kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine. Сопоставление профессий и квалификаций.

 

 

Kutse nimetus

Название профессии

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase

Уровень рамочной квалификации Эстонии (РКЭ)

Vanemraamatupidaja

Старший бухгалтер

 

6

 


A-osa Часть А

TÖÖ KIRJELDUS

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

 

A.1 Töö kirjeldus

Описание работы

Raamatupidamine on finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).

Бухгалтерский учет  – это часть финансового учета в форме бухгалтерских проводок (ведение бухгалтерских регистров). 

 

Vanemraamatupidaja tegeleb  järgmiste majandusarvestuse  valdkondadega - finantsarvestuse, juhtimisarvestuse, kuluarvestuse, finantsaruannete analüüsi, maksuarvestuse ja eelarvestusega.

Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus ja mittetulundussektoris. Vanemraamatupidaja korraldab  raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevuse tulemustest.

Старший бухгалтер действует в следующих областях хозяйственного учета: финансовый учет, управленческий учет, учет затрат, анализ финансовой отчетности, налоговый учет и бюджетирование. Бухгалтеры работают в коммерческом, публичном и некоммерческом секторах. Старший бухгалтер организует бухгалтерский учет так, чтобы была получена актуальная, существенная, объективная и сравнимая информация о хозяйственном положении и экономических результатах хозяйственной единицы.

 

Vanemraamatupidaja juhindub  Eesti heast raamatupidamistavast ja/ või Euroopa Liidus tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib kutse-eetika nõudeid. Vanemraamatupidaja põhilised ülesanded on seotud raamatupidamise igapäeva- tööga, eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamise ja/või koostamisega, vajadusel planeerimise ja juhtimisega, finantstegevuse analüüsimisega, tagades ülesannete õigeaegse ja efektiivse täitmise.

Старший бухгалтер руководствуется доброй традицией бухгалтерского учета Эстонии и/или стандартами, установленными Европейским союзом, основными принципами учета и отчетности, а также требованиями профессиональной этики. Основные задачи главного бухгалтера связаны с ежедневной бухгалтерской работой, бюджетом, а также подготовкой финансовой отчетности и/или ее составлением, необходимостью планирования и руководства, анализом финансовой деятельности, своевременным и эффективным выполнением полученных заданий.

 

Vanemraamatupidaja töö eeldab märkimisväärset vastutust ja iseseisvust ning vajadusel teiste meeskonnaliikmete kontrollimist ja  juhendamist.

Работа старшего бухгалтера предусматривает значительную ответственность и самостоятельность, а также необходимость контролировать и руководить другими членами коллектива.

 

Vanemraamatupidaja peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja. Tööga toimetuleku eelduseks on iseseisvus, distsiplineeritus, vastutus- ja otsustusvõime, hea suhtlemisoskus, arenenud suuline ja kirjalik väljendus- ning planeerimisoskus.

Старший бухгалтер должен уметь планировать свою работу и время точно и добросовестно, а также уметь общаться. Обязательные условия успешности его  работы – независимость, дисциплинированность, ответственность и способность к суждению, умение хорошо общаться, развитая речь и ее письменное выражение, а также умение планировать.

Ettepanekud töö kirjelduse kohta:

Предложения о содержании работы:

 

 

A.2 Tööosad

Разделы работы

A.2.1  Finantsarvestus.Финансовый учет.

A.2.2  Maksuarvestus. Налоговый учет.

A.2.3  Juhtimisarvestus. Управленческий учет.

 

Tööosadega seotud tööülesannete loetelu on toodud lisas 1. „Tööosad ja tööülesanded“ .

Разделы работы связаны с рабочими заданиями приведены в приложении 1. «Разделы работы и рабочие задания»

Ettepanekud tööosade kohta:

Предложения о разделах работы:

 

 

A.3 Töökeskkond ja töö eripära

Рабочая среда и рабочая специфика

Töötamine siseruumides/büroos. Töö kulgeb enamasti arvuti taga sundasendis  ja on üldjuhul rutiinne. Töötempo on periooditi pingeline.

