I

EESTI RIIGIÕIGUSLIKUST ARENGUST

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЭСТОНИИ

Eesti riigiõiguslik1 areng Veebruarirevolutsioonist ISESEISVUSMANIFESTINI

Государственно-правовое1 развитие Эстонии с Февральской революции до ВРЕМЕНИ ВЫХОДА МАНИФЕСТА О НЕЗАВИСИМОСТИ

Eesti territoorium liideti Vene tsaaririigiga pärast Põhjasõda (1700-1721). Vene tsaaririigis oli eestlastest elanikkond jagatud kahe haldusüksuse - Eestimaa ja Liivimaa kubermangu vahel. Eestimaa kubermang oli moodustatud tänase Põhja-Eesti aladest, Liivimaa kubermang tänase Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti aladest. Kohe pärast tsaarivalitsuse kukutamist Veebruarirevolutsiooni tagajärjel 1917. aastal hakati Eestis taotlema autonoomse haldusüksuse2 loomist ja eestlastega asustatud kahe kubermangu liitmist üheks. Revolutsiooni järel moodustud Vene Ajutine Valitsus liitiski eestlastega asustatud alad ühtseks Eestimaa kubermanguks 1917. aasta kevadel. Kubermangu kõrgeimaks omavalitsusorganiks määrati valitav Ajutine Maanõukogu ehk Maapäev. Maapäeval oli õigus korraldada kõiki kohalikke haldusküsimusi.

Территорию Эстонии присоединили к Российской империи после Северной войны (1700-1721). В Российской империи область проживания эстонского населения была разделена на две административные единицы: Эстляндскую и Лифляндскую губернии. Эстляндская губерния состояла из нынешней Северной Эстонии, Лифляндская губерния - из сегодняшней Южной Эстонии и территории Северной Латвии. Сразу после падения царского правительства вследствие событий Февральской революции 1917 года, Эстония начала требовать создания автономной административной единицы2 и слияния в одну двух губерний, населенных эстонцами. Сформированное вследствие революции весной 1917 года Временное правительство России слило губернии, населенные эстонцами, в одну Эстляндскую губернию. Высшим органом самоуправления губернии был назначен Временный Земский Совет или Маапяэв. Маапяэв обладал правом решать все административные вопросы местного значения.

1917. aasta sügisel toimus Venemaal bolševike riigipööre ehk Oktoobrirevolutsioon. Kuigi esialgu bolševikud ei puudutanud Eesti omavalitsussüsteemi ning Maanõukogu ja Maavalitsus säilisid, hakati peatselt sekkuma Maanõukogu ja Maavalitsuse pädevusse.

Осенью 1917 года в России произошёл большевистский переворот, или Октябрьская революция. Хотя сначала большевики не посягали на систему местного самоуправления Эстонии (Земский совет и Земское правительство сохранялись), всё же новая власть стала постепенно вмешиваться в компетенцию как Земского совета, так и Земского правительства.

28. novembril 1917. aastal võttis Maapäev erakorralisel istungjärgul vastu otsuse kuulutada ennast ainsaks kõrgema võimu kandjaks Eestis kuni Eesti Asutava Kogu kokkukutsumiseni. Otsustati, et Asutav Kogu tuleb valida demokraatliku valimisseaduse alusel ja see peab kindlaks määrama Eesti riikliku korra. Eesti rahval tuleb kuni Asutava Kogu valimiseni täita ainult Maapäeva poolt välja antud õigusakte. Maanõukogu otsus polnud veel Venemaast eraldumine, otsusega ei tunnustatud aga bolševike võimu Venemaal. Maapäeva otsust on peetud Eesti esimeseks eelkonstitutsiooniks, mis tegi hiljem võimalikuks Eesti Vabariigi väljakuulutamise. Sama päeva õhtul ajasid bolševikud Maapäeva laiali ning tulid ise võimule. Saksa vägede edukas pealetung Esimese maailmasõja lõpuaastal viis Saksa okupatsiooni kehtestamiseni ja bolševike lüüasaamiseni Eestis.

Двадцать восьмого ноября 1917 года Маапяэв на экстренном заседании принял решение провозгласить себя единственной верховной властью в Эстонии вплоть до созыва Эстонского учредительного собрания. Было решено, что Учредительное собрание следует избрать путем демократических выборов и что оно должно определить государственный строй Эстонии. Народу Эстонии до созыва Учредительного собрания следует исполнять исключительно правовые акты, принятые Земским советом. Решение Земского совета еще не было отделением от России, однако оно означало отказ признать большевистскую власть в России. Решение Земского совета считается предшественником первой конституции Эстонии, сделавшим впоследствии возможным провозглашение Эстонской Республики. Вечером того же дня большевики распустили Земский совет и взяли власть в свои руки. Успешное наступление немецких войск в конце первой мировой войны привело к немецкой оккупации Эстонии и поражению большевиков.

EESTI RIIGIÕIGUSLIK ARENG ISESEISVUSMANIFESTIST EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGINI

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ СО ВРЕМЕНИ ВЫХОДА МАНИФЕСТА О НЕЗАВИСИМОСТИ ДО СОЗДАНИЯ ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Vahetult enne Saksa vägede Tallinna tungimist 24. veebruaril 1918. aastal avaldati Eesti iseseisvusmanifest, s.o “Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”. Manifestis kuulutati Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Manifestis korrati, et uue riigi valitsemiskorra määrab lõplikult kindlaks Eesti Asutav Kogu, mille kokkutulemiseni jääb kogu võim Maapäeva ja Ajutise Valitsuse kätte.

Незадолго до вторжения в Таллинн немецких войск 24 февраля 1918 года в Эстонии был обнародован манифест о независимости, т. е. Манифест ко всем народам Эстонии. Манифест провозглашал Эстонию независимым демократическим государством. Манифест постановлял, что порядок правления в стране окончательно определит Учредительное собрание Эстонии, до созыва которого вся власть останется в руках Земского совета и Временного правительства.

Manifest sätestas ka põhiõigused: võrdsuse seaduse ja kohtute ees, vähemusrahvuste kultuurautonoomia, sõna-, trüki-, usu-, koosoleku-, ühinemis- ja streigivabaduse. Manifest oli nii juriidiliselt kui ka propagandistlikult oskuslikult koostatud, selle koostajad tundsid nii ühiskonna reguleerimise meetodeid kui ka rahva sotsiaalseid ootusi. Manifesti peetakse Eesti teiseks eelkonstitutsiooniks.

Манифестом также были установлены основные права: равенство перед законом и судом, культурная автономия национальных меньшинств, свобода слова, печати, вероисповедания, собраний, объединений и забастовок. Манифест был умело составлен как с юридической, так и с пропагандистской точки зрения, его составители знали методы управления обществом и социальные ожидания народа. Манифест считается вторым предшественником конституции Эстонии.

Manifesti vastuvõtmise päeva - 24. veebruari - tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäevana. Saksa võimud ega bolševikud manifesti ei tunnustanud.

День принятия манифеста, 24 февраля, отмечается в Эстонии как День независимости Эстонской Республики. Ни немецкие власти, ни большевики манифест не признали.

Sakslased taandusid Eestist pärast Saksamaal toimunud revolutsiooni 1918. aasta novembris. Sakslaste asemel tungisid Eesti aladele bolševikud, kelle ideid toetas väike osa eestlasi. Suurem osa eestlasi aga püüdis oma väljakuulutatud vabadust bolševike eest kaitsta.

1918.  aasta novembris algas Vabadussõda, kus eestlased kaitsesid oma vastloodud riiki bolševike Punaarmee ja baltisaksa Landeswehri eest. Sõja ajal,

1919.  aasta aprillis, valis rahvas Eesti Asutava Kogu. Puudus aga seadus, mis oleks määratlenud Asutava Kogu pädevuse ja suhted teiste riigiorganitega. Oli vaja seadust, mis sätestaks Eestis riigivõimu teostamise korra kuni põhiseaduse vastuvõtmiseni. 1919. aasta juunis võttis Asutav Kogu vastu “Eesti Vabariigi valitsemise ajutise korra”, mida loetakse kolmandaks eelkonstitutsiooniks.

В ноябре 1918 года, после революции, случившейся в Германии, немцы ушли из Эстонии. Вместо немцев на территорию Эстонии вторглись большевики, идеи которых поддерживала небольшая часть эстонцев. Остальные же эстонцы пытались защитить от большевиков свою свободу. В ноябре 1918 года началась Освободительная война, в ходе которой эстонцам пришлось защищать свое только что созданное государство от большевистской Красной армии и сил прибалтийско-немецкого Ландесвера. Во время войны, в апреле 1919 года, народ избрал Эстонское учредительное собрание. Однако закон, который бы определил компетенцию Учредительного собрания и его отношения с другими государственными органами, еще не был создан. Необходим был закон, который определил бы порядок осуществления государственной власти в Эстонии до принятия конституции. В июне 1919 года Учредительное собрание приняло «Временный порядок правления Эстонской Республики», который считается третьим предшественником конституции.

Üheks tähtsamaks Asutava Kogu poolt vastu võetud seaduseks oli maaseadus, millega nähti ette maa äravõtmine balti mõisnikelt ja andmine eesti talupoegadele. Asutava Kogu peaülesandeks oli aga põhiseaduse ehk konstitutsiooni vastuvõtmine. Põhiseadus võeti vastu 1920. aasta juunis ning jõustus sama aasta detsembris. Põhiseaduse jõustumisel lõppesid Asutava Kogu volitused ja lõppes ajutine valitsemiskord.

Одним из важнейших законов, принятых Учредительным собранием, был закон о земле, который предусматривал отчуждение земли у балтийских помещиков и её передачу эстонским крестьянам. Однако основной задачей Учредительного собрания было принятие основного закона, или конституции. Конституцию приняли в июне 1920 года, в декабре того же года она вступила в силу. Со времени вступления в силу конституции полномочия Учредительного собрания истекли, и временный порядок правления закончился.

Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmine ja ajutise valitsemiskorra lõpp

Принятие первой конституции Эстонской Республики и конец временного порядка правления

1920. aasta põhiseadus sätestas suure ja oma aja kohta haruldase kodanike põhiõiguste bloki. Rahvusvaheliselt pälvisid erilist tähelepanu vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse garantiid. Nende garantiide alusel võeti hiljem vastu “Vähemusrahvuste kultuurautonoomia seadus”, mis lubas vähemusrahvustel oma kultuuri igakülgselt säilitada ja edendada.

Конституция 1920 года содержала на редкость масштабный для того времени блок основных гражданских прав. На международном уровне особенное внимание привлекли широкие гарантии культурного самоуправления для национальных меньшинств. На основе этих гарантий позднее был принят «Закон о культурной автономии национальных меньшинств», который позволял национальным меньшинствам всячески сохранять и развивать свою культуру.

Riigivõimu kõrgeimaks kandjaks loeti rahvas, kes teostas riigivõimu rahvahääletamiste, -algatuste ja Riigikogu valimiste kaudu. Seadusandliku võimu teostajaks oli 100-liikmeline rahvaesindus - Riigikogu. Täitevvõim kuulus Vabariigi Valitsusele, kelle eesotsas oli riigivanem. Presidenti ei olnud. Valitsus oli täielikult sõltuv Riigikogust: kõik valitsuse liikmed nimetas ja vabastas ametist Riigikogu, Riigikogu võis avaldada valitsusele või selle liikmele umbusaldust (umbusalduse osaks saanu lahkus ametist). Nendele põhimõtetele toetudes sätestas põhiseadus parlamentaarse valitsemiskorra.

Верховным носителем государственной власти в Эстонии считался народ, который осуществлял государственную власть путём всенародного голосования, народных инициатив и участия в выборах Рийгикогу. Носителем законодательной власти было народное представительство, состоящее из 100 членов и названное Рийгикогу (Государственное собрание). Исполнительная власть принадлежала Правительству Республики, во главе которого стоял государственный старейшина. Президента не было. Правительство целиком зависело от Рийгикогу: оно назначало и освобождало от должности всех членов правительства, Рийгикогу могло выразить правительству или одному его члену недоверие (министр, которому объявляли вотум недоверия, покидал свой пост). Опираясь на эти принципы, конституция устанавливала парламентский порядок правления.

Eesti Vabariigi teise põhiseaduse vastuvõtmine ja “vaikiva ajastu” algus

Принятие второй конституции Эстонской Республики и начало «эпохи молчания»

Parlament koosnes paljudest saadikurühmadest, mistõttu osutus keeruliseks valitsuse moodustamises üksmeelele jõudmine. Seetõttu jäi valitsuste eluiga lühikeseks. Sellises olukorras hakati järjest rohkem kõnelema vajadusest põhiseadust muuta. Muutmise kavasid oli mitu. Eelnõuks, mis lõpuks rahvahääletusel suure häälteenamusega 1933. aasta oktoobris vastu võeti, oli vapside eelnõu. Vapsideks nimetati Vabadussõjas osalenute liidu pooldajaid, kes olid äärmuslike vaadetega ning rahulolematud selleaegse valitsemiskorra suhtes. Vapsidel oli rahva seas suur poolehoid ja nende põhiseaduseelnõu esitati rahvaalgatuse korras. Põhiseaduses tehtud muudatused olid nii olulised, et hakati kõnelema 1933. aasta põhiseadusest.

Парламент состоял из многочисленных депутатских групп, в силу чего оказывалось трудным достичь единодушия по вопросам формирования правительства. Поэтому правительства оказывались весьма недолговечными. В сложившейся ситуации всё чаще начали заговаривать о необходимости изменить конституцию. Проектов для внесения изменений было несколько. Проектом, который в конце концов в октябре 1933 года был принят подавляющим большинством голосов, оказался проект вапсов. Вапсами называли сторонников Союза участников Освободительной войны, которые отличались радикальными взглядами и выражением недовольства сложившимся порядком правления. Вапсы пользовались широкой поддержкой народа, и их проект конституции был выдвинут в порядке народной инициативы. Изменения, внесенные в конституцию, оказались настолько важными, что заговорили о конституции 1933 года.

Põhiseadusega muutus oluliselt riigi ülesehitus. Riigivanema ametikohast eraldati peaministri ülesanded eraldiseisva ametikohana. Riigivanema ametikoht kujundati riigipea ametikohaks, kes valiti otse rahva poolt. Peaminister ja valitsus muudeti sõltuvaks riigivanemast: riigivanem moodustas valitsuse. Riigikogul säilis õigus avaldada umbusaldust valitsusele või selle liikmetele. Lisaks sai riigivanem uue õiguse - anda välja edasilükkamatu riikliku vajaduse korral dekreete, millel on seaduse jõud. Teiseks hakkas ta välja kuulutama Riigikogu poolt vastu võetud seadusi, sellega kaasnes ka õigus seadust mitte välja kuulutada. Samuti sai riigivanem õiguse välja kuulutada Riigikogu ennetähtaegsed valimised ja lõpetada riiklikel kaalutlustel ennetähtaegselt Riigikogu volitusi. Kokkuvõtlikult Riigikogu võimu vähendati, riigivanema oma aga suurendati. Selle tulemusel koondus võim riigivanema kätte, parlamentaarne vabariik muutus presidentaalseks.

B результате принятия новой конституции произошли существенные изменения в государственной структуре. От должности государственного старейшины отделили в качестве отдельной должности пост премьер-министра. Государственный старейшина стал главой государства, напрямую избираемым народом. Премьер-министр и правительство стали зависимыми от государственного старейшины: государственный старейшина формировал правительство. У Рийгикогу сохранялось право выражать недоверие правительству или отдельным его членам. Кроме того, государственный старейшина получил новое право - издавать в случае неотложной государственной необходимости декреты, имеющие силу закона. Во-вторых, он начал провозглашать принятые Рийгикогу законы, что в итоге позволяло и не провозглашать законы. Государственный старейшина также получил право провозглашать досрочные выборы в Рийгикогу и досрочно приостанавливать полномочия Рийгикогу, исходя из государственных соображений. Одним словом, полномочия Рийгикогу были сокращены, а полномочия государственного старейшины увеличены. В результате этого власть сосредоточилась в руках государственного старейшины, и парламентская республика превратилась в президентскую.

Põhiseaduse jõustumisel sai senine riigivanem Konstantin Päts peaministriks riigivanema ülesannetes, see suurendas tema võimupiire tunduvalt. Uue põhiseaduse järgi oleks tulnud uus Riigikogu ja riigivanem valida 100 päeva jooksul pärast põhiseaduse muudatuste jõustumist. Valimisi aga ei toimunud, sest 1934. aasta märtsis kasutas Konstantin Päts talle põhiseadusega antud võimu ja kuulutas kogu riigis välja kaitseseisukorra. Riigikogule põhjendas ta oma otsust sellega, et valimised polnud kujunenud olukorras teostatavad, sest kodanikud ei olnud võimelised ratsionaalselt otsustama. Riigikogu kinnitas kiiresti otsuse kaitseseisukorra kehtestamise kohta. K. Päts lükkas seejärel riigivanema ja Riigikogu valimised kuni kaitseseisukorra lõppemiseni edasi. Kaitseseisukorra väljakuulutamise ja valimiste edasilükkamise eesmärgiks oli vältida populaarsete vapside pääsu võimu juurde.

После вступления в силу конституции прежний государственный старейшина Константин Пятс стал премьер-министром, исполняющим обязанности государственного старейшины, что существенно расширило границы его полномочий. Согласно новой конституции, новый состав Рийгикогу и государственный старейшина должны были быть избраны в течение 100 дней после вступления в силу поправок к конституции. Однако выборы не состоялись, поскольку в марте 1934 года Константин Пятс воспользовался властью, данной ему конституцией, и провозгласил на всей территории государства осадное положение. Членам Рийгикогу он объяснил своё решение тем, что в создавшемся положении проводить выборы нельзя, поскольку граждане не способны принимать рациональные решения. Рийгикогу быстро утвердило решение о введении осадного положения. Затем К. Пятс отложил выборы государственного старейшины и выборы Рийгикогу вплоть до отмены осадного положения. Целью провозглашения осадного положения и переноса выборов было избежать прихода к власти популярных вапсов.

1934. aasta septembris alanud Riigikogu istungjärgul kritiseeriti riigivanemat ja leiti, et kaitseseisukorda ja valimiste edasilükkamist polnud tarvis. Riigivanem lõpetas oktoobri algul Riigikogu istungjärgu, uusi valimisi välja aga ei kuulutatud. Sellega algas nn vaikiv ajastu, riiki valitseti ilma parlamendita, parlament oli vaikivas olekus. Valitsus jätkas tegevust ilma parlamendi kontrollita, valitsuse liikmed olid vastutavad ainult riigivanema ees. Seadusandlikku võimu teostas riigivanem oma dekreetidega. Demokraatia oli asendunud autoritaarse valitsemisvormiga3, võimaluse selleks andis 1933. aasta põhiseadus. Äärmuslikus vormis seda võimalust siiski ei kasutatud.

В сентябре 1934 года на сессии Рийгикогу прозвучала критика в адрес государственного старейшины. Был сделан вывод о том, что не было необходимости провозглашать осадное положение и переносить выборы. В начале октября государственный старейшина приостановил полномочия Рийгикогу, однако новых выборов не провозгласил. С этого времени началась так называемая «эпоха молчания», государством управляли без парламента, парламент «молчал». Правительство продолжало свою деятельность без контроля со стороны парламента, члены правительства отвечали за свои решения только перед государственным старейшиной. Законодательную власть осуществлял государственный старейшина путем принятия декретов. Демократия сменилась авторитарной формой правления3, возможность для этого предоставила конституция 1933 года. Авторитарное правление в Эстонии не доходило все же до крайностей.

