Kõikidele IAB akrediteeeritud keskustele (tõlge inglise keelest)

 

Austatud kolleegid,

IAB kvalifikatsioonid – rohkem kui harilikud, nad on erakordsed

Arvasin, et Teile võiks olla kasulik, kui esitan Teile kirja vormis ülevaate sellest, mis teeb IAB kvalifikatsioonid  nii erilisteks.

IAB liikmetel ja IAB kvalifikatsiooni omandanutel on mitmeid eeliseid ning allpool on toodud loetelu kõige olulisematest:

-          IAB kvalifikatsoonide süsteemi ei ole kujundanud üksnes akadeemiliste ringkondade esindajad, vaid ka praktikutest arvestusala  eksperdid, erialaliitude ning Rahvusvahelise Raamatupidajate Assotsiatsiooni (IAB) liikmed.

-          IAB on Suurbritannia tunnustatud kutsekvalifikatsioone omistav organisatsioon, mida juhib ja reguleerib Ofqual*(kvalifikatsioonide ja eksamite regulaator). Ofqual on akrediteerinud IAB kvalifikatsioonid. Oluline on teada, et IAB on ainus raamatupidajate kutseorganisatsioon, millel on Suurbritannias akrediteeritud kutsekvalifikatsioone. Saamaks kinnitust IAB kutsekvalifikatsioonide akrediteeritud staatust, palun vaadake aadressi

-          http://www.accreditedqualifications.org.uk/awarding-body/qualifications/International+Association+of+Book-Keepers+qualifications.seo.aspx

-          IAB on samuti Suurbritannia Rahapesu Regulatsiooni 2007 alusel (kehtestatud Suurbritannia parlamendi poolt) määratud ametlikuks järelvalveorganisatsiooniks

-          Paljud IAB raames sooritatud eksamid võivad viia kutsekvalifikatsiooni  omistamiseni või kutseorganisatsiooni liikme staatuseni.  IAB kvalifikatsioonid ei võimalda tulevikus saavutada üksnes IAB registreeritud raamatupidaja staatust , vaid nad on aktsepteeritud ka järgnevate  Suurbritannia kutseorganisatsioonide poolt:

-          Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Chartered Institute of Public Finance Accountants (CIPFA)

Institute of Financial Accountants (IFA)

Association of Accounting Technicians (AAT)

Institute of Payroll Professionals (IPP)

-          „IAB on üks mitmetest võimalikest teedest, mis viivad raamatupidaja elukutseni ja Inglismaa ning Wales’i  Raamatupidajate Instituut (Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) soovitab kõikidele, kes on seeläbi saavutanud kvalifikatsiooni ja kogemusi, kaaluda oma õpingute jätkamist ACCA  suunal“.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 2008

-          Kirja lisas on toodud nimekiri kutseorganisatsioonidest, mis tunnustavad IAB eksameid ning vastavaid tingimusi.

-          IAB kvalifikatsioone tunnustatakse Suurbritannia ülikoolide poolt sisseastumistingimusena. Northamptoni Ülikool on kinnitanud, et ta aktsepteerib oma raamatupidamise- ja finantvaldkonna bakalauresuseprogrammis (BA (Hons) Accounting and Finance) neid tudengeid,  kes on sooritanud mõlemad  alltoodud IAB kvalifikatsioonieksamid:IAB tase 3 – diplom raamatupidamises ja IAB tase 3 – diplom juhtimis- ja kuluarvestuses.

-          Boltoni Ülikool on samuti  kinnitanud, et ta aktsepteerib oma raamatupidamise- ja finantsvaldkonna I õppeaasta programmis BA (Hons) Accounting and Finance) IAB kvalifikatsioone. Kandidaadid peavad olema edukalt sooritanud 3 diplomieksamit tasemel 3:  juhtimis- ja kuluarvestuse, raamatupidamise ja äriõiguse programmides. Boltoni Ülikool võimaldab samuti vabastuse oma vastavatest õppeainetest moodulites ACC106 ja ACC107  nendele üliõpilaskandidaatidele, kes on edukalt sooritanud IAB 4. taseme diplomieksamid programmides „Finantsinformatsioon juhtidele“ ja „Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid“ (lisaks kolmele 3. taseme eksamile). Need  vabastused annavad tunnistust IAB programmide ja eksamite vastavusest ülikoolide majandusarvestuse alastele õppekavadele. Lisaks nõutakse nendelt üliõpilaskandidaatidelt, kelle emakeel ei ole inglise keel, tõendit inglise keele suulise ja kirjakeele valdamise kohta (enamasti kasutatakse IELTS testi taset 6 kõikides eksamivaldkondades).