Деятельность во внутренних помещениях/бюро. Работа происходит большей частью за компьютером в рутинной обстановке. Темп работы – периодически интенсивно-судорожный.

Ettepanekud töökeskkonna kohta:

Предложения о рабочей среде:

 

 

A.4 Töövahendid

Рабочие инструменты

Büroo- ja sidetehnika ning  vajalik tarkvara.

Необходимая компьютерная техника и средства связи.

Ettepanekud töövahendite kohta:

Предложения о рабочих инструментах:

 

 

A.5 Tööks vajalikud isikuomadused: võimed ja iseloomujooned

Необходимые для работы личные качества: способности и наклонности

1) kohanemisvõime (pinge- ja stressitaluvus);  комформизм (упертость и неподверженность к стрессу)

2) koostöövõime; способность к совместной работе

3) täpsus; точность

4) õppimisvõime;  обучаемость

5) vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin);  ответственность (доверие, корректность, точность, добросовестность, самодисциплина)

6) otsustusvõime ja iseseisvus; решительность и независимость

7) analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine; элементарные способности к арифметике, анализу

8) kontsentreerumisvõime; способность к концентрации

9) ausus. честность

Ettepanekud isikuomaduste kohta:

Предложения о личных качествах:

 

 

A.6 Kutsealane ettevalmistus

Подготовленность к профессиональному уровню

Vanemraamatupidaja kutse taseme 6 taotlemisel on  üldjuhul nõutav bakalaureusekraad või rakendus-kõrgharidus ja 2-aastane töökogemus raamatupidajana.

Kohustuslik on pidev enesetäiendamine, et olla kursis regulatsioonide muutustega.

Бухгалтер профессионального уровня 6  в общем случае должен иметь степень бакалавра или  прикладное высшее образование и двухлетний стаж работы бухгалтером.

Обязательно непрерывное самосовершенствование, чтобы быть в курсе всех изменений.

Ettepanekud kutsealase ettevalmistuse kohta:

Предложения к профессиональному уровню:

 

 

A.7 Enamlevinud ametinimetused  

Дальнейшее развитие в профессии

Raamatupidaja, vanemraamatupidaja, pearaamatupidaja.

Бухгалтер, старший бухгалтер, главный бухгалтер.

Ettepanekud ametinimetuste kohta:

Предложения о содержании развития:

 

 


B-osa Часть В

KOMPETENTSUSNÕUDED

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

B.1. Kutse struktuur

Структура профессии

Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1- B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.

Требования к данному уровню компетенции B.2.1- B.2.3 ja B.2.

 

 

B.2 Kompetentsid

Компетенция

B.2.1 Finantsarvestus  Финансовый учет

EKR tase 6

Уровень 6 РКЭ

Tegevusnäitajad Показатели деятельности:

1)   järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõtte kohta sätestatut; бухгалтерское и прочее законодательство, установленное для малых и средних предприятий;

2)   koostab iseseisvalt väike-ja keskettevõttele majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirja, arvestades ettevõtte eripära; самостоятельно составляет внутренние бухгалтерские правила для малых и средних предприятий с учетом из их специфики;

3)   kirjeldab  finantsarvestussüsteemi valikuks, kasutamiseks ja arendamiseks vajalikku funktsionaalsust; описывает выбор финансовой системы, использование и развитие необходимых функций;

4)   koostab iseseisvalt raamatupidamise aruandeid väike- ja keskettevõttele, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused; самостоятельно составляет бухгалтерскую отчетность малых и средних предприятий исходя из записей и документирования хозяйственной системы;

5)   koostab iseseisvalt mitmesuguseid statistilisi aruandeid vastavalt  nõuetele; самостоятельно составляет различную статистическую отчетность исходя из требований;

6)   analüüsib  põhiaruandeid, tuginedes sise-eeskirjas toodud informatsioonile; анализирует основные отчеты основываясь на информации внутренних правил;

7)   korraldab dokumendikäivet vastavalt juhendmaterjalidele. устанавливает документооборот в соответствии с руководящими материалами.