Eesti Vabariigi kolmanda põhiseaduse vastuvõtmine ja tasakaalustatud valitsemise kehtestamine

Принятие третьей конституции Эстонской Республики и введение сбалансированного правления

1935. aasta jaanuari lõpul teatas riigivanem, et põhiseadust on vaja uuesti muuta. Kehtiv põhiseadus annab kogu riigi saatuse ühe isiku määrata ja on kaotanud igasuguse mõeldava tasakaalu riigiorganite võimuvahekorras, riigipea võib täielikult ignoreerida rahvaesindust ehk Riigikogu. Vajalikku tasakaalu on võimalik saavutada ainult põhiseaduse radikaalse muutmisega.

В конце января 1935 года государственный старейшина объявил, что конституцию нужно вновь изменить. Действующая конституция позволяет одному человеку вершить судьбу всего государства, что приводит к полной потере разумного равновесия между органами государственной власти, государственный старейшина может полностью игнорировать народное представительство, или Рийгикогу. Лишь путем радикального изменения конституции можно достигнуть необходимого равновесия.

1936. aasta veebruaris korraldatud rahvahääletusel andis Eesti rahvas riigivanemale õiguse kokku kutsuda Rahvuskogu, kelle ülesandeks oli otsustada riigikorralduse ülesehituse muutmine. Riigivanem esitas Rahvuskogule uue põhiseaduse eelnõu. Rahvuskogu arutas eelnõud põhjalikult ja tegi sellesse parandusi. 1937. aastal võttis Rahvuskogu uue põhiseaduse vastu ning riigivanem kuulutas selle pidulikult välja. Seda põhiseadust on Eestis nimetatud nii 1937. aasta põhiseaduseks kui ka 1938. a põhiseaduseks, kuna uus põhiseadus jõustus järgmisel aastal.

На референдуме, организованном в феврале 1936 года, народ Эстонии дал государственному старейшине право созвать Национальное собрание, в задачи которого входило решить, какие изменения необходимо внести в устройство государственной власти. Государственный старейшина представил Национальному собранию проект новой конституции. Национальное собрание обсудило проект и внесло в него поправки. В 1937 году Национальное собрание приняло конституцию, и государственный старейшина торжественно её провозгласил. Эту конституция называют как конституцией 1937 года, так и конституцией 1938 года, поскольку в силу она вступила в следующем году.

Uue põhiseadusega kehtestati presidendi- ja valitsuskeskne valitsemisviis. Esmakordselt Eesti ajaloos loodi Vabariigi Presidendi ametikoht. Presidendi võim oli sarnane 1933. a põhiseadusega riigivanemale antud võimuga. Seega säilis presidentaalne valitsemiskord. Esmakordne oli ka kahekojalise parlamendi moodustamine, mida nimetati endiselt Riigikoguks. Parlamendi esimest (alumist) koda nimetati Riigivolikoguks ja teist (ülemist) koda Riiginõukoguks. Riigivolikogu valiti rahva poolt, Riiginõukogu kujundati erinevate organite esindajatest. Seaduse vastuvõtmiseks oli vaja parlamendi mõlema koja üksmeelt, see pidi tagama seaduste parema kvaliteedi. Oluliselt vähendati rahva õigusi riigivõimu teostamisel: loobuti rahva algatatud seaduste vastuvõtmisest. Rahvahääletus on võimalik ainult põhiseaduse muutmiseks.

1938.  aasta talvel valiti Riigivolikogu ja kujundati Riiginõukogu. Vabariigi Presidendiks valiti sama aasta kevadel Konstantin Päts.

Новая конституция установила форму государственного правления, ориентированную на президента и правительство. Впервые в истории Эстонии был создан пост Президента Республики. Полномочия президента напоминали полномочия, данные конституцией 1933 года государственному старейшине. Таким образом, в стране сохранялся президентский порядок правления. Впервые в истории Эстонии был создан двухпалатный парламент, который по-прежнему назывался Рийгикогу, или Государственным собранием. Первую (нижнюю) палату парламента называли Государственной думой, а вторую (верхнюю) палату - Государственным советом. Государственную думу избирал народ, Государственный совет формировался из представителей различных органов. Для принятия закона нужно было единодушное решение обеих палат парламента, что должно было гарантировать лучшее качество законов. Значительно сократилось участие народа в осуществлении государственной власти: отказались от принятия законов, выдвинутых в качестве народной инициативы. Референдум стал возможен только в целях изменения конституции. Зимой 1938 года была избрана Государственная дума и сформирован Государственный совет. Весной того же года Президентом Республики был избран Константин Пятс.

Eesti Vabariigi sõjaline okupeerimine NSVL-i poolt

Военная оккупация Эстонской Республики Советским Союзом

1939. aasta septembris nõudis NSVL kategooriliselt, et Eesti sõlmiks temaga vastastikuse abistamise pakti. Sõlmitud pakti alusel asusid Eestisse, arvestades Eesti kaitseväe suurust, märkimisväärse suurusega NSVL-i relvajõud. 16. juunil 1940. aastal esitas NSVL Eestile järjekordse ultimaatumi, milles süüdistati Eesti valitsust vastastikuse abistamise pakti rikkumises ning nõuti koheselt uue valitsuse moodustamist Eestis ning NSVL-i täiendavate sõjaväelaste paigutamist Eesti tähtsamatesse keskustesse. Eesti jaatavale vastusele järgnesid sammud Eesti põhikorra muutmiseks, riigiaparaadi ja tsiviilühiskonna lammutamiseks ning riikluse lõpetamiseks. Kujunenud olukorda on käsitletud Eesti sõjalise okupeerimisena NSVL-i poolt.

В сентябре 1939 года СССР категорично потребовал, чтобы Эстония заключила с ним пакт о взаимопомощи. На основании заключенного пакта на территории Эстонии в значительном, если учитывать размеры эстонских оборонительных сил, количестве расположились вооруженные силы СССР. Шестнадцатого июня 1940 года СССР объявил Эстонии очередной ультиматум, в котором эстонское правительство обвинялось в нарушении пакта о взаимопомощи, и где содержалось требование немедленно сформировать в Эстонии новое правительство и расположить в важнейших стратегических пунктах Эстонии дополнительные подразделения вооруженных сил СССР. Положительный ответ со стороны Эстонии позволил сделать следующие шаги по изме¬нению конституционного строя Эстонии, по разрушению государственного аппарата, гражданского общества и государственности. Создавшееся положение рассматривается как военная оккупация Эстонии Советским Союзом.

21. juunil 1940. aastal astus ametist tagasi peaminister Jüri Uluotsa valitsus. President K. Päts nimetas ametisse Johannes Vares Barbaruse valitsuse, mille liikmed olid NSVL-i esindajate poolt heaks kiidetud. 1940. aasta juulis valiti pohiseadusevastaste reeglite järgi Riigikogu, mis hakkas tegutsema ühekojalisena. Põhiseadusega nõutud parlamendi teist koda - Riiginõukogu, ei kujundatud. Juba 22. juulil võttis Riigivolikogu vastu deklaratsiooni, milles esitati NSVL Ülemnõukogule palve võtta Eesti NSVL-i koosseisu. Päev hiljem võeti omanikelt tasu maksmata ära maa või muu vara, mida peeti normist suuremaks. Sellega rikuti põhiseadusega sätestatud omandiõigust. 1940. aasta suvel vastu võetud seadused on juba sellepärast põhiseadusevastased, et Riigivolikogu võttis need vastu ilma Riiginõukoguta. Lisaks võeti 1940. aasta suvel õigusakte vastu NSVL-i võimude tugeva mõju all.

Двадцать первого июня 1940 года в отставку ушло правительство премьер-министра Юри Улуотса. Президент Константин Пятс утвердил правительство Йоханнеса Вареса Барбаруса, состав которого был одобрен представителями СССР. В июле 1940 года по правилам, противоречащим конституции, было избрано Государственное собрание, которое начало работу в составе одной палаты. Государственный совет, вторая палата, требуемая конституцией, не была сформирована. Уже 22 июля Государственная дума приняла декларацию, в которой содержалась просьба к Верховному совету СССР принять Эстонию в состав СССР. Днём позже собственников лишили земли или иного имущества, которые считались превышающими нормы. Таким образом, было нарушено установленное конституцией право на частную собственность. Законы, принятые летом 1940 года, противоречили конституции хотя бы уже потому, что Государственная дума принимала их без Государственного совета. Кроме того, летом 1940 года правовые акты принимались под сильным влиянием советских властей.

Eesti NSV võimuorganite palve saada NSVL-i liikmeks rahuldati ning 25. augustil 1940 kinnitati ENSV konstitutsioon. Põhiseaduse muutmine ei toimunud 1937. aasta põhiseaduses määratud alusel. Riigivolikogu kuulutas ennast ENSV ajutiseks Ülemnõukoguks. Eestis loodi NSVL-i liiduvabariigile omane valitsemismudel, kus inimesel tegelikult polnud võimalik valimiste teel võime mõjutada. Uue võimu kehtestamisega kadus ka isiklik julgeolek ja turvalisus, sest algasid NSVL-ile omased massirepressioonid.

Просьба органов власти Эстонской ССР о её включении в состав СССР была удовлетворена, и 25 августа 1940 года была утверждена конституция ЭССР. Изменение конституции проходило не на основе предписаний, содержавшихся в конституции 1937 года. Государственная дума провозгласила себя временным Верховным советом ЭССР. В Эстонии была создана характерная для СССР модель правления, при которой у человека оказывать путем выборов влияние на власть на самом деле не было и возможности. С установлением новой власти исчезло также чувство личной безопасности и защищенности, поскольку в республике начались характерные для СССР массовые репрессии.

1944. aastal, Saksa okupatsiooni ajal, moodustas Jüri Uluots peaministrina Presidendi ülesannetes Eesti Vabariigi Valitsuse. Ta väitis, et tegutseb 1937. aasta põhiseaduse järgi viimase seadusliku peaministrina ning presidendi puudumisel täidab ka viimase ülesandeid. See valitsus sai tuntuks esimese Vabariigi Valitsusena eksiilis. Eesti Vabariigi Valitsus tegutses eksiilis kogu ENSV eksisteerimise aja ning Heinrich Mark teatas 1992. aastal valitud Riigikogule oma tegevuse lõpetamisest.

B 1944 году, во время немецкой оккупации, Юри Улуотс в качестве премьер-министра, исполняющего обязанности президента, сформировал Правительство Эстонской Республики. Он утверждал, что, согласно конституции 1937 года, является последним законным премьер-министром и в отсутствие президента выполняет также обязанности последнего. Это правительство стало известно как первое Правительство Республики в изгнании. Правительство Эстонской Республики действовало в изгнании в течение всего времени существования ЭССР, в 1992 году Хейнрих Марк объявил избранному Рийгикогу о сложении с себя полномочий.

EESTI RIIGIÕIGUSLIK ARENG ÄRKAMISAJAST VIIMASE PÕHISEADUSE VASTUVÕTMISENI

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ЭСТОНИИ С НАЧАЛА ЭПОХИ ПРОБУЖДЕНИЯ ДО ПРИНЯТИЯ ПОСЛЕДНЕЙ КОНСТИТУЦИИ

1988. aasta kevad-suvel esitati NSVL- i konstitutsiooni muutmiseks seaduseelnõu, milles taheti kärpida liiduvabariikide õigusi. See oli viimaseks “tilgaks” eestlastele NSVL-is valitsenud olukorraga leppimiseks. Seaduseelnõu vallandas Eesti Ülemnõukogus elava arutelu, mis lõppes mitme olulise õigusakti vastuvõtmisega. Õigusaktidega nähti Eesti liiduvabariigi õiguste suurendamise ainsa pääseteena liidulepingu sõlmimist.

Весной и летом 1988 года руководство СССР представило проект изменения конституции, в котором была сделана попытка ограничить полномочия союзных республик. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения эстонцев. Они не могли больше мириться с положением, царящим в СССР. Законопроект вызвал в Верховном Совете Эстонии бурную дискуссию, которая завершилась принятием нескольких важных правовых актов. Правовые акты предусматривали единственный путь для увеличения прав Эстонской союзной республики - заключение союзного договора.

16. novembril 1988. aastal võttis ENSV Ülemnõukogu vastu mitu olulise tähtsusega akti: deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest, resolutsiooni liidulepingust ja Eesti NSV konstitutsiooni muutmise seaduse. Neid akte on peetud NSVL-i lagunemisprotsessi alguseks, aktide põhisisu oli järgmine:

• kõrgeim võim Eestis kuulub ENSV võimuorganitele;

• NSVL Ülemnõukogu Presiidiumile tehti ettepanek sõlmida Eestiga liiduleping;

• NSVL-i seadused kehtivad, kui Eesti neid tunnustab, mitte automaatselt;

• maaja maavarad kuulutati Eesti omandiks;

• tunnustati eraomandit;

• tunnustati NSVL-i poolt ratifitseeritud inimõiguste pakte;

• tagati konstitutsiooniliste õiguste kohtulik kaitse.

Шестнадцатого ноября 1988 года Верховный Совет ЭССР принял несколько важных актов: «Декларацию о суверенитете ЭССР», «Резолюцию о союзном договоре» и «Закон о внесении изменения в Конституцию Эстонской ССР». Эти акты положили начало процессу распада СССР, суть же их состояла в следующем:

• верховная власть принадлежит органам власти ЭССР;

• Президиуму Верховного Совета СССР было предложено заключить с Эстонией союзный договор;

• законы Советского Союза действуют только в том случае, если Эстония их признает;

• земля и богатства недр Эстонии провозглашались её собственностью;

• была признана частная собственность;

• был признан ратифицированный Советским Союзом пакт о правах человека;

• была обеспечена судебная защита конституционных прав.

Esimesed demokraatlikud valimised Eestis pärast NSVL-i okupatsiooni algust

Первые демократические выборы в Эстонии после начала советской оккупации

1990.  aasta kevadel valiti ENSV Ülemnõukogu uus koosseis. Need olid esimesed sõjajärgsed demokraatlikud valimised Eestis, kus osalesid kõik Eesti elanikud. Paralleelselt Ülemnõukoguga valiti ka Eesti Kongress. Nendel valimistel olid hääleõiguslikud isikud, kes omasid 1938. aasta kodakondsuse seaduse järgi Eesti kodakondsust. Kuigi mõlema valitud organi tegevus oli suunatud Eesti iseseisvuse taastamisele, olid organite omavahelised suhted pingelised. Jõud ühendati alles põhiseaduse väljatöötamisel.

Весной 1990 года был избран новый состав Верховного Совета ЭССР. Это были первые послевоенные демократические выборы в Эстонии, в которых принимали участие все жители Эстонии. Параллельно с Верховным Советом был избран также Конгресс Эстонии. Правом голоса на этих выборах обладали лица, которые по закону о гражданстве 1938 года имели гражданство Эстонии. Хотя деятельность обоих органов была направлена на восстановление независимости Эстонии, отношения между этими органами были напряженными. Силы их были объединены только для выработки конституции.

30. märtsil 1990. aastal võttis vastvalitud ENSV Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest. Selle aktiga kinnitas Ülemnõukogu, et Eesti okupeerimine pole katkestanud Eesti Vabariigi eksistentsi de jure ning Eesti on jätkuvalt NSVL-i poolt okupeeritud. Ülemnõukogu tunnistas oma otsusega NSVL-i riigivõimu ebaseaduslikkust Eestis alates selle kehtestamisest 1940. aastal. Lisaks kuulutati välja Eesti Vabariigi taastamise ja üleminekuperiood, mis lõppes 1992. aasta oktoobris Eesti põhiseaduslike riigivõimuorganite moodustamisega.

Тридцатого марта 1990 года только что избранный Верховный Совет ЭССР принял постановление о государственном статусе Эстонии. Этим актом Верховный Совет подтверждал, что оккупация Эстонии не прерывала существование Эстонской Республики де-юре и что Эстония по-прежнему оккупирована СССР. Своим решением Верховный Совет признал незаконность государственной власти СССР в Эстонии с момента ее установления в 1940 году. Кроме того, был провозглашён переходный период восстановления независимости Эстонской Республики, который закончился в октябре 1992 года формированием конституционных органов власти Эстонии.

Sama aasta 8. mail võttis Ülemnõukogu vastu seaduse “Eesti sümboolikast”. Sellega tunnistati kehtetuks nimetus “Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik” ja võeti ametliku nimetusena kasutusele “Eesti Vabariik”. Samuti lõpetati ENSV vapi, lipu ja hümni kasutamine riiklike sümbolitena. Otsustati “rakendada Eesti Vabariigi 1937. aasta põhiseaduse” esimest kuut paragrahvi ehk deklareeriti Eesti suveräänsust ja sõltumatust ning võeti kasutusele Eesti Vabariigis kehtinud sümboolika.

Восьмого мая 1992 года Верховный Совет принял закон “О государственной символике Эстонии». Он признал недействительным название «Эстонская Советская Социалистическая Республика» и ввёл в пользование официальное наименование «Эстонская Республика». Прекратили использовать в качестве государственной символики также герб, флаг и гимн ЭССР. Было принято решение претворить в жизнь первые шесть статей конституции Эстонской Республики 1937 года и провозгласить суверенитет и независимость Эстонии, а также вновь начать использовать государственную символику, действовавшую в Эстонской Республике.

ENSV konstitutsioon lõpetas faktiliselt kehtivuse

Конституция ЭССР стала фактически недействительной

Nädalapäevad hiljem, 16. mail, võttis Ülemnõukogu vastu seaduse “Eesti valitsemise ajutise korra alustest”. Faktiliselt lõpetas ENSV konstitutsioon selle seadusega kehtivuse. Koos sellega:

• lõpetati Eesti riigiorganite allutatus NSVL-i riigiorganitele;

• kõrgeimat seadusandlikku võimu määrati teostama Ülemnõukogu ja täidesaatvat Eesti Vabariigi Valitsus;

• Eesti ja NSVL-i suhted otsustati rajada Tartu rahulepingule (sõlmitud 02.02.1920 Vabadussõja lõpetamiseks);

• riik kohustus tagama Eesti kõigi elanike õigused, mis tulenevad rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normidest. Eraldi nimetati, et riik tagab usuvabaduse.

Примерно на неделю позже, 16 мая, Верховный Совет принял закон «Об основах временного порядка правления в Эстонии». С принятием этого закона конституция ЭССР стала фактически недействительной. Одновремено с этим:

• государственные органы Эстонии перестали подчиняться государственным органам СССР;

• Верховный совет был назначен осуществлять высшую государственную власть, а роль исполнительной власти стало играть Правительство Эстонской Республики;

• отношения Эстонии и СССР решили строить на основе Тартуского мирного договора (был заключен 02.02.1920 по окончании Освободительной войны).

• государство обязалось гарантировать всем жителям Эстонии права, вытекающие из общепризнанных норм международного права. Отдельно было отмечено, что государство гарантирует свободу вероисповедания.