-          Üldiselt peetakse IAB 3. taseme eksameid võrreldavaks Suurbritannia ülikoolide tasemega English Advanced („A“). Suurbritannia ülikoolide vastuvõtukomisjonid võivad aktsepteerida IAB taseme kvalifikatsioone, kuid enamasti eeldatakse ka kodumaal saavutatud 3. taseme kvalifikatsiooni olemasolu.

-          IAB kvalifikatsioone tunnustab ka Suurbritannia Immigratsioonisüsteem, kes kontrollib immigrantide haridustaset punktisüsteemi alusel. Selle kirja kirjutamise ajal saime kinnituse Suurbritannia Piiri- ja Immigratsiooniagentuurilt (UK Border and Immigration Agency), et IAB 3. taseme  diplomid ja tunnistused raamatupidamises annavad 5 punkti immigratsiooni/viisataotlussüsteemis. Vastav info on paigutatud ka agentuuri koduleheküljele.

-          IAB õppureid on rohkem kui 60 riigis, seega on ta tõeliselt rahvusvaheline organisatsioon, mis on esindatud ja areneb kõigis maailmajagudes. IAB kvalifikatsioonid ja diplomid on rahvusvaheliseks kvaliteeditunnuseks nii haridusasutustes kui ettevõtetes, kus hinnatakse ja/või nõutakse IAB tasemeeksamite sooritamist.

-          IAB on  teenäitajaks rahvusvaheliste kutsestandardite  väljatöötamisel raamatupidajatele ning teistele finantsvaldkonna spetsialistidele ning sellealaste kvalifikatsioonide arv kasvab. IAB suurendab ka oma ärialaste ning finantsvaldkonna programmide valikut juhtidele ning teistele mittefinantsistidele.

-          IAB kvalifikatsioonid on kujundatud nii, et nad toetavad pidevat ja paindlikku õppeprotsessi, mis on väga oluline kaasaegses ärikeskkonnas. IAB  õppekeskused võivad organiseerida erinevaid kombineeritud programme, et õppurid saaksid endale sobivas tempos arendada oma oskusi ning omandada uusi teadmisi, kusjuures eksamite korraldamine ja tulemuste hindamine toimub IAB keskuses ja meetoditega.

Tahaksin loota, et eeltoodu aitas Teil veenduda IAB eelistes ning oli piisavaks põhjenduseks kursustel osalemiseks Teie poolt valitud IAB keskuses, et omandada IAB kvalifikatsioone ning tulevikus saada IAB liikmeks.

Parimate soovidega,

Malcolm Trotter

IAB tegevjuht

 

 

 

 

 

 


Aktseptid ja vabastused ekmitest erinevates Suurbritannia ja Iirimaa kutseorganisatsioonides nendele õppuritele, kes on saanud IAB kvalifikatsioonid aastatel 2008-2011

IAB kvalifikatsioonid

ACCA – CAT kava

ACCA professionaalne kava

CIMA profes-sionaalne kava

CIPFA professionaalne kava

ICAEW professionaalne kava

IFA professionaalne kava

IATI (Iirimaa Raamatupidamise Instituut)

Tase 2 Tunnistus raamatupidamises

Vabastus ainetööst T1

 

 

 

 

 

 

Tase 3 Tunnistus juhtimis- ja kuluarvestuses

Vabastus aine-töödest T2 ja T4

PER registreerimine

 

CIPFA juhtimis-arvestus

 

Juhtimis-arvestuse alused

 

Tase 3 Diplom äriõiguses

 

 

 

 

 

Äriõigus raamatu-pidajatele

 

Tase 3 Diplom raamatupidamises

Vabastus aine-töödest T1 ja T3

PER registreerimine

 

CIPFA finants-raamatupida-mine

*professionaalne tase raamatu-pidamise tasemetöö

Finantsraama-tupidamise alused

Finantsraamatu-pidamine 1

Tase 4 Diplom ettevõtete ja eraisikute maksunduses

Vabastus ainetööst T9

PER registreerimine

 

 

 

Eraisikute ja ettevõteete maksundus

 

Tase 4 Diplom rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites

Vabastus ainetöödest T1, T3 ja T6

Vabastus ainetööst F3

C2 Finantsraama-tupidamise alused

 

*professionaalne tase raamatupidamise ainetöö

 

 

*nõutavad on mõlemad kvalifikatsioonid