Teadmised Знания:

1)   süvateadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest; глубокие знания бухгалтерского учета и регулирующих их нормативных актов;

2)   auditi alused. основы аудита.

Hindamismeetod (id) Метод оценивания (id):

Kirjalik eksam, test. Письменный экзамен, тест.

Ettepanekud B.2.1 osa kohta:

Предложения в части B.2.1:

 

 

 

 

B.2.2 Maksuarvestus Налоговый учет

EKR tase 6

Уровень 6 РКЭ

Tegevusnäitajad Показатели деятельности:

1)   kogub andmed, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele; собирает данные и представляет налоговые декларации в соответствии с законодательством;

2)   analüüsib ja planeerib majandusüksuse makse, lähtudes eelarvestatud majandustegevusest. Анализирует и планирует налоги предприятия исходя из бюджетирования хозяйственной деятельности.

Teadmised Знания:

1) maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid. Налогообложение и законодательные акты, регулирующие его.

Hindamismeetod (id) Метод оценивания (id):

Kirjalik eksam, test. Письменный экзамен, тест.

Ettepanekud B.2.2 osa kohta:

Предложения в части B.2.2:

 

 

 

B.2.3 Juhtimisarvestus Управленческий учет

EKR tase 6

Уровень 6 РКЭ

Tegevusnäitajad Показатели деятельности:

1)   analüüsib majandusanalüüsi põhimeetodeid kasutades ja esitleb analüüsi tulemusi; анализирует, используя основные методы анализа и представляет анализбудущего;

2)   kasutab kuluarvestuse meetodeid, mis lähtuvad majandusüksuse eripärast ja sobivad juhtimisotsuste langetamiseks; использует методы учета расходов, исходя из специфики хозяйственной единицы и подходящие для будущих управленческих решений;

3)   koostab eelarveid, jälgib ja analüüsib nende täitmist,  tuginedes eelarve koostamise juhendile ja  lähtudes majandusüksuse eripärast. составляет финансовые бюджеты, наблюдает и анализирует их результаты для руководства исходя из специфики хозяйственной единицы.

Teadmised Знания:

1)   statistika; статистика;

2)   kulu- ja juhtimisarvestus; управленческий учет и учет затрат;

3)   majandusanalüüs. экономический анализ;

4)   siseauditi alused. основы внутреннего аудита.

Hindamismeetod (id) Метод оценивания (id):

Situatsiooni ülesanne; test. Ситуационные задания; тест.

Ettepanekud B.2.3 osa kohta:

Предложения о части B.2.3:

 

 

 

B.2.4 Läbivad kompetentsid Рассматриваемые компетенции

EKR tase 6

Уровень 6 РКЭ

1)   vajadusel moodustab meeskondi, korraldab ülesannete täitmist ja delegeerimist, tegutseb parima ühise tulemuse nimel, jagab teistega  informatsiooni; при необходимости создавать коллектив, распоряжаться выполнением заданий и делегированием, действовать для получения общего лучшего результата, распределять информацию между другими;

2)   mõistab suhtluses kultuurilisi ja keelelisi erinevusi, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult,  töötab tõhusalt multikultuurses keskkonnas;  понимать культурные и языковые особенности общения, представлять и защищать устно и письменно свою позицию, эффективно работать в мультикультурной среде;

3)    kasutab  arvutit tasemel: AO1 – infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – tekstitöötlus, AO4 – tabelitöötlus, AO5 – andmebaasid, AO6 – esitlus, AO7 – informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa : Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid); Использование компьютера на уровне: AO1 – понятия инфотехнологии и инфосообщество, AO2 – использование компьютера и управление файлами, AO3 – работа с текстом, AO4 – разработка таблиц,  AO5 – базы данных, AO6 – представление, AO7 – информация и коммуникация (см. Приложение: Умение пользоваться компьютером)