Keskvalitsus otsustas Moskvas NSVL-i säilitamiseks korraldada 1991. aasta märtsis üleriigilise referendumi. Planeeritud referendumi ennetamiseks ja paralüseerimiseks otsustas Eesti Ülemnõukogu korraldada ise referendumi Eestis. Referendumil esitati kõigile Eesti täisealistele elanikele küsimus: “Kas Teie tahate Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist?” Küsimusele vastas jaatavalt üle 3,5 korra rohkem elanikke kui eitavalt (jaatavalt vastas 737 964 ja eitavalt 203 199).

Центральное правительство в Москве решило в целях сохранения СССР организовать в марте 1991 года общегосударственный референдум. Для того, чтобы предотвратить и парализовать запланированный референдум, Верховный Совет Эстонии решил сам организовать референдум. Всем совершеннолетним жителям Эстонии был задан вопрос: «Желаете ли вы восстановления государственного суверенитета и независимости Эстонской Республики?» На этот вопрос утвердительно ответило в три с половиной раза больше жителей Эстонии, чем отрицательно (утвердительно ответило 737 964 человека, а отрицательно - 203 199 человек).

Eesti Vabariigi taasiseseisvumine ja uue põhiseaduse vastuvõtmine

Восстановление независимости Эстонской Республики и принятие новой конституции

1991.  aasta augustis pidi toimuma NSVL-i keskvõimu poolt koostatud liidulepingu allakirjutamine. Eesti oli selleks ajaks juba loobunud soovist sõlmida liiduleping ja võtnud kursi riikliku iseseisvuse taastamisele. 19. augustil toimus Moskvas riigipöördekatse ehk nn augustiputš. Järgmisel päeval, 20. augustil võttis Eesti Ülemnõukogu vastu kaks dokumenti: pöördumise “maailma riikide parlamentide ja valitsuste poole” ning otsuse “Eesti riiklikust iseseisvusest”. Pöördumise põhisisuks oli ettepanek mitte tunnustada nn Riikliku Eriolukorra Komiteed NSVL-i seaduslikult esindava võimuna. Sellele lisaks deklareerimine, et ainsad riigivõimu- ja valitsemisorganid Eestis on seaduslikult ja demokraatlike põhimõtete alusel valitud Ülemnõukogu ja tema poolt moodustatud valitsus. Eesti jaoks oli olulisem aga teine dokument - deklaratsioon iseseisvusest. Deklaratsioonis kinnitati Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust ja taotleti Eesti Vabariigi diplomaatiliste suhete taastamist. Otsusega sooviti rõhutada, et tegemist pole mitte uue riigi väljakuulutamisega, vaid 24. veebruaril 1918. aastal välja kuulutatud ning 1940. aastal NSVL-i poolt okupeeritud Eesti riigiga. Alates järgmisest päevast hakkasid maailma riigid Eesti iseseisvust tunnustama. Septembris tunnustas ka NSVL Riiginõukogu Eesti iseseisvust ja eraldumist NSVL-ist.

В августе 1991 года должно было состояться подписание союзного договора, составленного центральными властями СССР. Эстония к тому времени уже отказалась от намерения заключить союзный договор и взяла курс на восстановление государственной независимости. Девятнадцатого августа в Москве произошёл государственный переворот, так называемый августовский путч. На следующий день, 20 августа, Верховный Совет Эстонии принял два документа: обращение «К парламентам и правительствам стран мира» и постановление «О государственной независимости Эстонии». Основная суть обращения заключалась в предложении не признавать так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР представителем законной власти. Кроме того, обращение декларировало, что единственными избранными демократическим и законным путем органами государственной власти в Эстонии являются Верховный Совет и сформированное им правительство. Но для Эстонии более важным был второй документ - декларация о независимости. Декларация подтверждала государственную независимость Эстонской Республики и ставила целью восстановление дипломатических отношений Эстонской Республики. Таким решением подчеркивалось, что речь идет не о провозглашении нового государства, которое было оккупировано в 1944 году Советским Союзом, а о восстановлении его независимости, провозглашенной 24 февраля 1918 года. Уже со следующего дня страны мира начали признавать независимость Эстонии. В сентябре Госсовет СССР также признал независимость Эстонии и её отделение от СССР.

Ülemnõukogu nimetati Eesti kõrgei¬maks seadusandlikuks riigivõimu¬organiks ning Eesti Kongressi Eesti kodanikkonna esinduskoguks. Parla¬mendivalimised ühtse valijaskonnaga otsustati läbi viia 1992. aasta jooksul.

Верховный Совет называли верховным органом законодательной власти Эстонии, а Конгресс Эстонии - представительным органом граждан Эстонии. Было решено провести всеобщие парламентские выборы в течение 1992 года.

Põhiseaduse väljatöötamiseks moodustati Põhiseaduse Assamblee, kelle koosseisu kuulusid Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi delegaadid. Mõlemast organist valiti põhiseadust välja töötama 30 esindajat. Valminud eelnõu esitati järgmise aasta aprillis Ülemnõukogule, kes otsustas selle rahvahääletusele panna. 28. juunil 1992. aastal toimunud rahvahääletusel said osaleda kõik hääleõiguslikud Eesti kodanikud. Nimekirjadesse oli kantud 669 080 isikut. Põhiseaduse poolt oli 407 867 ja vastu 36 147 kodanikku. Seega võttis Eesti rahvas 28. juunil 1992. aastal vastu põhiseaduse ja selle rakendamise seaduse.

Для выработки конституции была создана Конституционная Ассамблея, в состав которой входили делегаты Верховного Совета и Конгресса Эстонии. От каждого органа для участия в выработке конституции было избрано по 30 представителей. В апреле следующего года подготовленный законопроект был представлен Верховному Совету, который решил вынести его на референдум. В референдуме, состоявшемся 28 июня 1992 года, смогли принять участие все граждане Эстонии, обладающие правом голоса. В списки было внесено 669 080 человек. За конституцию проголосовало 407 867 и против - 36 147 граждан. Таким образом, 28 июня 1992 года народ принял конституцию и закон о её применении.

Riigikogu ja Vabariigi Presidendi valimised uue põhiseaduse alusel toimusid 20. septembril 1992. aastal. Presidendi otsevalimistel ei saavutanud ükski kandidaat nõutavat häälteenamust ning presidendi valimine läks seetõttu vastvalitud Riigikogu kätte.

Выборы Рийгикогу и Президента Республики на основании новой конституции прошли 20 сентября 1992 года. В ходе прямых выборов президента ни один из кандидатов не получил необходимого большинства голосов, поэтому обязанность выбирать президента была передана в руки только что избранного Рийгикогу.

5. oktoobril istungile kogunenud Riigikogu esimesteks ülesanneteks oli Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi valimine. Riigikogu esimeheks valiti Ülo Nugis, aseesimeesteks Tunne Kelam ja Edgar Savisaar. Presidendi otsevalimiste esimeses voorus kogusid kõige rohkem hääli Lennart Meri ja Arnold Rüütel, kelle seast Riigikogu valis Vabariigi Presidendiks Lennart Meri. Oktoobris astus ametisse uue põhiseaduse järgi moodustatud Vabariigi Valitsus eesotsas peaminister Mart Laariga.

Первоочередной задачей Рийгикогу, собравшегося на заседание 5 октября, было избрание правления Рийгикогу и Президента Республики. Спикером Рийгикогу избрали Юло Нугиса, вице-спикерами - Тунне Келама и Эдгара Сависаара. В первом туре прямых президентских выборов больше всего голосов набрали Леннарт Мери и Арнольд Рюйтель. Из них Рийгикогу избрал Президентом Республики Леннарта Мери. В октябре в должность вступило и правительство, сформированное на основе новой конституции и возглавляемое премьер-министром Мартом Лааром.

7. oktoobril 1992. aastal võttis Riigikogu vastu deklaratsiooni “Põhiseadusliku riigivõimu taastamisest”. Sellega kuulutati 1990. aasta märtsis alanud üleminekuperiood lõppenuks ning Eesti Vabariigi põhiseaduslik riigivõim taastatuks. Lisaks korrati üle, et praegune Eesti Vabariik on õigussubjektina samane 1918. aasta 24. veebruaril välja kuulutatud Eesti Vabariigiga, mis 1940. aastal langes Nõukogude Liidu agressiooni ohvriks ja võeti ebaseaduslikult Nõukogude Liidu koosseisu. Samal päeval esitas Heinrich Mark, eksiilis olev peaminister presidendi ülesannetes, Riigikogule avalduse oma tegevuse lõpetamise kohta. Eksiilis olev valitsus lõpetas oma tegevuse kahel põhjusel: esiteks oli Eesti Vabariik taastatud ja teiseks tegutses eksiilis olev valitsus 1937. aasta põhiseaduse alusel, mis oli kehtivuse kaotanud.

Седьмого октября 1992 года Рийгикогу приняло декларацию о восстановлении конституционной государственной власти. Таким образом, начавшийся в марте 1990 года переходный период был провозглашён завершившимся, а конституционная государственная власть в Эстонской Республике - восстановленной. Кроме того, было еще раз подчеркнуто, что нынешняя Эстонская Республика является тем же субъектом права, что и провозглашенная 24 февраля 1918 года Эстонская Республика, которая в 1940 году пала жертвой агрессии со стороны Советского Союза и была незаконно включена в состав Советского Союза. В тот же день Хейнрих Марк, исполнявший обязанности президента и премьер-министра в изгнании, подал Рийгикогу заявление о завершении своей деятельности. Правительство в изгнании прекратило свою деятельность по двум причинам: во-первых, Эстонская Республика была восстановлена, а во-вторых, правительство в изгнании действовало на основании конституции 1937 года, которая теперь утратила силу.

II

RAHVAS JA RIIGIVÕIM

НАРОД И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Eesti riigikord meie põhiseaduse kohaselt on vabariiklik4. See ei ole monarhia5 (kuningriik) ega diktatuur6. Kõrgeima võimu kandja Eesti Vabariigis on rahvas. See tähendab, et riik lähtub oma tegevuses rahva arvamusest ja võimu teostamiseks on vaja rahva enamuse toetust.

Эстония по государственному устройству является республикой4. Это не монархия5 (королевство) и не диктатура6. Носителем верховной власти в Эстонской Республике является народ. Это значит, что государство в своей деятельности опирается на мнение народа и для осуществления власти требуется поддержка его большинства.

Rahva moodustavad Eesti kodanikud. Hääleõigus on kõigil vähemalt 18 aasta vanustel kodanikel. Hääleõiguslikud ei ole täisealised, kellele kohus on määranud eestkostja (näiteks vaimse puudega inimesed), nende teovõime on piiratud. Seadusega on piiratud ka nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kes hetkel kannavad vanglakaristust.

Народ состоит из граждан Эстонии. Правом голоса обладают все граждане, достигшие 18- летнего возраста. Правом голоса не обладают несовершеннолетние и те, кому суд назначил опекуна (например, люди с умственными недостатками), т.е. их дееспособность ограничена. Закон ограничивает также участие в голосовании тех граждан Эстонии, которые были осуждены и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы.

Hääleõiguslikud kodanikud saavad riigivõimu teostada Riigikogu valimistel ja rahvahääletusel. Rahvahääletuse läbiviimise saab otsustada ainult Riigikogu ning siis on rahva poolt tehtud otsus kohustuslik. Näiteks võeti rahvahääletusel vastu põhiseadus.

Граждане, обладающие правом голоса, могут осуществлять государственную власть путем выборов в Рийгикогу и участия в референдуме. Решение о проведении референдума может принять только Рийгикогу, и тогда принятое народом решение является обязательным для исполнения. Например, на референдуме была принята конституция.

Eesti on iseseisev ja sõltumatu. Tema iseseisvus ja sõltumatus on võõrandamatu ehk ükski riigiorgan ega ametnik ei saa otsustada meie riigi allutamist teise riigi võimule. Meie iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu, sest põhiseadus näeb Eestit kestmas igavesti.

Эстония является суверенной и независимой. Ее суверенитет и независимость неотъемлемы, и ни один орган государственной власти или чиновник не может принять решение о подчинении нашего государства власти другого государства. Наши суверенитет и независимость не устаревают, поскольку конституция предусматривает, что Эстония будет существовать вечно.

Eesti on riiklikult korralduselt ühtne riik. See tähendab, et Eestil ei ole selliseid riigi osi, mis oleksid sõltumatud oma otsustes ning saaksid vabalt ise otsustada, kuidas nad ühiskonnaelu korraldavad. Sellisena erineb Eesti föderaalse ülesehitusega riikidest (nagu Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Saksamaa), kus on olemas liikmesriigid või osariigid. Nii riiklikult korralduselt ühtses kui föderaalse ülesehitusega riigis on kohalikud omavalitsused, mis lahendavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. Kuid nende tegevus saab toimuda ainult parlamendi poolt vastu võetud seaduste alusel.

По государственному устройству Эстония является унитарным государством. Это значит, что в Эстонии нет таких частей страны, которые были бы независимыми в своих решениях, а также могли бы самостоятельно решать, как они организуют общественную жизнь. В этом заключается отличие Эстонии от государств с федеральным устройством (как Соединенные Штаты Америки, Россия и Германия), где имеются субъекты федерации, или штаты. Как в унитарном по своему устройству, так и в федеральном государстве есть местные самоуправления, которые самостоятельно решают вопросы местной жизни. Однако их деятельность может осуществляться только на основании принятых парламентом законов.

Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate õigusaktide alusel. Eesti õiguskorras on kõige kõrgema jõuga põhiseadus. Kõik teised seadused ja muud õigusaktid peavad olema põhiseadusega kooskõlas. Riik ei tohi sõlmida ka välislepinguid, mis ei ole põhiseadusega kooskõlas. Samas rahvusvahelise õigusega üldtunnustatud põhimõtted ja normid, mis ei ole põhiseaduses sõna-sõnalt ära toodud ja ei lähe sellega vastuollu, on samuti Eesti Vabariigi õigussüsteemi lahutamatu osa.

Государственная власть осуществляется только на основании закона и согласующихся с ним правовых актов. В правовом устройстве Эстонии высшую силу имеет конституция. Все остальные законы и прочие правовые акты должны ей соответствовать. Государство также не может заключать внешние договоры, которые не соответствуют конституции. Вместе с тем, общепризнанные принципы и нормы, которые не приведены в конституции дословно и не противоречат ей, также являются неотъемлемой частью правовой системы Эстонской Республики.

Kui mõni õigusakt osutub põhiseadusega vastuolus olevaks, on võimalik nõuda selle mittekohaldamist kohtus. Riigikohus saab sellise akti tunnistada kehtetuks. Siiski kehtivad põhiseadusega vastuolus olevad õigusaktid kuni nende kehtetuks tunnistamiseni. Kui põhiseadusega on vastuolus välisleping, peavad selleks volitatud riigiorganid püüdma kokku leppida lepingu lõpetamises või muutmises vastavaks meie põhiseadusega.

Если какой-то правовой акт выглядит противоречащим конституции, можно через суд потребовать его неприменения. Конституционный суд может признать этот акт недействительным. И все же правовое акты, противоречащие конституции действуют вплоть до признания их недействительными. Если конституции противоречит внешний договор, то государственные органы, имеющие соответствующие полномочия, должны попытаться договориться о расторжении договора или об изменении его в соответствии с нашей конституцией.

Seadused peavad olema avaldatud. Igaühel peab olema võimalik teada neid norme, mis tema elu mõjutavad. Seadused ja muud olulisemad üldise iseloomuga õigusaktid (määrused)7 avaldatakse Riigi Teatajas. Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide õigsuse tagab riik. Riigi Teatajat antakse välja ajakirjana ja ka elektrooniliselt (http://www.riigiteataja.ee). Seaduse täitmisest ei vabasta asjaolu, kui ei olda Riigi Teatajas avaldatud põhimõtete ja normidega tuttav.

Законы должны быть опубликованы. У каждого человека должна быть возможность знать те нормы, которые влияют на его жизнь. Законы и другие важнейшие правовые акты общего характера (постановления)7 публикуются в «Рийги Театая». Правовое соответствие опубликованных в «Рийги Театая» правовых актов гарантирует государство. «Рийги Театая» издается в виде журнала, а также в электронной форме (http://www.riigiteataia.ee). От выполнения закона не освобождает незнание, правовых актов, опубликованных в «Рийги Театая».

Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus on korraldatud horisontaalse võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Üks isik ei saa olla samaaegselt seaduste vastuvõtja, nende täitja ja seadustest tekkivate vaidluste lahendaja kohtus. Seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim peavad olema üksteisest eraldatud. See tähendab, et ükski nendest põhiseaduslikest institutsioonidest ei tohi sekkuda teise tegevusse muul viisil, kui seadused seda ette näevad. Võimude tasakaalustamine tagab aga kontrolli, et ükski riigiorganitest ei asuks tegutsema õigusvastaselt, üksikisikute vabadust lubamatult kahjustades. Selleks saab Riigikogu määrata, kui palju ja milleks võivad teised institutsioonid raha kulutada riigieelarve kaudu. Kohtud aga saavad jätta kohaldamata või tunnistada kehtetuks seadusi või teisi õigusakte, mis on vastuolus põhiseadusega.

Деятельность Рийгикогу, Президента Республики, Правительства Республики и судов регулируется принципом горизонтального разделения и сбалансированности властей. Одно и то же лицо не может одновременно принимать законы, исполнять их и разрешать возникающие вокруг законов споры в суде. Законодательная, исполнительная и судебная власть должна быть разделена. Это значит, что ни один из этих конституционных институтов не может вмешиваться в деятельность остальных иначе, чем это предусмотрено законом. Сбалансированность же власти обеспечивает контроль над тем, чтобы ни один государственный орган не мог действовать вопреки закону, непозволительным образом нарушая свободу личности. Для этого Рийгикогу определяет, сколько средств из госбюджета и на какие нужды могут тратить другие институты. Суды же могут не применять или признать недействительными законы или другие правовые акты, которые противоречат конституции.

Eesti riigikeel on eesti keel. Igaühel on õigus pöörduda kõigi riigiasutuste poole eesti keeles ja saada ka eestikeelseid vastuseid. Ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud on kohustatud suhtlema omavahel eesti keeles. Vaid eesti keeles avaldatud ametlikud dokumendid on ainuõiged.

Государственным языком Эстонии является эстонский язык. Каждый имеет право обращаться в государственные учреждения, местные самоуправления и к их должностным лицам на

эстонском языке и получать ответ на этом языке. Чиновники государственных учреждений и местных самоуправлений также обязаны общаться между собой на эстонском языке. Только официальные документы, опубликованные на эстонском языке, являются единственно правильными.

Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge. Need värvid on ka meie riigilipul horisontaalsete triipudena. Eesti riigivapil on kuldsel kilbil kolm sinist lõvi. Suurel riigivapil on kilbi ümber kujutatud tammeoksi, väikesel riigivapil neid ei ole. Riigi sümboolika kasutamise õigused ja kord on seadustega kindlaks määratud.

Государственными цветами Эстонии являются синий, черный и белый. Эти цвета в виде горизонтальных полос присутствуют на нашем флаге. На государственном гербе Эстонии на золотом щите расположены три синих льва. На большом гербе вокруг щита расположены дубовые ветви, на малом гербе их нет. Права и порядок использования государственной символики определены законом.

Eesti loodusvarad ja -ressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult ehk põhiseaduse kohaselt tuleb neid kasutada nii, et ka meie järeltulevatel põlvedel oleks võimalik neid kasutada. Maa, mets ja teised loodusvarad võivad olla ka eraomandis, kuid seadused kaitsevad meie ühiskonda selliste rikkustega hooletu ümberkäimise eest.

Природные богатства и ресурсы Эстонии являются национальным достоянием, которое следует использовать экономно. Согласно, конституции, их нужно расходовать так, чтобы ими могли пользоваться и будущие поколения. Земля, лес и другие природные богатства могут быть и в частной собственности, однако законы защищают наше общество от бездумного обращения с этими ресурсами.

III

RIIGIORGANID JA SEADUSANDLUS

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. See tähendab, et igal inimesel on õigus vabalt otsustada, kuidas elada, mida teha ja mida tegemata jätta. Selle vabaduse kasutamisel tuleb aga täita seadusi, sest inimese vabadus on piiratud teiste inimeste vabaduste ja õigustega. Oma vabaduste kasutamisel ei tohi teiste vabadusi ja õigusi vähendada.

Эстонское государство основано на принципах свободы, справедливости и права. Это значит, что у каждого человека есть право свободно решать, как жить, что делать и что не делать. Однако для того, чтобы пользоваться этой свободой, нужно соблюдать законы, потому что свобода человека ограничена свободами и правами других людей. Пользуясь собственной свободой, нельзя ограничивать свободы и права других.

Õigused ja kohustused seaduste näol tuleb määrata õiglaselt. Paraku on nii, et see, mis tundub ühele ühiskonna osale õiglane, tundub enamasti teisele ühiskonna osale ebaõiglane. Kõigi jaoks võrdselt õiglasena tunduvaid otsuseid ei ole võimalik vastu võtta. Seega tuleb õiglaseks lugeda otsus, mis on tehtud kokkulepitud reeglite järgi. Demokraatlikus ühiskonnas on kokku lepitud, et kõigil ühiskonna huvigruppidel on võrdne õigus otsuste tegemisel osaleda. Otsuste tegemisel püütakse leida enamusele enam-vähem sobiv lahendus.

Права и обязанности в виде законов нужно устанавливать справедливо. То, что кажется справедливым одной части общества, кажется зачастую несправедливым другой его части. Решения, которые бы казались абсолютно всем одинаково справедливыми, принимать невозможно. Таким образом, справедливым следует считать закон, который создан на основании согласованных правил. В демократическом обществе существует договоренность, по которой у всех заинтересованных групп есть право на равных участвовать в принятии решений. При принятии решений пытаются найти такой вариант, который бы более или менее подходил всем.

SEADUSANDLIK VÕIM KUULUB RIIGIKOGULE

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРИНАДЛЕЖИТ РИЙГИКОГУ

Kuidas sellist otsust langetada? Riigikogu on ühiskonna minimudel, kus valimiste tulemusena on esindatud mõjukamad ühiskonnagrupid. Riigikogus häälteenamusega vastu võetud seadus on seega suuremale osale ühiskonnast õiglane.

Как же принять такое решение? Рийгикогу является миниатюрной моделью общества, в которой в результате выборов оказываются представленными наиболее влиятельные общественные группы. Таким образом, закон, принятый большинством голосов Рийгикогу, является справедливым для большей части общества.

Seadusandlik võim Eesti Vabariigis kuulub Riigikogule, kelle ülesandeks on seaduste vastuvõtmine. Riigikogu valib saja ühe liikme seast esimehe ehk spiikeri ja kaks aseesimeest, kokku moodustavad nad Riigikogu juhatuse, kes korraldab Riigikogu igapäevast tööd.

Законодательная власть в Эстонской Республике принадлежит Рийгикогу, в задачи которого входит принятие законов. Рийгикогу избирает из ста одного своего члена председателя, иначе спикера, и двух заместителей председателя, которые составляют правление Рийгикогу, организующее повседневную работу Рийгикогу.

Riigikogu valimine

Выборы Рийгикогу

Riigikogu liikmeks saab kandideerida ainult hääleõiguslik Eesti kodanik, kes on vähemalt 21 aastat vana. Seega ei saa Riigikogu liikmeks kandideerida kodanik, kes on kohtu poolt kuulutatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab kuriteo eest vanglakaristust. Riigikogu liige ei tohi samal ajal olla üheski muus riigiametis. Seega ei saa Riigikogu liige olla minister, kohtunik, Vabariigi President, õiguskantsler, riigikontrolör, ministeeriumi kantsler ega ükski teine riigiametnik. Riigikogu liikme valimisega näiteks ministriks tema volitused Riigikogus peatuvad ja tema asemel alustab parlamendis tööd asendusliige. Riigikogu liikme volitused taastuvad, kui ta vabastatakse ministri ametist.

Баллотироваться в Рийгикогу может гражданин Эстонии, достигший двадцати одного года и обладающий правом голоса. Таким образом, баллотироваться в Рийгикогу не может гражданин, признанный судом недееспособным или осужденный судом и отбывающий наказание в местах лишения свободы. Член Рийгикогу не вправе занимать никакую иную государственную должность. Таким образом, членом Рийгикогу не может быть министр, судья, президент Республики, канцлер юстиции, государственный контролёр, канцлер министерства или любой другой государственный чиновник. Если члена Рийгикогу избирают, например, министром, его полномочия в Рийгикогу приостанавливаются и вместо него работу в парламенте начинает член, находящийся в резерве. Полномочия члена Рийгикогу восстанавливаются, как только он будет освобождён от должности министра.

Riigikogu valitakse neljaks aastaks. Põhiseaduse järgi on Riigikogu valimised vabad, üldised, ühetaolised ja salajased. Valimised on vabad, kui valijal on võimalus ise otsustada, kas üldse valima minna ja kelle poolt hääletada. Samuti on kandidaatidel õigus teha vabalt valimiskampaaniat. Valimised on salajased, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kelle poolt valija hääletas. Hääletamissedelil ei tohi olla nime, aadressi, isikukoodi ega muid andmeid, mis võimaldaksid valija isikut kindlaks teha. Ta ei pea oma hääletamisotsust kellelegi, ei pereliikmetele ega avaliku arvamuse küsitlejale avaldama ega põhjendama, kui ta seda ei soovi. Valimised on üldised, kui valimistest lubatakse ühesugustel tingimustel osa võtta kõikidel hääleõiguslikel kodanikel. Valimised on ühetaolised, kui igal valijal on üks hääl ja kui sellel häälel on erinevates valimisringkondades enam-vähem ühesugune kaal. Eestis on kaksteist valimisringkonda ja sada üks Riigikogu liikme kohta jaotatakse valimisringkondade vahel, lähtudes hääleõiguslike kodanike arvust. Seega suurema hääleõiguslike kodanike arvuga valimisringkonnast valitakse Riigikokku rohkem saadikuid.

Рийгикогу выбирают на четыре года. По конституции выборы в Рийгикогу являются свободными, всеобщими, равными и тайными. Выборы считаются свободными, если у избирателя есть возможность самому решать, вообще ли голосовать и за кого голосовать. В то же время, у кандидатов есть право проводить свободно предвыборную кампанию. Выборы являются тайными, если нельзя точно определить, за кого голосовал конкретный избиратель. В бюллетене для голосования не могут быть указаны имя, адрес, личный код или другие данные, которые позволяли бы установить личность голосовавшего. Он не обязан рассказывать о своём выборе никому, включая членов семьи и организаторов социологических опросов, а также обосновывать своё решение, если он того не желает. Выборы являются всеобщими, если в них на равных условиях могут принимать участие все граждане, обладающие правом голоса. Выборы являются равными, если у одного избирателя только один голос и в разных избирательных округах этот голос имеет более-менее одинаковый вес. В Эстонии существуют двенадцать избирательных округов, и сто одно место в Рийгикогу распределяется между избирательными округами, исходя из числа граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, из округа с большим числом граждан, обладающих правом голоса, избирается больше депутатов в Рийгикогу.

Eestis on proportsionaalne valimissüsteem. Selline süsteem tagab selle, et Riigikogus on esindatud ka keskmise ja väiksema toetusega erakonnad. Riigikokku pääsemiseks peab erakonna kandidaatide nimekiri koguma üleriigiliselt vähemalt viis protsenti häältest. Erakonnad esindavad ühiskonna erinevaid huvigruppe, seepärast on erakondade programmides ühiskonna probleemide lahendamiseks pakutud erinevaid abinõusid.

В Эстонии действует пропорциональная избирательная система. Эта система гарантирует, что в Рийгикогу будут представлены также партии, пользующиеся средней или низкой поддержкой избирателей. Для того, чтобы пройти в Рийгикогу, список кандидатов партии должен собрать по всей стране, по крайней мере, пять процентов голосов. Партии представляют различные группы общества, поэтому в программах партий предлагаются разные пути решения общественных проблем.

Valimised toimuvad alati märtsikuu esimesel pühapäeval. Hääletamine toimub valimisjaoskondades ning hääleõiguslik kodanik saab valida vaid kandidaadi, kes on üles seatud tema elukohajärgses valimisringkonnas. Erakonnad esitavad Riigikogu valimistele oma kandidaatide nimekirjad, kus kandidaadid on jaotatud valimisringkondade kaupa. Valimistel ei saa hääletada erakonna poolt. Hääletamisel tuleb valida üks erakonna nimekiija kantud kandidaatidest.

Выборы всегда проходят в первое воскресенье марта. Голосование происходит на избирательных участках; гражданин, обладающий правом голоса, может выбрать только кандидата, который выдвинут в избирательном округе по месту его жительства. Партии представляют на выборы в Рийгикогу списки своих кандидатов, где кандидаты распределены по избирательным округам. На выборах нельзя голосовать за партию. При голосовании следует выбрать одного из кандидатов, внесённых в партийный список.

Kindla arvu valijate hääli saanud kandidaat saab Riigikokku isikumandaadiga. Mandaadi suurus arvutatakse valimisringkonna valijate arvu alusel, kuid see ulatub vähemalt mitme tuhande hääleni. Ülejäänud kandidaatidele antud hääled jagatakse teatud süsteemi alusel selle erakonna nimekirjas kõrgemal kohal olevate kandidaatide vahel. Seega ei pruugi kõige rohkem hääli kogunud kandidaadid Riigikokku pääseda.

Кандидат, получивший определенное количество голосов избирателей, получает личный мандат в Рийгикогу. Размер мандата рассчитывается на основании количества избирателей в избирательном округе, однако, он составляет, по крайней мере, несколько тысяч голосов. Голоса, полученные остальными кандидатами, распределяются по определенной системе между кандидатами, занимающими верхние позиции в партийном списке. Таким образом, кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, необязательно становятся членами Рийгикогу.

Valimistele eelneval nädalal on eelvalimised, kus valija saab hääletada väljaspool oma valimisringkonda (näiteks Tallinnas õppimas olles ei pea valija sõitma koju Valgamaale, vaid võib eel valimiste ajal valida ka Tallinnas Valgamaal kandideerivate kandidaatide hulgast endale sobivaima). Valimispäeval saab hääletada vaid elukohajärgses valimisjaoskonnas. Kodanikul, kelle tervis või muud asjaolud ei luba valimisjaoskonda hääletama minna, on võimalik tellida hääletamiskast koju. Riigikogu valimise seaduse kohaselt saab hääletada ka Eesti välisesindustes, laevadel ja välismaalt kirja teel.

На неделе, предшествующей выборам, проводится предварительное голосование, когда избиратель может голосовать за пределами своего избирательного участка (например, если избира¬тель учится в Таллинне, то он не должен ехать домой в Валгамаа. Во время предварительного голосования он в Таллинне может проголосовать за наиболее подходящего кандидата, из числа тех, кто баллотируется в Валгамаа). В день выборов можно голосовать только в избиратель¬ном участке по месту жительства. Гражданину, которому здоровье или иные обстоятельства не позволяют явиться на избирательный участок, можно для голосования заказать урну на дом. Согласно закону о выборах в Рийгикогу, голосовать можно также в зарубежных представительствах Эстонии, на кораблях, и письмом из-за рубежа.

Riigikogu töökorraldus

Порядок работы Рийгикогу

Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute töö on korraldatud võimude lahususe põhimõttel, nagu sätestab põhiseaduse esimene peatükk. See tähendab, et igal organil on oma ülesanded. Samas on ülesanded aga võimuharude vahel jaotatud nii, et erinevad võimuharud peavad tegema omavahel koostööd, üksteist abistama ning kontrollima ja pidurdama võimupiiride ületamise. Kõige tähtsam riigiorgan on Riigikogu, kes võtab vastu seadusi ja kinnitab riigieelarve igaks aastaks.

Деятельность Рийгикогу, Президента Республики, Правительства Республики и судов регулируется принципом разделения власти, как гласит первая глава конституции. Это означает, что у каждого органа свои задачи. В то же время, эти задачи разделены между ветвями власти таким образом, что ветви власти должны сотрудничать между собой, помогать друг другу, а также контролировать и предотвращать превышение пределов власти. Главным государственным органом является Рийгикогу, который принимает законы, а также принимает государственный бюджет на каждый год.

Riigikogu töötab Tallinnas Toompea lossis. Riigikogu töögraafikus on täiskogu istungid, komisjonide istungid ja töö valijatega. Seadused võetakse vastu Riigikogu täiskogu istungil, mis üldjuhul on avalikud.

Рийгикогу работает в Таллинне в замке Тоомпеа. Рабочий график Рийгикогу включает в себя пленарные заседания, заседания комиссий и работу с избирателями. Законы принимаются на пленарных заседаниях Рийгикогу, которые обычно являются открытыми.

Seaduste algatamise ehk seaduseelnõu esitamise õigus on igal Riigikogu liikmel, fraktsioonil8 ja komisjonil9 ning Vabariigi valitsusel10. Riigikogus seaduseelnõu arutamist nimetatakse seaduseelnõu lugemiseks. Tavaliselt on seaduse vastuvõtmiseks vaja eelnõu kaht lugemist, see tähendab eelnõu arutamist vähemalt kahel Riigikogu istungil. Tavaliselt piisab seaduse vastuvõtmiseks poolthäälte enamusest. See tähendab, et eelnõu on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem Riigikogu liikmeid, kui on selle vastu. Põhiseaduse paragrahvis 104 on ära toodud riigielus oluliste seaduste nimekiri, mille vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 poolthäält.

Инициирование законов или право представления законопроектов есть у каждого члена Рийгикогу, а также у фракций8, комиссий9 и Правительства Республики10. Обсуждение законопроекта в Рийгикогу называют чтением законопроекта. Обычно для принятия закона нужно два чтения. Это означает, что законопроект обсуждается, по крайней мере, на двух заседаниях Рийгикогу. Обычно для принятия закона достаточно простого перевеса голосов. Это означает, что законопроект считается принятым, если за него проголосовало большее число членов Рийгикогу, чем против него. В 104-ой статье конституции приведён список самых важных для жизни государства законов, для принятия которых нужно большинство голосов полного состава Рийгикогу, то есть, как минимум, 51 голос «за».

Riigikogul on ainuõigus panna seaduseelnõu või muu küsimus rahvahääletusele. Rahva otsus on Riigikogule, Vabariigi Presidendile, Vabariigi Valitsusele ja kõigile teistele riigiorganitele kohustuslik. Eesti põhiseaduse muutmist võib algatada viiendik Riigikogu koosseisust (vähemalt 21 saadikut) või Vabariigi president. Põhiseaduse muutmist ei saa algatada erakorralises või sõjaseisukorras. Põhiseadust saab muuta Riigikogu poolt, kuid esimest ("Üldsätted") ja viieteistkümnendat ("Põhiseaduse muutmine") peatükki saab muuta ainult rahvahääletusel. Seetõttu saab uue põhiseaduse vastu võtta samuti ainult rahvahääletusel.

Рийгикогу обладает единоличным правом выносить законопроект или иной вопрос на референдум. Решение народа является обязательным для исполнения Рийгикогу, Президентом Республики, Правительством Республики и всеми остальными органами государственной власти. Изменение конституции Эстонии может инициировать одна пятая часть состава Рийгикогу (как минимум, 21 депутат) или президент. Изменение конституции нельзя инициировать в состоянии войны или чрезвычайного положения. Конституцию может изменить и Рийгикогу, однако первую («Общие положения») и пятнадцатую («Изменение конституции») главы можно изменить только на референдуме. Поэтому новую конституцию можно принять только на референдуме.

EESTI VABARIIGI RIIGIPEA ON VABARIIGI PRESIDENT

ГЛАВОЙ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

Eesti on parlamentaarne riik, see tähendab, et kõige suurem võim on parlamendil. Presidentaalses riigis on suurim võim presidendil. Eesti president ei ole valitsuse juht. Eesti president on eelkõige riigi tseremoniaalne esindaja, kes on Riigikogu ja valitsuse tasakaalustaja ning riigi stabiilsuse tagaja. Lisaks sellele täidab president veel mitmeid ülesandeid, näiteks esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises, on riigikaitse kõrgeim juht. Tema ülesannete hulka kuulub ka Riigikogu valimiste väljakuulutamine.

Эстония - парламентское государство, это значит, что самой большой властью обладает парламент. В президентской республике самая большая власть сосредоточена в руках президента. Президент Эстонии не является главой Правительства Республики. Президент Эстонии - это, прежде всего, церемониальный представитель государства, который уравновешивает отношения Рийгикогу и правительства и выступает гарантом стабильности государства. Кроме того, президент выполняет еще некоторые обязанности, например, представляет Эстонскую Республику на межгосударственном уровне, является главнокомандующим. В его обязанности входит также провозглашение выборов в Рийгикогу.

Vabariigi Presidendi ametikoht täidetakse valimiste teel. Presidendiks saab kandideerida vaid sünnilt Eesti Vabariigi kodanik, kes on valimiste ajaks vähemalt neljakümneaastane. Presidendiks saamiseks peab presidendikandidaat koguma Riigikogus vähemalt 67 häält. Kui ükski kandidaat ei saa vajalikku häälte arvu, valib presidendi valimiskogu. Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohaliku omavalitsuse volikogude esindajatest. Presidendikandidaat peab valimiskogus koguma rohkem kui poolte valimiskogu liikmete hääled.

Должность Президента Республики замещается выборным путём. Кандидатом в президенты может быть только гражданин Эстонии по рождению, которому к моменту выборов исполнилось не менее сорока лет. Для того чтобы стать президентом, кандидат в президенты должен получить в Рийгикогу не менее 67 голосов. Если ни один из кандидатов не получает нужного количества голосов, президента выбирает коллегия выборщиков. Коллегия выборщиков состоит из членов Рийгикогу и представителей собраний местных самоуправлений. Кандидат в президенты должен собрать голоса более чем половины членов коллегии выборщиков.

Vabariigi President valitakse ametisse viieks aastaks. Viie aasta möödudes võib ta uuesti presidendiks valida. Kuid keegi ei tohi olla president rohkem kui kümme aastat jäljest.

Президента Республики избирают на пятилетний срок. По истечении пяти лет его можно переизбрать. Однако никто не может быть президентом больше, чем десять лет подряд.

Vabariigi Valitsus ja kõrgemad ametnikud nimetatakse ametisse Vabariigi Presidendi ja Riigikogu koostöös. Riigikogu nimetab presidendi ettepanekul ametisse ka õiguskantsleri, riigikontrolöri ja kaitseväe juhataja.

Правительство Республики и высших государственных чиновников назначают в сотрудничестве президент и Рийгикогу. Рийгикoгy также утверждает в должности, по предложению президента, канцлера юстиции, государственного контролёра и главнокомандующего.