4)    kasutab  korrektset riigikeelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa: Keeleoskuse hindamise skaala); корректно использовать государственный язык на уровне C1 и иностранный язык на уровне B1; (см. Приложение: Описание языковых уровней)

5)    täiendab end sihipäraselt oma erialal, tutvub erialase kirjandusega, analüüsib  regulatsioonides toimunud muudatuste mõju  ettevõtte spetsiifikale, tal on ülevaade  finantsarvestuse standardite arengutest. Быть целеустремленным в своей области, знакомиться со специальной литературой, анализировать изменения в регулировании и влияние на специфику предприятия, обзор развития стандартов финансовой отчетности.

Teadmised:

1)    majandusteooria (mikro-ja makroökonoomika); экономическая теория (микро- и макроэкономика)

2)    ettevõtluse alused; основы предпринимательства;

3)    organisatsiooni käitumine ja juhtimine; организационное поведение и управление;

4)    ettevõtte rahandus; финансы предприятия;

5)    majandusmatemaatika ja –statistika; экономическая математика и статистика;

6)    raamatupidamistarkvara. Бухгалтерсккие программы.

Hindamismeetod (id) Метод оценивания (id):

Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega. Рассматриваемые компетенции оцениваются интегрированно со всеми другими оцеками профессиональных стандартов.

Ettepanekud B.2.4 osa kohta:

Предложения о части B.2.4:

 

 


C-osa Часть С

ÜLDTEAVE JA LISAD

ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

 

C.1  Teave kutsestandardi koostamise, kinnitamise ja kutse andja kohta ning viide kutsestandardi asukoha kohta klassifikaatorites  

Определения составления, утверждения и выпуска профессиональных стандартов, а также ссылки на классификатор профессиональных стандартов

1.      Kutsestandardi tähis kutseregistris  Обозначение профессионального стандарта в регистре профессиональных стандартов

Täidab kutseregistri töötaja

Заполняет работник регистра профессий

2.      Kutsestandardi koostajad: Составители профессиональных стандартов

Aivar Kangust, Audiitorbüroo OÜ

Ene Rammo, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Ester Vahtre, Sky Laser Advertising Group OÜ

Helle Noorväli, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool

Jaan Alver, Tallinn Tehnikaülikool

Mai Palm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Mare Berg, Eesti Raamatupidajate Kogu

Margus Tinits, OÜ Tinitsa Konsultatsioonibüroo

Tõnis Blank, Eesti Raamatupidajate Kogu

3.      Kutsestandardi kinnitaja  Лицо, утверждающее профессиональные стандарты

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

4.      Kutsenõukogu otsuse number Номер решения профессионального совета

 

5.      Kutsenõukogu otsuse kuupäev Решение порфессионального совета

 

6.      Kutsestandard kehtib kuni (kuupäev) Профессиональный стандарт действует до (дата)

 

7.      Kutsestandardi versiooni number (1-n) Номер версии профессионального стандарта

 

8.      Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08) (min 2, maks 4 numbrit) Ссылка на Классификатор профессий

 

9.      Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) Ссылка на европейский  рамочный классификатор

 

C.2 Kutsenimetus võõrkeeles

Название профессии на иностранных языках

Inglise keeles  Accountant

vene keeles  Буxгалтер

C.3 Lisad

Приложения

Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded Разделы работы и рабочие задания

Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused Умение пользоваться компьютером

Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused Описание языковых уровней

Ettepanekud C -  osa kohta:

Предложения о части С:

 


Lisa 1 TÖÖOSAD JA TÖÖÜLESANDED

Приложение 1 РАЗДЕЛЫ РАБОТЫ И РАБОЧИЕ ЗАДАНИЯ

 