Vabariigi Presidendi ülesannete hulka kuulub ka Riigikogu poolt vastu võetud seaduste väljakuulutamine. Seeläbi kontrollib president, kas vastuvõetud seadus on põhiseadusega kooskõlas või mitte. Seetõttu on presidendil õigus jätta seadus välja kuulutamata ja saata see Riigikokku tagasi. Riigikogu võib tagasisaadetud seadust muuta, kui aga Riigikogu võtab seaduse muutmata kujul vastu, võib president selle saata Riigikohtusse.

Обязанностью Президента Республики также является провозглашение принятых Рийгикогу законов. Таким образом, президент контролирует, соответствует ли принятый закон конституции или нет. Поэтому у президента есть право оставить закон не провозглашённым и вернуть его обратно в Рийгикогу. Рийгикогу может изменить возвращённый закон, если же Рийгикогу примет закон без изменений, прези¬дент имеет право передать его в Конституционный суд.

TÄIDESAATEV VÕIM KUULUB VABARIIGI VALITSUSELE

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ

Seaduste täitmist korraldab Vabariigi Valitsus. Selleks juhib valitsus ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste tööd, viies nii ellu Eesti Vabariigi sise- ja välispoliitikat. Vabariigi Valitsus annab seaduste alusel seaduste täitmiseks ja täpsustamiseks välja määrusi. Kõik määrused peavad olema seadustega kooskõlas.

Исполнение законов организует Правительство Республики. Для этого Правительство Республики руководит работой министерств и других правительственных учреждений, проводя таким образом в жизнь внутреннюю и внешнюю политику Эстонской Республики. На основании законов Правительство Республики издает постановления для исполнения и уточнения законов. Все постановления должны соответствовать закону.

Valitsuse moodustamiseks esitab Vabariigi President Riigikogule peaministrikandidaadi. Peaministrikandidaat tutvustab Riigikogule tulevase valitsuse võimalikke liikmeid ja eesmärke. Peaministrikandidaat saab õiguse uue valitsuse moodustamiseks, kui Riigikogu toetab teda vähemalt 51 poolthäälega. Seejärel nimetab Vabariigi President uue valitsuse ametisse ja vabastab eelmise valitsuse ametist. Uus valitsus astub ametisse Riigikogu ees ametivande andmisega.

Для формирования Правительства Республики президент представляет Рийгикогу кандидата в премьер-министры. Кандидат в премьер-министры представляет Рийгикогу членов будущего правительства и его цели. Кандидат в премьер-министры получает право формировать новое Правительство Республики, если Рийгикогу поддерживает его, по крайней мере, 51 голосом. Затем президент утверждает новое Правительство Республики в должности и освобождает от должности предыдущее правительство. Новое Правительство Республики вступает в должность с момента принятия присяги перед Рийгикогу.

Vabariigi Valitsus koosneb peaministrist ja ministritest, valitsuse juhiks ja esindajaks on peaminister. Minister juhib ministeeriumi ja seeläbi oma valitsemisala. Lisaks on valitsuses portfellita ministrid, kes tegelevad kindla valdkonnaga, kuid ei juhi ministeeriumi. Vabariigi Valitsuse liige ei tohi olla muus riigiametis või kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse. Erinevalt Riigikogu istungitest on Vabariigi Valitsuse istungid reeglina kinnised, kuid istungile võib kutsuda hääleõiguseta osavõtjaid.

Правительство Республики состоит из премьер-министра и министров, руководителем и представителем правительства является премьер-министр. Министр руководит министерством, а через него и всей сферой своей юрисдикции. Кроме того, в правительстве есть министры без портфеля, которые занимаются конкретной сферой, но не руководят министерством. Член правительства не может занимать другую государственную должность, входить в правление или совет коммерческой организации. В отличие от заседаний Рийгикогу, заседания Правительства Республики, как правило, являются закрытыми, однако на заседание могут быть приглашены участники без права голоса.

Riigikogu võib valitsusele tervikuna, peaministrile või ministrile umbusaldust avaldada. Kui Riigikogu avaldab umbusaldust ministrile, peab minister tagasi astuma, kuid ülejäänud valitsus võib ametis jätkata. Kui Riigikogu avaldab umbusaldust peaministrile või valitsusele tervikuna, peab terve valitsus tagasi astuma. Sellisel juhul võib peaminister teha presidendile ettepaneku kuulutada välja ennetähtaegsed valimised.

Рийгикогу может выразить недоверие правительству в целом, премьер-министру или министру. Если Рийгикогу выражает недоверие министру, министр должен уйти в отставку, однако правительство может продолжить работу. Если Рийгикогу объявляет вотум недоверия премьер-министру или Правительству Республики в целом, правительство должно уйти в отставку. В этом случае премьер-министр может обратиться к президенту с предложением провозгласить досрочные выборы.

Kui Riigikogu avaldaks liiga tihti valitsusele umbusaldust, muutuks riigi areng ebastabiilseks. Uue valitsuse moodustamine pärast eelmise tagasiastumist võtab aega, samuti ei jõua valitsus lühikese ajaga oma eesmärke ellu viia. Seepärast on presidendil õigus pärast seda, kui Riigikogu on avaldanud valitsusele umbusaldust, kuulutada välja Riigikogu erakorralised valimised. Sellist võimalust teades hoidub Riigikogu valitsusele umbusalduse avaldamisest puhtpopulistlikel eesmärkidel.

Если бы Рийгикогу слишком часто выражало недоверие Правительству Республики, развитие государства стало бы нестабильным. Формирование нового правительства после отставки предыдущего требует времени, к тому же за короткий промежуток времени правительство не может претворить свои цели в жизнь. Поэтому у президента есть право после того, как Рийгикогу объявит вотум недоверия правительству, провозгласить внеочередные выборы в Рийгикогу. Зная об этой возможности, Рийгикогу воздерживается от объявления вотумов недоверия правительству в чисто популистских целях.

KOHTUVÕIM KUULUB KOHTUTELE

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ СУДАМ

Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja Vabariigi Presidendi kõrval on eraldi võimuharuks kohus. Õigust mõistab Eesti Vabariigis ainult kohus. See tähendab muuhulgas, et valitsusametnike, politsei ega prokuratuuri otsused ei ole lõplikud, vaid neid on võimalik kohtus vaidlustada. Igaühel, nii Eesti kodanikul kui mittekodanikul, on õigus oma õiguste või vabaduste rikkumise korral pöörduda kohtusse. Kohus lähtub õigusemõistmisel vaid Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Kohtuniku mõjutamise vähendamiseks nimetatakse kohtunikud ametisse eluaegsetena.

Помимо Рийгикогу, Правительства Республики и Президента Республики отдельной ветвью власти является также суд. Правосудие в Эстонской Республике вершит только суд. Это помимо прочего означает, что решения правительственных чиновников, полиции или прокуратуры не являются окончательными, их можно оспорить в суде. У каждого человека как гражданина, так и не гражданина Эстонии есть право обратиться в суд в случае нарушения его прав и свобод. Суд при вынесении приговора исходит только из действующих на территории Эстонской Республики законов. Для уменьшения возможностей влияния на судью судей назначают на их должность пожизненно.

Eesti kohtusüsteem koosneb maa-, linna- ja halduskohtutest, ringkonnakohtutest ning Riigikohtust. Maa- ja linnakohtud ehk üldkohtud on esimese astme kohtud, mis lahendavad tsiviil- ja kriminaalasju. Halduskohtud on samuti esimese astme kohtud, kuid seal lahendatakse isikute ja riigi või kohaliku omavalitsuse vahelisi vaidlusi. Kõiki kohtuotsuseid saab vähemalt ühe korra edasi kaevata. Esimese astme kohtu otsused kaevatakse edasi ringkonnakohtusse. Ringkonnakohus on teise astme kohus, kus võetakse uuesti arutlusele esimese astme kohtus arutatud juhtumid, kui vähemalt üks osapooltest polnud otsusega rahul ja kaebas selle edasi. Ringkonnakohtu otsused saab edasi kaevata Riigikohtusse. Riigikohus on riigi kõrgeim kohus, mis ei pea kõiki esitatud kaebusi menetlusse võtma. Riigikohus võtab menetlusse vaid need kaebused, mille lahendamine on vajalik selleks, et Eesti kohtud mõistaksid õigust ehk kohaldaksid seadust ühtmoodi. Riigikohtu poolt menetlusse võetud juhtum saadetakse uuesti arutlusele madalama astme kohtusse.

Эстонская система судопроизводства состоит из уездных, городских и административных судов, окружных судов, а также из Конституционного суда. Уездные и городские суды или суды общей юрисдикции являются судами первой инстанции, которые занимаются гражданскими и уголовными делами. Административные суда также относятся к судам первой инстанции, однако там рассматриваются споры между отдельными лицами и государством или местным самоуправлением. Все судебные решения можно обжаловать, по крайней мере, единожды. Решения судов первой инстанции подлежат обжалованию в окружном суде. Окружной суд является судом второй инстанции, где вновь рассматриваются случаи, рассмотренные судом первой инстанции, если, по крайней мере, одна из сторон осталась недовольна решением и обжаловала его. Решения окружного суда можно обжаловать в Конституционном суде. Конституционный суд является верховным судом в государстве, который может не брать на рассмотрение все поступившие жалобы. Конституционный суд берет в производство только те жалобы, рассмотрение которых необходимо для того, чтобы эстонские суды вершили правосудие или толковали закон одинаково. Случай, взятый в производство Конституционным судом, вновь посылают на рассмотрение в суд низшей инстанции.

Seaduste kooskõla Eesti Vabariigis kehtiva põhiseadusega

Соответствие законов действующей конституции Эстонской Республики

Ükski kohus ei tohi kohaldada seadust, mis on vastuolus põhiseadusega. Kohus aga ei tohi jätta kohaldamata seadust ainult sellepärast, et see tundub kohtunikule ebaõiglane. Seda, mis on õiglane, otsustab seadusi vastu võttes Riigikogu. Kohus lähtub õiguse mõistmisel kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest.

Ни один суд не может применить закон, который противоречит конституции. Однако суд не может не применять закон только потому, что он кажется судье несправедливым. Что справедливо, а что - нет, решает Рийгикогу, принимая законы. Суд, верша правосудие, исходит из действующих в Эстонской Республике законов.

Kõik seadused peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Seda, kas seadused on põhiseadusega kooskõlas, kontrollivad Vabariigi President, õiguskantsler ja kohtud. Vabariigi Presidendil on õigus jätta põhiseadusega vastuolus olev seadus välja kuulutamata ning saata tagasi Riigikogusse. Ka õiguskantsler võib Riigikogule teha ettepaneku seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Kui Riigikogu seda ei tee, on presidendil ja õiguskantsleril õigus pöörduda Riigikohtusse. Õiguskantsleri ülesannete hulka kuulub veel Eesti Vabariigi Presidendi, Riigikogu liikme või peaministri kriminaalvastutusele võtmine. Samas õiguskantsleri kriminaalvastutusele võtmise algatab Vabariigi President. Kohtuniku kriminaalvastutusele võtmine on võimalik ainult Riigikohtu ettepanekul ja Vabariigi Presidendi nõusolekul.

Все законы должны соответствовать конституции. Президент Республики, канцлер юстиции и суды проверяют, соответствуют ли законы конституции. У президента есть право оставить закон, противоречащий конституции, не провозглашённым и вернуть его обратно в Рийгикогу. Канцлер юстиции также может предложить Рийгикогу привести закон в соответствие с конституцией. Если Рийгикогу этого не сделает, у президента и канцлера юстиции есть право обратиться в Конституционный суд. В обязанности канцлера юстиции входит также привлечение к уголовной ответственности Президента Эстонской Республики, члена Рийгикогу или премьер-министра. Привлечение к уголовной ответственности канцлера юстиции инициирует Президент Республики. Привлечение к уголовной ответственности судьи возможно только на основании предложения Рийгикогу и с согласия Президента Республики.

Kui esimese või teise astme kohus leiab kohtuasja lahendamisel, et seadus, mida tuleb kohaldada, on vastuolus põhiseadusega, saadab kohus seaduse Riigikohtusse. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistab põhiseadusega vastuolus olevad seadused kehtetuks.

Если суд первой или второй инстанции при рассмотрении дела находит, что закон, который следует применить, противоречит конституции, то суд посылает закон в Конституционный суд. Коллегия конституционного надзора Конституционного суда признает противоречащие конституции законы недействительными.

IV

PÕHIÕIGUSED, -VABADUSED JA -KOHUSTUSED

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ

Eesti riik on rajatud isikuvabadusele. Igaühele on riigi poolt tagatud laialdased põhiõigused. Nii nagu ka teistes riikides, saame Eestis rääkida üksikisikute õigustest erinevas ulatuses, sõltuvalt nende kodakondsusest. Kodanikele on loodud laiemad võimalused riigielus osalemiseks, näiteks Riigikogu valimiste kaudu, Eesti riik kaitseb nende õigusi ka juhul, kui nad viibivad välisriigis. Samas on aga kodanikud kohustatud täitma riigikaitse kohustust.

Эстонское государство основывается на свободе личности. Государство гарантирует каждому широкий круг основных прав. В Эстонии так же, как и в других странах, отдельные люди обладают различным спектром прав в зависимости от их гражданства. Гражданам созданы более широкие возможности для участия в жизни государства, например, посредством выборов в Рийгикогу. Эстонское государство защищает их права и в том случае, если они находятся в другом государстве. В то же время граждане должны исполнять обязанность по защите страны.

EESTI VABARIIGI KODAKONDSUSE SAAMISE VÕIMALUSED JA TINGIMUSED

ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Eesti kodakondsuse saamise üldised põhimõtted paneb paika põhiseadus. Täpsemad võimalused ja tingimused kodakondsuse saamise, kaotamise ja taastamise osas paneb paika kodakondsuse seadus. Eesti kodakondsuse saab inimene kas sünniga, naturalisatsioonikorras või kodakondsuse taastamisega.

Общие принципы получения гражданства Эстонии устанавливает конституция. Более точно возможности и условия получения, утери и восстановления гражданства устанавливает закон о гражданстве. Гражданство Эстонии человек получает по рождению, в порядке натурализации или путём восстановления гражданства.

Õigus Eesti kodakondsusele sünnilt on igal lapsel, kelle vanematest vähemalt üks on Eesti kodanik. Vanemad teevad esimese valiku, millise riigi kodakondsusesse laps astub, lapse sünni registreerimisega. Kuid lapsele jääb täisealiseks saamisel võimalus valida, kas ta soovib jääda vanemate poolt valitud kodakondsusesse või sellest loobuda ning omandada Eesti kodakondsus. Kodakondsuse taastamise taotluse Saab esitada inimene, kes püsivalt elab Eestis ja tõendab, et ta vabastatakse senisest kodakondsusest või tal puudub kodakondsus.

Право на гражданство Эстонии по рождению имеет каждый ребёнок, один из родителей которого является гражданином Эстонии. Родители первыми делают выбор, гражданство какой страны примет ребёнок при регистрации рождения. Однако по достижении совершеннолетия у ребёнка появляется возможность выбирать: оставить гражданство, выбранное родителями, или отказаться от него и получить гражданство Эстонии. Ходатайство о восстановлении гражданства может подать человек, который постоянно живёт в Эстонии и подтверждает, что его освобождают от прежнего гражданства или что гражданства у него нет.

Seega kelleltki ei või võtta sünniga omandatud kodakondsust. Kodakondsuse võtmine on keelatud ka isiku veendumuste tõttu. Nii ei ole lubatud poliitilistel põhjustel inimestelt kodakondsuse äravõtmine ja Eestist näiteks ühtmoodi mõtlevate inimeste kodu kujundamine.

Вместе с тем, никого нельзя лишить граждан¬ства, полученного по рождению. Запрещено лишать человека гражданства и из-за его убеждений. Так, запрещено лишать людей гражданства по политическим причинам и, например, превращать Эстонию в страну с одинаково мыслящими людьми.

Kodakondsuse seadus ei luba inimesel omada korraga mitut kodakondsust. Kui inimene aga on mitu kodakondsust omandanud sünniga, siis Eesti kodakondsuse äravõtmine temalt ei ole lubatud.

Закон о гражданстве не позволяет человеку одновременно иметь несколько гражданств. Если же человек имеет несколько гражданств по рождению, то лишать его эстонского гражданства запрещено.

Naturalisatsioonikorras kodakondsuse saamiseks peab inimene olema vähemalt 15-aastane ning tal peab olema seaduslik püsiv sissetulek, mis tagab tema ja ta ülalpeetavate äraelamise. Samuti peab ta olema lojaalne ehk ustav Eesti riigile, mille tõestuseks on kodanikuvande andmine ja omakäelise eestikeelse sooviavalduse kirjutamine. Kui kodakondsuse taotleja pole veel 18- aastaseks saanud, on vajalik ka tema vanema nõusolek.

Для получения гражданства в порядке натурализации человеку должно быть, по крайней мере, 15 лет, и у него должен быть постоянный легальный доход, на который может прожить он сам и те, кто находится на его иждивении. Вместе с тем, он должен быть лоялен, то есть, верен эстонскому государству, в подтверждение чему человек приносит присягу гражданина и своей рукой пишет соответствующее заявление на эстонском языке. Если лицо, ходатайствующее о гражданстве, еще не достигло восемнадцатилетнего возраста, необходимо согласие его родителя.

Kodakondsuse andmiseks naturalisatsioonikorras peab inimene olema elanud Eestis alalise elamisloa alusel vähemalt viis aastat enne kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamist. Aasta möödumisel pärast sooviavalduse esitamist peab inimene kinnitama, et ta soovib jätkuvalt kodakondsust saada ning et ta vastab seaduses esitatud tingimustele. Ühtlasi tuleb näidata teise riigi kodakondsuse puudumist või sellest loobumist Eesti kodakondsuse saamise korral.

Для того чтобы получить гражданство в порядке натурализации, человек до подачи заявления должен, по крайней мере, пять лет прожить в Эстонии на основании постоянного вида на жительство. По истечении года со времени подачи заявления человек должен подтвердить, что всё ещё желает получить гражданство и его положение соответствует требованиям предъявляемым законом. Одновременно следует продемонстрировать отсутствие гражданства другого государства или отказ от него в порядке получения гражданства Эстонии.

Kodakondsuse omandamiseks peab inimene oskama eesti keelt ja tundma põhiseadust ja kodakondsuse seadust. Täpsemad nõuded oskustele kodakondsuse saamiseks on kehtestatud kodakondsuse seadusega.

Для получения гражданства человек должен владеть эстонским языком и знать конституцию и закон о гражданстве. Более точные требования, необходимые для получения гражданства, установлены законом о гражданстве.

Noorem kui 15-aastane laps võib omandada Eesti kodakondsuse koos vanema või lapsendajaga, kes samaaegselt omandab kodakondsuse naturalisatsiooni korras. Samuti on kodakondsust võimalik taotleda, kui lapsevanem või lapsendaja on Eestis elanud vähemalt viis aastat ja ei ole hetkel ühegi riigi kodakondne. Alaealise lapse kodakondsuse taotlemisel on vajalik vanema või lapsendaja taotlus, lapse alaline elamine Eestis ja senisest kodakondsusest lahkumine või eelnev kodakondsuseta isikuks tunnistamine.

Ребенок моложе 15 лет может получить гражданство Эстонии вместе с родителем или усыновителем, который в это же время получает гражданство в порядке натурализации. О гражданстве возможно также ходатайствовать в том случае, если родитель или усыновитель ребенка прожил в Эстонии, по крайней мере, пять лет и не является в настоящий момент гражданином ни одного государства. Для ходатайства о гражданстве для несовершеннолетнего ребенка нужно ходатайство родителя или усыновителя, ребенок должен постоянно проживать в Эстонии, быть освобожденным от прежнего гражданства или быть ранее признанным лицом без гражданства.

Naturalisatsioonikorras on võimalik kodakondsust anda ka eriliste teenete eest Eesti riigile, ilma et inimene oleks nõutud aja Eestis elanud või keeleeksami ning põhi- ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanud. Eriliste teenete eest kodakondsuse andmise otsuse võib langetada ainult Vabariigi Valitsus ministri ettepanekul. Aastas ei anta eriliste teenete eest kodakondsust rohkem kui kümnele inimesele.

Гражданство в порядке натурализации можно также дать за особые заслуги перед эстонским государством без того, чтобы человек прожил в Эстонии требуемое время, сдал экзамен на гражданство или на знание конституции и закона о гражданстве. Решение о предоставлении гражданства за особые заслуги может вынести только правительство по предложению министра. Гражданство за особые заслуги могут получить не более десяти человек в год.

Kodakondsuse taastamise ja naturalisatsioonikorras kodakondsuse andmise otsustab Vabariigi Valitsus. Kodakondsuse omistamisel antakse selle saanule kodakondsustunnistus.

Решение о восстановлении гражданства или о предоставлении гражданства в порядке натурализации принимает Правительство Республики. При предоставлении гражданства человеку выдают свидетельство о гражданстве.

Eesti Vabariigi kodakondsuse andmisest keeldumine

Отказ в предоставлении гражданства Эстонской Республики

Kodakondsuse andmine on mitmel juhul keelatud. Kodakondsust ei anta inimestele, kes on Eesti kodakondsuse taotlemisel valeandmete esitamisega varjanud asjaolusid, mis oleksid välistanud kodakondsuse andmise või taastamise. Kodakondsuse saamine võib osutuda võimatuks inimeste puhul,

• kes ei ole järginud Eesti põhiseaduslikku korda või ei ole täitnud Eesti seadusi;

• kes on tegutsenud Eesti riigi või tema julgeoleku vastu;

• kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab hetkel rohkem kui aastast vanglakaristust või on korduvalt süüdi mõistetud tahtlike kuritegude eest, mis on nüüdseks juba kustutatud;

• kes on teeninud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;

• kes on teeninud kaadrikaitseväelasena välisriigi relvajõududes;

• kelle abikaasa on lähetatud Eestisse sõjaväelisesse teenistusse, reservi või erru. Siiski on erandina lubatud kodakondsuse andmine välisriigi relvajõududest erru läinud isikule, kes on vähemalt viis aastat olnud abielus sünnilt Eesti kodanikuga ja nende abielu pole lahutatud.

B некоторых случаях предоставление гражданства запрещено. Гражданство не предоставляется людям, которые при подаче ходатайства о получении гражданства скрыли путём представления ложных данных обстоятельства, исключающие предоставление или восстановление гражданства Эстонии. Предоставление гражданства может оказаться невозможным лицу,

• которое не соблюдает конституционный порядок Эстонии либо не исполняет законы Эстонии;

• которое совершило действия, направленные против эстонского государства и его безопасности;

• совершившему преступление, за которое оно наказано лишением свободы на срок более одного года и судимость которого не погашена, либо которое неоднократно наказывалось в уголовном порядке за совершение умышленных преступлений;

• которое находилось или находится на разведывательной службе, или работает в службе безопасности иностранного государства;

• которое служило в качестве кадрового военнослужащего в вооруженных силах иностранного государства;

• супруг которого прибыл в Эстонию в связи с направлением на военную службу, зачислением его в запас или увольнением в отставку. В качестве исключения гражданство Эстонии может быть все же предоставлено или восстановлено уволенному в отставку из вооруженных сил иностранного государства лицу, состоявшему не менее пяти лет в браке с лицом, приобретшим гражданство Эстонии по рождению, если этот брак не расторгнут.

Kodakondsuse taastamisest või naturalisatsioonikorras antava kodakondsuse andmisest keeldumist peab Vabariigi Valitsus põhjendama kehtivate seaduste alusel.

Отказ в восстановлении гражданства или предоставлении гражданства в порядке натурализации Правительство Республики должно обосновать на основании действующих законов.

Eesti Vabariigi kodakondsuse kaotamise võimalused

Возможности утраты гражданства Эстонской Республики

Vabariigi Valitsus vabastab inimese kodakondsusest tema sooviavalduse põhjal. Alla 15-aastase lapse vabastamiseks kodakondsusest on vajalik tema vanema avaldus, 15- kuni 18- aastase alaealise puhul vanema nõusolek. Alaealise lapse vabastamisel kodakondsusest säilib tal täisealiseks saades õigus sünniga saadud kodakondsuse taastamiseks. Vabariigi Valitsus võib jätta sooviavalduse rahuldamata, juhul kui

• kodakondsusest vabastamise tulemusel ei ole inimene enam ühegi riigi kodakondne;

• tal on Eesti Vabariigi ees täitmata kohustusi;

• ta viibib hetkel kaitseväe teenistuses.

Правительство Республики освобождает человека от гражданства на основании его заявления. Для освобождения от гражданства ребёнка младше 15-ти лет необходимо представить заявление от его родителя, если ребёнок в возрасте от 15 до 18 лет, то нужно иметь согласие родителя. При освобождении от гражданства несовершеннолетнего ребенка у него сохраняется право по достижении совершеннолетия восстановить полученное при рождении гражданство.

Правительство может не удовлетворить ходатайство в том случае, если

• в результате явится отсутствие какого-либо гражданства;

• лицо имеет перед Эстонской Республикой обязанности, которые ещё не выполнены;

• лицо находится на действительной службе в оборонительных войсках Эстонии.

Vabariigi Valitsuse otsusega vabastatakse kodanik Eesti Vabariigi kodakondsusest, kui ta

• on valitsuse loata asunud teenima teise riigi sõjaväe- või riigiteenistusse;

• on kuulunud või kuulub välisriigi luure- või julgeolekuteenistusse;

• on kuulunud või kuulub välisriigi relvi valdavasse või sõjaväeliselt korraldatud organisatsiooni;

• on püüdnud vägivaldsel teel muuta Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda;

• on esitanud valeandmeid Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks või taastamiseks;

• oli omandanud teise riigi kodakondsuse ja pole sellest Eesti Vabariigi kodakondsuse saamisel loobunud.

Гражданства Эстонии лишается распоряжением Правительства Республики лицо, которое

• поступило, будучи гражданином Эстонии, на государственную или военную службу иностранного государства без разрешения Правительства Республики;

• поступило на разведывательную службу или в службу безопасности иностранного государства;

• принадлежало или принадлежит к вооруженной или военизированной либо занимающейся военной подготовкой организации иностранного государства;

• пыталось насильственным путём изменить государственный строй Эстонии;

• представило ложные данные при получении или восстановлении гражданства Эстонии;

• состоит в гражданстве какого-либо другого государства и не освобождено от него при получении гражданства Эстонии.

Inimene loetakse Eesti kodakondsuse kaotanuks, kui ta võetakse vastu mõne teise riigi kodakondsusse ja ta loobub seetõttu Eesti Vabariigi kodakondsusest.

Лицо считается утратившим гражданство Эстонии в связи с принятием гражданства другого государства и отказом по этой причине от гражданства Эстонии.

Kui inimene leiab, et Vabariigi Valitsus, mõni riigiasutus või ametnik on rikkunud tema kodakondsuse seaduses sätestatud õigusi või vabadusi, võib ta pöörduda kaebusega halduskohtusse. Kaebus tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast õiguste rikkumist või ajast, mil õiguste rikkumisest oleks pidanud teada saama.

Если человек находит, что Правительство Республики, какое-то госучреждение или чиновник нарушили права или свободы, данные ему законом о гражданстве, он может обратиться с жалобой в административный суд. Жалобу можно подавать в течение месяца после нарушения прав или с того момента, когда о нарушении прав стало известно.

PÕHISEADUSES MÄÄRATLETUD IGAÜHE ÕIGUSTE, VABADUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLDINE LÄHTEALUS

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ КОНСТИТУЦИЕЙ ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ КАЖДОГО

Põhiseaduses loetletud igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel, Eestis viibivatel välisriikide kodanikel kui ka kodakondsuseta isikutel. Tegemist on selliste õiguste, vabaduste ja kohustustega, mis on tagatud kõigis demokraatlikes ja inimõigusi austavates riikides. Nende õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste järgimisel on kõik Eestis viibivad inimesed võrdsed.

Права, свободы и обязанности всех и каждого, перечисленные в конституции, распространяются в равной степени как на граждан Эстонии, так и на пребывающих в Эстонии граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Речь идет о тех правах, свободах и обязанностях, которые гарантированы во всех демократических и уважающих права человека государствах. В пользовании этими правами и свободами и выполнении обязанностей все находящиеся в Эстонии люди равны.

Põhiõigused on Eestis ka juriidilistel isikutel - aktsiaseltsidel, osa¬ühingutel, mittetulundusühingutel ja teistel - niivõrd, kui see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste eesmärkide ja selliste põhiõiguste olemusega. Nii saame rääkida ka äriühingute õigusest tegelda ettevõtlusega või juriidiliste isikute õigusest saada üldiseks kasu¬tamiseks mõeldud teavet.

Основными правами в Эстонии пользуются также юридические лица — акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, некоммерческие объединения и др., - постольку, поскольку это согласуется с общими целями юридических лиц и сущностью такого рода основных прав. Таким образом, мы можем говорить о праве коммерческих объединений заниматься предпринимательской деятельностью или о праве юридических лиц получать информацию, предназначенную для общего пользования.

Kellegi õigused ei ole piiramatud, seetõttu peab igaüks ka oma õiguste kasutamisel arvestama teiste inimestega ja järgima seadusi. Ükskõik kelle põhiõiguste piiramine saab Eestis toimuda ainult kooskõlas põhiseadusega ja lähtuda demokraatlikest põhimõtetest. Näiteks ei ole seetõttu ühelgi ametnikul meie riigis võimalik otsustada kellegi ellu sekkumise üle, kui seadusega pole talle seda õigust antud. Seadusi tundes on inimestel võimalik teada, millal ja kes võib tema ellu sekkuda, ning vältida seeläbi tekkida võivaid kriitilisi olukordi. Piirangud on eelkõige seatud selleks, et keegi oma vabaduste ja õiguste kasutamisel ei piiraks samal ajal kaasmaalaste ja külaliste õigusi ja vabadusi. Seeläbi tagatakse riigis kõigi võrdne olukord. Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust. Selline nõue on vajalik inimeste rahumeelseks kooseluks, üksteist ülemäära häirimata.

Ничьи права не могут быть неограниченными, поэтому каждый должен при пользовании своими правами считаться с другими людьми и соблюдать законы. Ограничение прав любого лица в Эстонии допустимо только в соответствии с конституцией и на основании демократических принципов. Поэтому, например, ни один чиновник в нашем государстве не может вторгаться в чужую жизнь, если закон не даёт ему на это права. Зная законы, люди могут знать, когда и кто может вмешиваться в их жизнь, и избегать возможных критических ситуаций. Ограничения связаны, прежде всего, с тем, чтобы никто при использовании своих свобод и прав не ограничивал в то же время права и свободы соотечественников и гостей страны. Таким образом, в государстве гарантируются равные для всех условия. Каждый должен при использовании своих прав и свобод и выполнении обязанностей уважать и считаться с правами и свободами других людей и следовать закону. Это требование необходимо для мирной жизни людей, при которой никто никого не беспокоит без особого основания.

Meie põhiseaduse kohaselt on kõik inimesed seaduse ees võrdsed. See tähendab, et seaduses paika pandud normid kehtivad kõigile ühtmoodi. Kedagi ei tohi diskrimineerida tema rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu või usutunnistuse tõttu. Inimesi ei saa erinevalt kohelda ka nende poliitilistest või muudest veendumustest, varalisest ja sotsiaalsest seisundist ega muudest asjaoludest lähtudes. Inimeste erineva kohtlemise rõhutamine on oluline ajaloolises perspektiivis, sest eelmistel sajanditel on inimesi eristatud ja lubatud riigivõimu teostama lähtuvalt nende soost, rassist, rahvusest, usutunnistusest ja varalisest seisundist.

По нашей конституции перед законом все равны. Это значит, что нормы, установленные законом, ко всем применяются одинаково. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения или вероисповедания. К людям нельзя также относиться по-разному из-за их политических или иных убеждений, имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам.

Подчеркивание различного отношения к людям важно с точки зрения исторической перспективы, поскольку в прошлые века государственная власть делила людей по половому, расовому, национальному, религиозному признаку, а также по уровню имущественного состояния.

Selle võrdsuse hoidmiseks on Eestis keelatud ja karistatav rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine. Ka erinevad ühiskonnakihid on võrdsed ning põhiseaduse järgi on karistatav vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine erinevate ühiskonnakihtide vahel.

Из-за необходимости сохранения равенства в Эстонии законом запрещается и карается разжигание национальной, расовой, религиозной или политической ненависти, насилия и дискриминации. Равны также различные слои общества, и разжигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями общества является по Конституции наказуемым.

Tagamaks kõigi võrdsust seaduse ees ning vältimaks igasugust diskrimineerimist Eestis, on igaühel õigus riigi ja seaduse kaitsele. Riik peab looma olukorra, kus kõik inimesed tunneksid ennast hästi ja kaitstult mitte ainult riigi, vaid ka teiste inimeste ees. Keegi ei tohi Eesti riigis tegutseda omavoliliselt, oma tegemiste planeerimisel peab arvestama seadustega. Eesti kodanik võib otsida abi oma riigi esindajatelt ka siis, kui ta Eestis ei viibi. Sellise abi andmiseks on Eestil avatud teistes riikides oma välisesindused: saatkonnad ja konsulaadid.

Чтобы гарантировать равенство всех перед законом и избегать дискриминации любого рода, в Эстонии каждый имеет право на защиту со стороны государства и закона. Государство должно создавать ситуацию, при которой все люди чувствовали бы себя хорошо и защищенно не только перед государством, но и перед другими людьми. Никто в эстонском государстве не может допускать самоуправства, при планировании своей деятельности следует считаться с законом. Гражданин Эстонии может искать помощи у представителей своего государства даже в то время, когда он не находится на территории Эстонии. Для предоставления такой помощи Эстония открыла в других государствах свои дипломатические представительства: посольства и консульства.

Põhiõiguste ja vabaduste tagamine on Eestis kõigi riigiorganite kohustus. Põhiõiguse kaitsmisele peab mõtlema Riigikogu seadust vastu võttes, Vabariigi Valitsus ja riigiametnikud ning omavalitsusorganid seadust täites, samuti ka kohtud vaidluste lahendamisel. Lisaks on loodud mitmeid institutsioone, mille peamine ülesanne on inimeste põhiõiguste kaitsmine. Kõige olulisem nendest on õiguskantsler.

Гарантировать права и свободы в Эстонии является обязанностью всех государственных органов. О защите основных прав должно думать Рийгикогу, принимая законы, Правительство Республики и государственные чиновники, а также органы самоуправления, исполняя их, а суды при разрешении споров. В дополнение к этому созданы определенные институты, основной задачей которых является защита основных прав человека. Самым важным из них является канцлер юстиции.

Oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral on igaühel õigus pöörduda kohtusse. Tähelepanelik inimene võib pöörduda kohtusse ka teiste inimeste õiguste ja vabaduste rikkumise korral, siis on vajalik selle inimese volitus. Kohtus võib igaüks oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda asjassepuutuva õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist. Kohus peab selle tunnistama põhiseadusevastaseks, kui vastuolu on tuvastatud. Nii saab üksikisik nõuda ka Riigikogu poolt vastuvõetud seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamist, kui sellega tema õigusi rikutakse.

Каждый имеет право обратиться в случае нарушения его прав и свобод в суд. Внимательный человек может обратиться в суд и в случае нарушения прав и свобод другого человека, для этого последний должен предоставить соответствующие полномочия. Каждый может при рассмотрении его судебного дела потребовать признания любого относящегося к этому делу закона, иного правового акта или действия противоречащим конституции. Суд должен признать документ противоречащим конституции, если имеющися противоречие доказано. Так, отдельный человек может потребовать признания несоответствующими конституции законов, принятых Рийгикогу, если они нарушают его права.

PÕHISEADUSES MÄÄRATLETUD IGAÜHE JA EESTI VABARIIGI KODANIKE ÕIGUSED, VABADUSED JA KOHUSTUSED

ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Põhiseadus sätestab konkreetsemalt terve rea igaühe põhiõigusi ja vabadusi ning nende tagamiseks ka mõned kohustused. Inimese elu ja vabaduse osas näeb põhiseadus igaühele ette...

Конституция более конкретно определяет целый ряд основных прав и свобод каждого человека, а также некоторые обязанности, которые помогают их гарантировать. В том, что касается человеческой жизни и свободы, конституция закрепляет за каждым человеком...

õiguse elule. Teise inimese tapmise eest on ette nähtud karistus. Kuid ükski toimepandud kuritegu ei vääri surmanuhtlust. Eesti on ühinenud nende rahvusvaheliste kokkulepetega, mis keelavad surmanuhtluse;

õiguse vabadusele. Isikut võib kinni pidada ainult seaduses sätestatud juhtudel. Selleks on süüdimõistev kohtuotsus, kohtu poolt määratud arest, kuriteo või õiguserikkumise ärahoidmine või põhjendatult kahtlustatava isiku toimetamine pädeva riigiorgani ette. Lisaks võib vabaduse võtta alaealiselt vanemate või hooldaja juurde viimiseks, samuti nakkushaigelt, vaimuhaigelt, alkohoolikult või narkomaanilt, kui ta on endale või teistele inimestele ohtlik. Lubatud on isikute kinnipidamine nende takistamiseks ebaseaduslikult Eestisse elama asudes, samuti nende Eestist väljasaatmiseks või välisriigile väljaandmiseks. Inimese vabaduse võtmise põhimõtted on välja toodud seaduses. Näiteks ei ole lubatud vabaduse võtmine vaid seetõttu, et inimene ei ole võimeline täitma mingit lepingulist kohustust;

kaitse inimese piinamise, julma või väärikust alandava kohtlemise eest. Ka inimese karistamisel ja kinnipidamisel peavad olema tagatud inimväärsed tingimused, sest inimene peab saama säilitada väärikuse igas olukorras;

• võimaluse viivitamatult teada saada vabaduse võtmise põhjuse ja tema õigused talle arusaadavas keeles ja viisil. Samuti antakse talle võimalus teatada vabaduse võtmisest oma lähedasele. Kui isikut kahtlustatakse kuriteo toimepanemises, siis antakse talle viivitamatult võimalus valida endale kaitsja ja temaga kohtuda. Nende võimaluste loomisega ei tohi oodata, vaid need tuleb tagada esimesel võimalusel pärast kinnipidamist;

piirangu inimese vahi all pidamiseks kauem kui 48 tundi. Pikemaks vahi all hoidmiseks on vajalik kohtu luba. Kohtuotsus vahi all hoidmise osas teatatakse vahistatule viivitamatult, jällegi talle arusaadavas keeles ja viisil. Inimene, kellelt on võetud vabadus, peab mõistma, milles teda kahtlustatakse ja kui kaua on lubatud teda kinni pidada;

õiguse süütuse presumptsioonile.