Raamatupidaja tase 5

Бухгалтер, уровень 5

Vanemraamatupidaja tase 6

Главный бухгалтер, уровень 6

Juhtivraamatupidaja tase 7 Ведущий бухгалтер, уровень 7

1. Finantsarvestus Финансовыый учет

1.1 Majandussündmuste  kirjendamine ja dokumenteerimine Запись и документирование хозяйственных событий

x

x

x

1.2 Aruannete koostamine Составление отчетности

x

x

x

1.3 Aruannete analüüsimine hinnangute andmiseks

Анализ и оценка отчетных данных

x

x

x

1.4 Raamatupidamise korraldamine ja juhtimine Порядок и класс бухгалтерского учета

x

x

x

2. Maksuarvestus Налоговый учет

2.1 Deklaratsioonide koostamine Составление деклараций

x

x

x

2.2 Maksude planeerimine, analüüsimine ja  optimeerimine  Оптимизация, анализ и планирование налогообложения

x

x

x

3. Juhtimisarvestus Управленческий учет

3.1  Majandusüksuse tegevuse analüüsimine Анализ деятельности хозяйственной единицы

x

x

x

3.2 Kuluarvestus Учет расходов

x

x

x

3.3 Eelarvestamine Бюджетирование

x

x

x

4. Läbivad kompetentsid Компетенция

x

x

x


Lisa 2 Приложение 2

 

ARVUTI KASUTAMISE OSKUS  

УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ

 

Arvutikasutaja oskustunnistus – AO (ECDL/ICDL – The European Computer Driving Licence/The International Computer Driving Licence) tõendab selle omaja praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara kasutamisel http://www.ecdl.ee/. (AO tunnistuse omamine ei ole  kutsekvalifikatsiooni taotlemisel kohustuslik.)

Свидетельство пользователя компьютером - AO (ECDL/ICDL – The European Computer Driving Licence/The International Computer Driving Licence) подтверждает, что держатель данного свидетельства имеет практические навыки пользования программным обеспечение широкого применения http://www.ecdl.ee/ . (Свидетельство АО не требуется при подаче заявления о профессиональной квалификации)

7 moodulit: 7 модулей:

AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond Основные понятия инфотехнологии и информационного сообщества

AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus Использование компьютера и управление файлами

AO3 – Tekstitöötlus Разработка текста

AO4 – Tabelitöötlus Разработка таблиц

AO5 – Andmebaasid Базы данных

AO6 – Esitlus Представление

AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon Информация и коммуникация

 

AO1    INFOTEHNOLOOGIA PÕHIMÕISTED JA INFOÜHISKOND

ПРИНЦИПЫ ИНФОТЕХНОЛОГИИ И ИНФОСООБЩЕСТВО

1.      Põhimõisted Основные понятия

2.      Riistvara Сеть

3.      Mälu Память

4.      Tarkvara Программное обеспечение

5.      Arvutivõrgud Компьютерные сети

6.      Arvutid igapäevaelus Компьютеры в повседневной жизни

7.      Infotehnoloogia ja ühiskond Инфотехнология и общество

8.      Turvalisus, õiguskaitse ja seadusandlus Безопасность, правовая защита и законодательство

9.      Infotehnoloogia ja Eesti Инфотехнология и Эстония

 

AO2    ARVUTI KASUTAMINE JA FAILIHALDUS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

1.      Elementaaroskused Элементарные навыки

2.      Töölaud Рабочий стол

3.      Failihaldus Управление файлами

4.      Failide lihtne redigeerimine Простое редактирование файлов

5.      Prindihaldus Управление принтером

 

AO3    TEKSTITÖÖTLUS

РАБОТА С ТЕКСТОМ

1.      Alustamine Основы

2.      Põhioperatsioonid Основные операции

3.      Kujundamine (vormindamine) Преобразование (форматирование)

4.      Dokumendi viimistlemine Обработка документа

5.      Printimine Распечатка

6.      Muud oskused Прочие навыки

 

AO4    TABELITÖÖTLUS

РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ

1.      Elementaaroskused Элементарные навыки

2.      Põhioperatsioonid Основные операции

3.      Valemid ja funktsioonid Формулы и функции

4.      Kujundamine (vormindamine) Преобразование (форматирование)

5.      Diagrammid ja objektid Диаграммы и оьъекты

6.      Printimine Распечатка

 