Selle alusel ei tohi kedagi pidada kuriteos süüdi olevaks enne, kui tema kohta tehtud süüdimõistev kohtuotsus on jõustunud. Ainult kohus saab otsustada, kas isik on kuriteo toimepanemises süüdi;

õiguse süütusele kriminaalmenetluses kuni süüdimõistva kohtuotsuseni. Riik peab kohtus tõendama inimese süüd, mitte inimene oma süütust. Samuti ei ole lubatud kedagi sundida tunnistama iseenda või oma lähedase vastu. Nii võib iga inimene keelduda tunnistuste andmisest näiteks oma abikaasa, vanemate, laste või lapselaste vastu, et vältida perekonnasiseseid eetilisi vastandumisi;

õiguse õiglasele ja leebemale karistusele. Ühtki inimest ei ole lubatud süüdi mõista ja karistada teo eest, mis toimepanemise ajal ei olnud tunnistatud kuriteoks. Kedagi ei tohi karistada karmimalt kui kuriteo toimepanemise ajal oli seadustega ette nähtud. Kui hiljem muudetakse karistus seaduses leebemaks, siis peab leebema karistuse määrama ka kõigile varem karistatud isikutele;

kaitse kahekordse süüdimõistmise eest. Kedagi ei saa anda teist korda kohtu alla ega karistada teo eest, milles teda on mõistetud lõplikult süüdi või õigeks. See tagab inimesele kindluse, et lõplikuna mõistetud karistust hiljem enam karmimaks muuta ei saa. Samuti kindluse edasiste süüdistuste esitamiseks lõpliku õigeksmõistmise korral. Raskema karistuse võib määrata vaid kohus kohtuotsuse edasikaebamisel kõrgema astme kohtusse;

õiguse olla oma kohtuasja arutamise juures. Kohtualune peab teadma tema vastu esitatud süüdistust ja kogutud tõendeid. Kohtuistungid on reeglina avalikud ja neil võib osaleda igaüks. Kohus võib istungi kinniseks kuulutada, kui arutluse all on seadusega ette nähtud riigi- või ärisaladus, kõlblus või inimeste perekonna- ja eraelu. Istungi kinniseks kuulutamisel võtab kohus aluseks tunnistust andva alaealise, kannatanu või kohtumõistmise huvid. Üldjuhul kuulutatakse kohtuotsus välja avalikult, teisiti vaid juhul, kui alaealise, abielupoole või kannatanu huvid seda nõuavad;

õiguse edasi kaevata kõrgemalseisvale kohtule. Edasikaebamise õigus on siiski ainult esimese kohtuotsuse korral ringkonnakohtusse. Siiski on võimalik ka ringkonnakohtu otsuse edasikaebamine. Riigikohus Eesti kõrgeima kohtuna peab andma nõusoleku kohtuasja kolmandaks läbivaatamiseks, püüdes tagada sellega kohtusüsteemi õigluse. Riigikohtu eitava vastuse korral peab isik leppima ringkonnakohtus tehtud otsusega;

õiguse moraalse ja varalise kahju hüvitamisele. Kohtu poole saab pöörduda, kui keegi on seadusevastaselt teisele isikule moraalset või varalist kahju tekitanud ja nõuda tekitatud kahju hüvitamist;

au ja hea nime kaitse. Inimene saab oma au ja hea nime teotamisel pöörduda kohtusse ja nõuda teotamise lõpetamist ning vajadusel ka hüvitist;

kaitse meditsiini- või teaduskatseid sunniviisüise läbiviimise eest. Katseid on võimalik läbi viia ainult inimese enda vabal tahtel.

право на жизнь. За убийство другого человека полагается наказание. Однако ни одно из совершаемых преступлений не достойно смертной казни. Эстония присоединилась к тем международным договорам, которые запрещают смертную казнь;

право на свободу. Человек может быть лишён свободы только в случаях и в порядке, установленных законом. Таковыми являются обвинительный приговор суда, назначаемый судом арест, предотвращение преступления или правонарушения или доставка обоснованно подозреваемого лица в компетентный орган государственной власти. Кроме того, человека можно лишить свободы для установления педагогического надзора за несовершеннолетним или для доставки его в компетентный государственный орган с тем, чтобы решить вопрос об установлении такого надзора; для задержания инфекционного больного, душевнобольного, алкоголика или наркомана, если он представляет опасность для самого себя или для окружающих; для

пресечения незаконного поселения лица в Эстонии, выдворения лица из Эстонии или выдачи его иностранному государству. Например, никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какую-либо договорную обязанность;

• защиту человека от пыток, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения. Даже при наказании и задержании должны быть гарантированы условия, уважающие человеческое достоинство, поскольку человек должен сохранять достоинство в любой ситуации;

• возможность немедленно узнать причину задержания и свои права на понятном ему языке и понятным ему способом. Также человеку предоставляется возможность сообщить о задержании своим близким. Если лицо подозревают в совершении преступления, то ему немедленно предоставляют возможность выбрать себе адвоката и встретиться с ним. С предоставлением этих возможностей нельзя тянуть, их следует предоставить при первой возможности после задержания;

ограничение на содержание под стражей свыше 48 часов. Для дальнейшего содержания под стражей требуется решение суда. О решении суда арестованному сообщается незамедлительно на понятном ему языке и понятным ему способом. Тот, чья свобода ограничена, должен понимать, в чём его подозревают и как долго его разрешено держать под стражей;

право на презумпцию невиновности. Никто не может рассматриваться в качестве виновного в совершении преступления до вступления в отношении его в силу обвинительного приговора суда. Только суд может решить, виновно ли лицо в совершении преступления;

право на невиновность в процессе уголовного судопроизводства вплоть до обвинительного приговора суда. Государство должно доказывать в суде вину человека, а не человек свою невиновность. Никто также не может быть принужден свидетельствовать против самого себя или своих близких. Так человек может отказаться давать показания против своего супруга, родителей, детей или внуков, чтобы избежать этических противоречий в семье;

право на справедливое и более мягкое наказание. Никто не может быть осужден за то или иное деяние, если это деяние не признается преступлением законом, действовавшим в момент совершения этого деяния. Никто не может быть приговорён к наказанию более тяжкому, чем то, которое могло быть назначено ему во время совершения правонарушения, если после совершения правонарушения законом была установлена более легкая мера наказания, применяется более легкая мера;

право на защиту от признания виновным повторно. Никто не может быть судим или наказан повторно за деяние, за совершение которого он в соответствии с законом был окончательно осужден либо оправдан. Это даёт человеку уверенность, что окончательно вынесенное наказание нельзя заменить впоследствии на более суровое. Это также даёт уверенность в том, что в случае окончательного оправдания человеку не могут быть предъявлены новые обвинения. Более суровое наказание может быть назначено только в результате обжалования решения суда в суде высшей инстанции;

право на присутствие при рассмотрении своего дела в суде. Подсудимый должен знать, какие обвинения выдвинуты против него и какие улики собраны. Судебные заседания, как правило, являются открытыми, и в них может принять участие каждый. В случаях и в порядке, установленных законом, суд может объявить своё заседание или часть его закрытым в целях соблюдения государственной или коммерческой тайны, защиты нравственности или семейной и частной жизни людей, либо если этого требуют интересы несовершеннолетнего, потерпевшего или правосудия;

право обжаловать решение в суде высшей инстанции. Право на обжалование действует всё же только в отношении решения суда первой инстанции, которое может пересмотреть окружной суд. Можно также обжаловать решение окружного суда. Конституционный суд как верховный суд Эстонии должен дать согласие на рассмотрение судебного дела в третий раз, для того, чтобы тем самым обеспечить справедливость судебной системы. При отрицательном ответе Конституционного суда лицо должно смириться с решением окружного суда;

право на компенсацию морального и материального ущерба. В том случае, если кто-то противозаконно нанёс другому лицу моральный или материальный ущерб, можно обратиться в суд и потребовать компенсации ущерба;

право на защиту чести и доброго имени. Человек может для защиты своей чести и доброго имени обратиться в суд и потребовать устранения угрозы его чести и доброму имени, а при необходимости и компенсации ущерба;

право на защиту от принудительного проведения медицинских или научных опытов. Опыты возможно проводить только с добровольного согласия самого человека.

Kodu ja perekonna osas näeb põhiseadus igaühele Eesti Vabariigis ette...

В отношении дома и семьи конституция предусматривает для каждого в Эстонской Республике...

õiguse era- ja perekonnaelu puutumatusele. Riik ja teised inimesed peavad seda nõuet austama, sest perekond on riigi kaitse all. Siiski võib seadusega ette näha juhtumeid, millal riigiametnikud võivad seda õigust piirata. Eelkõige tuleb selline olukord ette mõne pereliikme õiguste kaitsmisel. Riik peab tagama perekonnaliikmetele võimaluse perekonnaeluks. Samas seab põhiseadus aga perekonnaliikmetele ka kohustuse hoolitseda oma abivajavate liikmete eest. Riik võib seetõttu keelduda sotsiaalsete toetuste maksmisest isikule, kelle perekonnaliikmetel on piisavaid vahendeid tema ülalpidamiseks;

õiguse ja kohustuse kasvatada oma lapsi. Riik tagab vanematele ja lastele võimaluse koos viibida ka juhul, kui perekond on lagunenud. Teiselt poolt aga kohustab riik vanemaid laste eest hoolitsema ning vajadusel võib vanemaõigused ära võtta;

abikaasade võrdõiguslikkuse. Nii ei ole mehele perekonnas seadusega antud naisest paremat seisundit ega suuremaid õigusi;

kodu puutumatuse. Riigiametnikud ei tohi kellegi kodu läbi otsida ilma seaduse vastava loata. Puutumatuse eiramine on lubatud näiteks kuriteo ärahoidmiseks, kuijategija tabamiseks ja teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

право на неприкосновенность частной и семейной жизни. Государство и другие люди должны уважать это требование, поскольку семья находится под защитой закона. Закон предусматривает также случаи, когда государственные чиновники могут ограничить это право. Эта ситуация возникает прежде всего в случае, когда таким образом можно защитить права одного из членов семьи. Государство должно гарантировать членам семьи право на семейную жизнь. В то же время конституция закрепляет за членами семьи обязанность заботиться о нуждающихся в помощи членах семьи. Поэтому государство может отказать в выплате социального пособия человеку, доходы членов семьи которого позволяют содержать иждивенца;

право и обязанность растить своих детей. Государство гарантирует родителям и детям возможность проводить время вместе даже в том случае, если семья распалась. С другой стороны, государство обязывает родителей заботиться о детях и при необходимости может лишить родительских прав;

• равные права супругов. Так муж в семье по закону имеет не больше прав, чем жена, и закон не даёт ему права на лучшее положение в семье;

• право на неприкосновенность дома. Государственные чиновники не могут обыскать ничей дом без соответствующего закону разрешения. Нарушение неприкосновенности допустимо, например, в случае, если это необходимо, чтобы предотвратить преступление, задержать преступника или защитить права и свободы других людей.

Põhiseadus sätestab ka mitmeid sotsiaalseid õigusi, kuidas riik peab toetama abivajavaid ühiskonnaliikmeid. Igaühele on Eesti Vabariigi põhiseadusega tagatud...

Конституция устанавливает также некоторые социальные права, то, как государство должно поддерживать нуждающихся в помощи членов общества. Каждому в Эстонской Республике гарантируется...

õigus tervise kaitsele;

õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral laiemalt. See õigus on küll eelkõige kodanikel, kuid piiratumalt on need õigused antud ka Eesti kodakondsust mitte omavatele isikutele. Kõik sellised abi liigid ja ulatuse määrab seadusega Riigikogu;

abi töö otsimisel. Kohustuslik töö on lubatud põhiseaduse kohaselt vaid väga piiratud juhtudel, mistõttu on riigis loodud vaid erinevaid asutusi, mis aitavad nii Eesti Vabariigi kui ka teiste riikide ja kodakondsuseta isikuid nende oskustele ja teadmistele vastava töö otsimisel. Riik määrab seadustega töötingimuste normid ning kontrollib nende vastavust, tagades sellega võimaluse võrdseteks töötingimusteks. Töötajad ja tööandjad võivad oma õiguste paremaks kaitsmiseks moodustada ühinguid. Seadusega on kehtestatud ka mõnel juhul töötajate õigus streikida.

право на охрану здоровья;

право на помощь государства в старости или в случае нетрудоспособности, потери кормильца и нужны. Этим правом обладают, прежде всего, граждане, однако в ограниченной мере права распространяются на лиц, не имеющих эстонского гражданства. Все виды этой помощи и её размер определяет Рийгикогу посредством законов;

помощь в поиске работы. Конституция допускает обязательную работу только в очень ограниченных случаях, поэтому в государстве созданы различные учреждения, которые помогают гражданам как Эстонской Республики, так и гражданам других государств и лицам без гражданства в поисках работы, соответствующей их умениям и знаниям. Государство устанавливает законом нормы, которым должны соответствовать условия труда, и контролирует их исполнение, гарантируя тем самым возможность иметь равные условия труда. Работники и работодатели могут для лучшей защиты своих прав формировать объединения. Закон также в определенных случаях дает работникам право на организацию забастовок.

Enamasti on riigiametnikuks kandideerimisel nõutav ka Eesti Vabariigi kodakondsuse omamine. Vaid erandlikel juhtumitel võivad riigiametnikuks olla teise riigi kodanikud või kodakondsuseta inimesed. Ülejäänud tegevusaladel töötamisel kodakondsuse nõuet tavaliselt ei ole.

В большинстве случаев для того, чтобы претендовать на должность государственного чиновника, требуется иметь гражданство Эстонской Республики. Только в исключительных случаях госчиновниками могут быть граждане другой страны или лица без гражданства. При работе в других сферах деятельности требований к гражданству обычно не предъявляется.

Kõigil Eestimaa elanikel on õigus saada haridust. Kooliealistele lastele on õppimine kohustuslik koolikohustuse täitmise näol. Hariduse omandamiseks peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal pidama piisaval arvul üldhariduskoole: põhikoole ja gümnaasiume. Üldhariduse omandamine põhikoolis ja gümnaasiumis on tasuta. Kõrghariduse andmise eest on Eestis lubatud tasu võtmine. Koolidele ja seal antavale haridusele kehtestab riik kindlad nõuded. Eestis on lubatud ka erakoolide asutamine nii põhikooli, gümnaasiumi kui ka kõrg- ja ülikoolide osas. Vanematel on otsustav sõna oma laste hariduse osas, nad võivad valida lapsele sobiva kooli.

У всех жителей Эстонии есть право на образование. Для детей школьного возраста учёба является их обязанностью. Государство и местные самоуправления должны обеспечить получение образования и содержать в нужном количестве общеобразовательные школы: основные школы и гимназии. Получение общего образования в основной школе и гимназии является бесплатным. За высшее образование в Эстонии разрешено взимать плату. К школам и образованию, которое они дают, государство предъявляет конкретные требования. В Эстонии разрешается также основывать частные школы - основные школы и гимназии, высшие школы и университы. Родители обладают решающим голосом при выборе подходящего образования и школы для своего ребенка.

Eesti Vabariigi põhiseadus määratleb ka kõigi omandi puutumatuse ja võrdse kaitse. Isiku omandit võib tema tahte vastaselt ära võtta vaid seaduses sätestatud juhtudel õiglase ja kohese hüvituse eest, kui see on vajalik ühiskonna üldistes huvides. Nii võib asju sundvõõrandada näiteks riigikaitseks, teede ehitamiseks või kõigi poolt kasutatavate hoonete rajamiseks. Kui senine omanik sellega ei nõustu, võib ta sundvõõrandamise või saadava tasu kohtus vaidlustada. Seadustega on kehtestatud siiski ka piiranguid omanikule oma asjade kasutamisel, eelkõige omandi üldiste huvide vastu kasutamisel. Seadusega on võimalik määratleda asjade nimekiri, mida võivad omada vaid Eesti kodanikud.

Конституция Эстонской Республики определяет также неприкосновенность и равную защиту всех видов собственности. Личная собственность может быть отчуждена против воли владельца только в предусмотренных законом случаях за справедливую и немедленную компенсацию, если это необходимо в интересах общества. Так можно принудительно отчуждать имущество, например, в интересах защиты государства, для строительства дорог или зданий общего пользования. Если прежний владелец не согласен с этим решением, он может оспорить принудительное отчуждение или полученную компенсацию через суд. Однако закон всё же предусматривает ограничения по использованию владельцем своей собственности, прежде всего, в случае, если использование этой собственности противоречит интересам общества. Законом возможно определить список вещей, владеть которыми могут только граждане Эстонии.

Liikumisvabadus Eesti piires on põhiseaduse alusel tagatud kõigile Eestis viibijatele. Inimese liikumist võib piirata ainult seaduses sätestatud juhtudel, kas teiste inimeste õiguste kaitseks, riigikaitseks, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, alaealiste ja vaimuhaigete üle järelevalve teostamiseks, kriminaalmenetluse tagamiseks, aga ka looduskeskkonna kaitseks.

Свобода передвижения в границах Эстонии гарантирована конституцией всем пребывающим на территории Эстонии. Передвижение человека можно ограничить только в предусмотренных законом случаях для защиты прав других людей, обороны государства, предотвращения распространения инфекционных заболеваний, осуществления надзора за несовершеннолетними и душевнобольными, для осуществления уголовного производства, а также для защиты природной среды.

Riigi kodanike liikumisvabadus väljaspool Eestit on suurem teise riigi kodanike ja kodakondsuseta isikutega võrreldes. Kõigil on õigus Eestist lahkuda, aga vaid Eesti kodanikel on õigus Eestisse asuda. Samuti ei tohi kohustuslikult Eestist välja saata Eesti kodanikku. Ka kodaniku teisele riigile väljaandmiseks, näiteks tema üle kohtumõistmiseks teises riigis, on vajalik Vabariigi Valitsuse lubaja sellekohane riikidevaheline leping. Ainus rahvusel põhinev õigus põhiseaduses lubab igal eestlasel Eestisse elama asuda.

Граждане имеют большую свободу передвижения за пределами Эстонии по сравнению с гражданами других государств и лицами без гражданства. У всех есть право уехать из Эстонии, однако только у граждан Эстонии есть право поселиться в Эстонии. Нельзя в обязательном порядке высылать гражданина Эстонии из страны. Для выдачи гражданина Эстонии другому государству, например, для свершения правосудия, необходимо разрешение Правительства Республики и наличие соответствующего международного договора. Единственное основанное на национальности человека конституционное право позволяет каждому эстонцу жить в Эстонии.

Eesti Vabariigi põhiseadus määratleb laialdased sõna-, info-, kogunemis- ja usuvabaduse.

Конституция Эстонской Республики обеспечивает широкую свободу слова, информации, собраний и вероисповедания.

• Eestis kehtib kõigile mõtte- ja usu-vabadus. Igaüks võib kuuluda soovitud usuorganisatsiooni, kuid riigikirikut Eestis ei ole. Usutalitusi võib igaüks täita nii üksi kui koos teistega, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.