AO5    ANDMEBAASID

БАЗА ДАННЫХ

1.      Alustamine Основы

2.      Andmebaasi loomine Создание баз данных

3.      Vormi kasutamine Использование форм

4.      Informatsiooni otsimine Поиск информации

5.      Aruanded Отчеты

 

AO6    ESITLUS

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

1.      Elementaaroskused Элементарные навыки

2.      Põhitegevused Основные виды деятельности

3.      Vormindamine Оформление

4.      Graafika ja diagrammid Графика и диаграммы

5.      Printimine ja levitamine Распечатка и распространение

6.      Slaidiseansi efektid Эффекты использования слайдов

7.      Slaidiseansi vaatamine Просмотр слайдов

 

AO7    INFORMATSIOON JA KOMMUNIKATSIOON

ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

1.      Veebi kasutamise elementaaroskused Элементарные навыки использования сети

2.      Veebis navigeerimine Навигация в сети

3.      Otsing veebis Поиск в сети

4.      Järjehoidjad (bookmarks) Закладки

5.      Elektronposti kasutamise elementaaroskused

6.      Kirjavahetus Обмен письмами

7.      Adresseerimine Адресация

8.      Postkasti haldamine Управление почтовым ящиком

9.      Listid ja uudisgrupid Списки и группы новостей


 

KEELTE OSKUSTASEMETE KIRJELDUSED ОПИСАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЕЙ                                                                                                                                                    Lisa 3 Приложение 3

 

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 

MÕISTMINE ПОНИМАНИЕ

Saan aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad mind, minu perekonda ja minu vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt.

Понимаю знакомые слова и фразы, касающиеся меня, моей семьи и моего непосредственного окружения, когда люди говорят медленно и чётко.

Saan aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja mu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.

Понимаю фразы и часто используемые слова, которые непосредственно связаны с важными для меня сферами (например, информация обо мне и моей семье, совершение покупок, дом, работа). Понимаю основное содержание коротких, простых и чётко произносимых предложений.

 

Saan aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saan aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või mulle huvitavaid teemasid.

Понимаю основную информацию в чёткой обычной речи на знакомую тему: работа, школа, свободное время и т.д. Понимаю основное содержание радио- или телепередач, передаваемых медленно и чётко, если в них рассматриваются темы дня или интересные мне темы.

Saan aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.

Понимаю длинные речи и сообщения и даже сложные нюансы по знакомой мне теме. Понимаю содержание большинства теленовостей, публицистических передач и фильмов.

Saan aru pikemast tekstist isegi siis, kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kas kaudselt või vihjamisi. Saan suurema vaevata aru tele-programmidest ja filmidest.

Понимаю длинные тексты даже тогда, когда они чётко не распределены по разделам и связи представлены косвенно или неявно. Легко понимаю большинство телепрограмм и фильмов.

Saan vaevata aru igasugusest kõnest, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Saan aru ka kiirkõnest, kui mulle antakse pisut aega hääldusviisiga harjumiseks.

Легко понимаю повседневную речь, независимо от того, где она передаётся. Понимаю быструю речь, если мне дают немного времени, чтобы привыкнуть к произношению.

 

KUULAMINE СЛУХ

Saan aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.

Понимаю знакомые названия, слова и очень простые предложения например, на этикетках, плакатах или в каталогах.

Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.

Понимаю очень короткие и простые тексты. Умею находить предполагаемую специфическую информаю из простых повседневных текстов (например, реклама, предложения по работе, проспекты, меню, расписания), а также понимаю содержание коротких, простых личных писем.

Saan aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. Saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.

Понимаю тексты, которые содержат часто встречающиеся или связанные с моей работой слова. Понимаю описание событий, мыслей и желаний в личных письмах.

Saan aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saan aru tänapäevasest proosast.

Понимаю статьи, написанные на актуальные темы, где авторы выражают какие-то устойчивые позиции или точки зрения. Понимаю современную прозу.

Saan aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, tajudes nende stiililist eripära. Saan aru erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest isegi siis, kui need vahetult ei puuduta minu eriala.

Понимаю длинные и сложные тексты как фактически, так и литературно, воспринимая специфику их стиля. Понимаю статьи, связанные с профессией и длинные технические руководства даже тогда, когда они не касаются непосредственно моей профессии.

Saan vaevata aru kõigist kirjaliku teksti liikidest, sealhulgas abstraktsetest, struktuurilt ja/või keeleliselt keerulistest tekstidest, näiteks käsiraamatutest, erialastest artiklitest ja ilukirjandusest.

Легко понимаю все виды письменного текста, в том числе абстрактные, структурные и/или сложные в языковом плане тексты, например из пособий, профессиональных статей и художественной литературы.

 

LUGEMINE ЧТЕНИЕ

RÄÄKIMINE РАЗГОВОР

Oskan lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning mind vestlemisel aitab. Oskan küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.

Умею общаться простыми словами при условии, что партнер по беседе говорит медленно, при необходимости повторяет сказанное или перефразирует и помогает мне в беседе. Умею задавать простые вопросы и отвечать на них.

Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida.

Справляюсь с ежедневным общением, которое требует прямого и простого обмена информацией по знакомым темам. Умею поддерживать беседу, но ещё не умею управлять беседой самостоятельно.

Saan enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskan ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused.

Могу справляться с языком в сельской местности, где он используется. Умею без подготовки беседовать на знакомые, интересные или важные темы: семья, хобби, работа, путешествия и события дня.

 

Oskan vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohti väljendada ja põhjendada.

Умею беседовать достаточно спонтанно и бегло, так, чтобы возможно было общаться с человеком на его родном языке. Могу активно участвовать в обсуждениях на знакомые темы, могу выражать и обосновывать свои позиции.

Oskan end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Oskan kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel. Oskan avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada.

Умею объяснять бегло и спонтанно, особенно не подбирая выражений. Умею использовать язык гибко и эффективно, как в общественных так и в рабочих целях. Умею выражать мысли и мнения и раскрывать тему в беседе

Saan vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning oskan idioome ja kõnekeelseid väljendeid. Oskan täpselt edasi anda tähendusvarjundeid. Vajadusel oskan lausungi ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad.

Могу легко участвовать в любой беседе и дискуссии и знаю идиомы и разговорные выражения. Умею точно передавать смысловые оттенки. При необходимости умею перефразировать предложение так, чтобы участники беседы это легко заметили.

SUULINE  SUHTLUS ОБЩЕНИЕ

Oskan kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elan, ja inimesi, keda tunnen.

Умею использовать простые фразы и предложения для описания своего места жительства и людей, которых я знаю.

Oskan kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. Умею использовать разные фразы и предложения, чтобы описывать свою семью и других людей, условия жизни, образовательный фон, текущую и предыдущую работу.

Oskan lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskan lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskan edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Умею просто составленными предложениями описывать опыт, события, мечты и намерения. Умею кратко обосновывать и разъяснять свои позиции и планы. Умею передавать содержание разговора, книги и фильма, а также описывать свои впечатления.

Oskan selgelt ja üksik-asjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab minu huvialasid. Oskan selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.

Умею чётко и подробно рассматривать широкие предметные области, которые касаются моих сфер интересов. Умею разъяснять свои позиции по актуальным темам, высказывая аргументы «за» и «против» по различным мнениям.

Oskan keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet.

Умею точно и подробно описывать сложные темы, выводя подтемы и важные пункты и делать выводы.

Oskan esitada selge ja ladusa, kontekstile vastavas stiilis kirjelduse või põhjenduse, millel on loogiline ülesehitus, mis aitab kuulajal märgata ja meelde jätta kõige olulisemat.

Умею чётко и бегло, в стиле, соответствующем контексту представлять описание или обоснование, в котором есть логическое построение, которое позволяет слушателю отметить и запомнить самое важное.

SUULINE  ESITUS ИЗЛОЖЕНИЕ