• Kõik inimesed võivad jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Keegi ei tohi sundida inimest neid muutma ning veendumuste pärast ei saa kedagi karistada. Riigiasutused ega ametnikud ei tohi inimese tahte vastaselt koguda ega säilitada andmeid tema veendumuste kohta. Siiski ei ole veendumustega võimalik õigustada õiguserikkumise toimepanemist.

• Eestis on kõigile tagatud eneseteostuse vabadus ning loomingule on tagatud autoriõigus.

• Kõigil on õigus saada vabalt üldi¬seks kasutamiseks mõeldud in¬formatsiooni. Eesti kodanikud ja tavaliselt ka teiste riikide kodanikud ning kodakondsuseta inimesed või¬vad küsida riigiasutustelt teavet riigi tegevuse kohta. Andmeid ei anta ainult süs, kui see on seadusega keelatud. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende asutuste ametnikud peavad kõigile inimestele andma soovi korral ka nende kohta hoitavaid andmeid. Selliseid andmeid ei anta vaid väga üksikutel juhtudel, näiteks lapse päritolu saladuse hoidmiseks ja kriminaalmenetluse huvides.

• Kõik inimesed võivad pöörduda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametnike poole märgukirjade ja avaldustega. Kirja saanud asutus on kohustatud avaldustele ja märgukirjadele vastama.

• Iga inimene võib vabalt levitada oma ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni, sest Eestis ei ole tsensuuri. Seda õigust võib piirata vaid selleks, et kaitsta teisi inimesi (näiteks solvamise ja laimu eest), kõlblust (näiteks on piiratud pornograafiliste teoste levitamist) ja avalikku korda. Riigiteenistujatel on keelatud levitada neile ameti tõttu teatavaks saanud riigisaladusi või konfidentsiaalsena teatavaks saanud informatsiooni, näiteks ka erinevate ettevõtete ärisaladusi.

Igal Eesti elanikul on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekut pidada. Selline õigus on vajalik demokraatia toimimiseks, et tagada kõigi arvamuste läbiarutamine. Seadusega on lubatud selle õiguse piiramine, näiteks riigi julgeoleku, kõlbluse, liiklusohutuse või koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks.

• В Эстонии для всех действует свобода мысли и вероисповедания. Каждый может входить в любую религиозную организацию, однако государственной церкви в Эстонии нет. Каждый может в одиночку или вместе с другими исполнять религиозные обряды, если это не наносит вреда общественному порядку, здоровью или нравственности.

• Все люди могут оставаться верными своим мнениям и убеждениям. Никто не может принудить человека их изменить, никого нельзя наказать за его убеждения. Ни государственные учреждения, ни чиновники не могут против воли людей собирать и хранить данные об их убеждениях. Все же убеждениями нельзя оправдать правонарушение.

• В Эстонии всем гарантировано право на самовыражение и авторское право на творчество.

• У каждого есть право на свободный доступ к информации общего пользования. Граждане Эстонии, а обычно и граждане других стран и лица без гражданства могут запросить у государственных учреждений информацию о деятельности государства. Данные не предоставляются только тогда, когда это запрещено законом. Госучреждения, местные самоуправления и их чиновники должны предоставлять каждому по его желанию данные о своей деятельности. Такие данные не предоставляются только в отдельных случаях, например, в целях сохранения тайны происхождения ребёнка или в интересах уголовного производства.

• Все люди могут обращаться в государственные учреждения, местные самоуправления и к их чиновникам с замечаниями и обращениями. Учреждение, получившее письмо, обязано отвечать на обращения и замечания.

• Каждый человек имеет право свободно распространять свои идеи, мнения, убеждения и прочую информацию, потому что в Эстонии нет цензуры. Это право можно ограничить только для защиты других людей (например, от оскорблений и клеветы), морали (например, ограничено распространение порнографических произведений) и общественного порядка. Государственным служащим запрещено распространять известные им, в силу занимаемой должности, государственные тайны или конфиденциальную информацию, например, коммерческие тайны различных предприятий.

У каждого жителя Эстонии есть право без предварительного разрешения мирно собираться и проводить собрания. Это право является необходимым условием существования демократии, поскольку гарантирует обсуждение всех существующих мнений. Закон позволяет ограничивать это право, например, для охраны государственной безопасности, морали, безопасности дорожного движения или личной безопасности участников собрания.

Ühiskonna elust aktiivsemalt osa võtmiseks võivad kõik Eestimaa elanikud moodustada mittetulundusühinguid. Samadel põhimõtetel loodud poliitilisse erakonda võivad Eestis kuuluda ainult Eesti kodanikud. Põhiseadus keelab aga selliste ühingute ja erakondade loomise ja tegevuse, mis on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on teisiti vastuolus seadustega. Ühingu, liidu või erakonna tegevuse lõpetamise või peatamise õigus on ainult kohtul.

Для того чтобы активнее участвовать в общественной жизни, все жители Эстонии могут создавать некоммерческие объединения. В созданные на основе тех же принципов политические партии могут входить только граждане Эстонии. Конституция запрещает, однако, создание и действие таких объединений и партий, деятельность которых направлена на насильственное изменение конституционного строя Эстонии или противоречит закону иным образом. Правом прекращать или приостанавливать деятельность объединения, союза или партии обладает только суд.

Põhiseadus garanteerib mitmed õigused ka vähemusrahvustesse kuuluvatele inimestele. Seda seetõttu, et põhiseadus lubab kõigil säilitada oma rahvuskuuluvuse. Kõige olulisem neist on vähemusrahvuse õigus luua oma rahvuskultuuri edendamiseks omavalitsusasutusi. Sellise õiguse kasutamise võimalused on üksikasjalikult ette nähtud vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduses.

Конституция гарантирует определенные права также людям, принадлежащим к национальным меньшинствам. Это делается потому, что конституция разрешает всем сохранять свою национальную принадлежность. Самым важным из прав национальных меньшинств является право создавать органы самоуправления для развития своей национальной культуры. Возможности использования этого права более детально предусмотрены законом о культурной автономии национальных меньшинств.

Vähemusrahvuste huvidest lähtutaks põhiseaduse alusel ka nendes piirkondades, kus vähemalt pooled püsivalt elavad Eesti kodanikud ei ole eesti rahvusest. Sellises piirkonnas on igal inimesel õigus saada riigiasutustelt ja ametnikelt vastuseid oma küsimustele ja avaldustele ka selle vähemusrahvuse keeles. Loomulikult on õigus riigi igas piirkonnas saada informatsiooni ja vastuseid küsimustele eesti keeles.

Исходить из интересов национальных меньшинств по конституции нужно и в тех регионах, где, по крайней мере, половина постоянно проживающих там граждан Эстонии не принадлежит к эстонской национальности. В таком регионе у каждого человека есть право получить у госучреждений и чиновников ответы на свои вопросы и обращения на языке этого национального меньшинства. Естественно, право получать информацию и ответы на вопросы на эстонском языке сохраняется во всех регионах государства.

Kõigi riigiasutuste, linnade ja valdade sisemine asjaajamine toimub eesti keeles. Nendes linnades ja valdades, kus elanike enamus räägib emakeelena mõnd teist keelt eesti keele asemel, on õigus kasutada asutuse töökeelena ka teist levinud keelt. Kuid seda ainult eesti keelega paralleelselt ja Vabariigi Valitsuse loa alusel. Mitmetel juhtudel lubavad seadused riigiasutustes ja kohtus kasutada muid keeli peale eesti keele. Siis võib olla vajalik tõlgi kulude hüvitamine vähemusrahvuse esindaja poolt, vahel hüvitatakse need kulud aga ka riigi poolt. Mingi teise keele kasutamine riigikeele asemel seab piirangud, et kõik dokumendid oleksid sellisel juhul kättesaadavad ka eestikeelsetena.

Внутреннее делопроизводство во всех государственных учреждениях, городах и волос¬тях ведётся на эстонском языке. В тех городах и волостях, где родным языком большинства населения является не эстонский, можно использовать в качестве рабочего языка учреждения и другой распространенный язык. Однако это может делаться только параллельно с использованием эстонского языка и на основании разрешения Правительства Республики. В некоторых случаях законы позволяют использовать в государственных учреждениях и суде другие языки помимо эстонского. В таком случае может оказаться необходимым покрытие расходов на переводчика со стороны представи¬теля национального меньшинства, иногда эти расходы покрываются и за счет государства. В отношении использования какого-то другого языка вместо государственного применяется ограничение, предусматривающее доступность всех документов на эстонском языке.

Põhiseaduses määratletud igaühe ja kodanike kohustused

Обязанности каждого человека и обязанности гражданина, установленные конституцией

Põhiseadus ei garanteeri inimestele mitte ainult õigusi, vaid ka riigi ja ühiskonna seisukohalt olulisi kohustusi. Nagu õigused, jagunevad ka kohustused kõigi Eestimaal viibivate inimeste kohustusteks ja Eesti Vabariigi kodanike kohustusteks. Õiguste peatükis on mitmel korral mainitud õiguse kaasnevat kohustust seaduste järgimise ja teiste inimeste õiguste austamise osas. Sellele lisandub demokraatlikes riikides juurdunud kohustus säästa elu- ja looduskeskkonda ning hüvitada kahju, mis inimene on keskkonnale tekitanud.

Конституция гарантирует людям не только права, но и важные с точки зрения государства и общества обязанности. Как и права, обязанности делятся на обязанности всех пребывающих на территории Эстонии людей, и на обязанности только граждан Эстонской Республики. В главе о правах несколько раз упомянута сопутствующая им обязанность соблюдать закон и уважать права других людей. К этому добавляется обязанность, принятая в демократических государствах, бережно относиться к окружающей среде и не наносить ей ущерба.

Eesti kodanikud on kohustatud olema ustavad põhiseaduslikule korrale ja kaitsma Eesti iseseisvust. Samuti on neil kohustus osa võtta riigikaitsest

seadustega ette nähtud viisidel. Samas on Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud kohustatud järgima meie põhiseaduslikku korda.

Граждане Эстонии обязаны быть верными конституционному строю и защищать независимость Эстонии. Их обязанностью также является участие в обороне государства предусмотренным законом путем. Пребывающие в Эстонии граждане других государств и лица без гражданства также обязаны соблюдать наш конституционный порядок.

Kohustuste osakaal meie põhiseaduses on õiguste blokiga võrreldes väike, mis annab tunnistust laialdastest õigustest ja kohustustest ning piirangutest vaid väga põhimõttelistes valdkondades.

Доля обязанностей в нашей конституции мала в сравнении с блоком прав, что дает представление о широких правах в сочетании с обязанностями и ограничениями только в очень принципиальных областях.

V

KOHALIK OMAVALITSUS

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Kohalik omavalitsus otsustab kohaliku elu küsimuste üle. Seega on vald või linn kohaliku omavalitsusena inimesele kõige lähemal seisev võimutasand. Ühiskonnaelu küsimuste otsustamise õigus on jaotatud Riigikogu, Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse ning kohalike omavalitsuste vahel. Kohaliku elu korraldust reguleerib lisaks põhiseadusele detailsemalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.

Местное самоуправление принимает решения по вопросам местной жизни. Таким образом, волость или город в лице местного самоуправления является ближайшим уровнем власти для людей. Право принятия решений по вопросам общественной жизни разделено между Рийгикогу, Президентом Республики, Правительством Республики и местными самоуправлениями. Закон об организации местных самоуправлений более детально регулирует в дополнение к конституции организацию местной жизни.

Riik lahendab neid probleeme, mille lahendamine kohaliku omavalitsuse tasandil ei annaks tulemusi. See tähendab, et kõik asjad, mis peaksid kogu riigis olema korraldatud ühtmoodi, otsustab riik. Riigikogu võtab nende küsimuste lahendamiseks vastu seadusi ja Vabariigi Valitsus annab seaduste täitmiseks välja määrusi.

Государство решает проблемы, решение которых на уровне местного самоуправление не дало бы результатов. Это означает, что все вопросы, которые должны быть решены одинаково на всей территории государства, решает государство. Для решения этих вопросов Рийгикогу принимает законы, а Правительство Республики из¬дает постановления, необходимые для выполнения законов.

Kõiki neid küsimusi, mida saab lahendada valla või linna tasandil, otsustab seadustega kooskõlas kohalik omavalitsus. Kohaliku omavalitsuse võimupädevuse paikapanemisel on lähtutud põhimõttest, et otsused langetataks elanikule võimalikult lähedal. Seetõttu teab kohalik omavalitsus ka kõige paremini, mis ühele või teisele piirkonnale kõige parem on, võttes aluseks ko-halikud olud ja elanike eelistused. Nii kehtestab just kohalik omavalitsus valla või linna üld- ja detailplaneeringu, kinnitab ehitusmääruse ning annab ehituslube. Kohaliku elu küsimused on ka koolihariduse ja sotsiaalhoolekande korraldamine, heakorra ja ühistranspordi sujuva liikluse tagamine ning paljud muud küsimused.

Все вопросы, которые можно разрешить на уровне волости или города, решает в соответствии с законом местное самоуправление. Круг полномочий местного самоуправления устанавливался с расчётом, чтобы решения принимались на уровне, по возможности близком к людям. Местное самоуправление знает лучше всего, какое решение будет лучшим для того или другого региона, учитывая местные обстоятельства и предпочтения населения. Так именно местное самоуправление занимается общим и детальным планированием города или волости, утверждает постановления о строительстве и дает разрешения на строительство. К вопросам местной жизни относятся также организация школьного образования и социальной опеки, поддержание порядка и организация удобного графика движения общественного транспорта и многие другие вопросы.

Eesti valdades ja linnades on enamasti nii palju elanikke, et küsimuste otsustamine rahvakoosolekul ei oleks võimalik. Väiksemas vallas on hääleõiguslikke elanikke 50 ringis, kuid keskmises omavalitsuses on paar tuhat elanikku. Sellepärast valitakse põhiseaduse järgi kohalike elanike esindusorgan - volikogu. Volikogu valitakse alates 2005. aasta sügisest neljaks aastaks. Kui Riigikogu valimised on iga nelja aasta järel märtsi esimesel pühapäeval, siis valla- või lin-navolikogu valimised on iga nelja aasta järel oktoobri kolmandal pühapäeval.

В волостях и городах Эстонии обычно живёт так много людей, что принятие решений на народных собраниях оказалось бы невозможным. В волости небольшого размера правом голоса обладают около 50 жителей, однако местное самоуправление средних размеров обычно состоит примерно из двух тысяч жителей. Поэтому конституция предписывает избирать из числа местных жителей представительный орган - собрание. С осени 2005 года собрания будут избираться на четыре года. Если выборы в Рийгикогу проводятся раз в четыре года в первое воскресенье марта, то выборы в волостные и городские собрания проходят раз в четыре года в третье воскресенье октября.

Volikogu valimistel kehtivad samad põhimõtted mis Riigikogu valimistel.

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18- aastaseks. Erandiks on see, et hääletamisest võivad osa võtta ka mitte Eesti Vabariigi kodanikud. Kõik vähemalt 18-aastased teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on hääleõiguslikud. Hääleõiguse saavad need elanikud, kes elavad Eestis alalise elamisloa alusel ning seaduslikult on viimased viis aastat selles vallas või linnas elanud.

На выборах в Рийгикогу и в собрания местных самоуправлений действуют одни и те же

принципы. Правом голоса обладают граждане Эстонии, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Отличие состоит в том, что в голосовании могут принимать участие также и люди, не являющиеся гражданами Эстонской Республики. Все лица, достигшие, по крайней мере, 18 лет, граждане других государств и лица без гражданства обладают правом голоса. Право голоса получают жители местного самоуправления, которые проживают в Эстонии на основании постоянного вида на жительство и прожили в этом городе или волости на законном основании последние пять лет.

Valida saab vaid selles vallas või linnas, kus asub valija püsiv elukoht. Elaniku püsiv elukoht on koos isikuandmetega kantud Eesti rahvastikuregistrisse.

Volikokku saavad kandideerida ainult hääleõiguslikud Eesti kodanikud, kelle elukoht on selles vallas või linnas, kus nad soovivad kandideerida.

Kohaliku omavalitsuse volikogu erineb Riigikogust selle poolest, et ei oma üldise õigusloova õigusakti väljaandmise õigust. See tähendab, et

vaid Riigikogu võib välja anda seadusi. Kohaliku omavalitsuse õigusaktid peavad lähtuma seadustest ning kehtivad vaid selle omavalitsuse piires. Valla ja linna õigusaktide kooskõla Eesti Vabariigi seaduste ja teiste õigusaktidega kontrollib esimeses järjekorras maavanem. Kuid riik ei tohi samas sekkuda kohaliku omavalitsuse tegevusse, näiteks ei tohi Riigikogu või Vabariigi Valitsus asjaosaliste arvamust ära kuulamata muuta omavalitsuse piire või teda teise omavalitsusega liita. Kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandi eraldi tegutsemine lähtub vertikaalsest võimude lahususest.

Выбирать можно лишь в волости или городе по постоянному месту жительства.

Постоянное место жительства человека и его личные данные занесены в регистр населения.

Баллотироваться в собрания местных са-моуправлений могут только граждане Эстонии, обладающие правом голоса, и место жительства которых находится в той волости или в том городе, где они баллотируются.

Собрание местного самоуправления отличается от Рийгикогу тем, что не обладает правом издавать правоустанавливающие правовые акты общего характера. Это означает, что только Рийгикогу может издавать законы. Правовые акты местных самоуправлений должны исходить из существующих законов и действовать только в пределах местного самоуправления. Соответствие правовых актов волостного и городского значения законам Эстонской Республики и другим правовым актам контролирует, в первую очередь, уездный ста¬рейшина. Вместе с тем, государство не может вмешиваться в деятельность местного самоуправления, например, Рийгикогу или Правительство Республики не могут менять границы местного самоуправления, или сливать его с другим самоуправлением, не учитывая мнения заинтересованных сторон. Отдельное функ-ционирование уровней власти местного самоуправления и государства основывается на вертикальном разделении властей.

Kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitab ametisse vallavanema või linnapea ning valla- või linnavalitsuse. Valla- või linnavalitsus on täitevorgan, kes viib ellu volikogu poolt vastu võetud õigusakte ja juhib valla- või linnavalitsuse tööd.

Собрание местного самоуправления утверждает в должности волостного старейшину или мэра города, а также волостную или городскую управу. Волостная или городская управа является органом исполнительной власти, который претворяет в жизнь принятые собранием местного самоуправления правовые акты и руководит работой волостной или городской управы.

Linnal või vallal on oma eelarve.

Oma ülesannete täitmist finantseeritakse riigieelarvest eraldatud vahendite, osaliselt üksikisiku tulumaksu, maamaksu ja kohalike maksude ar¬velt. Kohaliku omavalitsuse voli-kogul on õigus kehtestada koha¬likke makse, mille osakaal kohaliku omavalitsuse eelarves on aga väike nende kehtestamise ebapopulaarsuse ja kuluka kogumise tõttu. Volikogu poolt kehtestatavate kohalike maksude nimekiri on seaduses ette antud.

У города или волости есть свой бюджет.

Выполнение своих задач местное самоуправление финансирует из средств, выделяемых госбюджетом, а частично и за счет подоходного налога, налога на землю и за счёт местных налогов. У собрания местного самоуправления есть право устанавливать местные налоги, доля которых в бюджете местных само-управлений мала из-за непопулярности такой меры и больших затрат, необходимых для организации сбора местных налогов. Перечень местных налогов, которые может установить собрание местного самоуправления, предусмотрен законом.