Sky Laser Online
Firmast  ·  Avaleht  ·  ritused  ·  IAB  ·  Lingid  ·  Kontakt  ·  ppekorraldus  

Eesti keeles   Vene keeles
 Leht pealeheks
 Lisa lemmikutesse (favorites)
 
  IAB
  IAB
· Mis on IAB?
· ppimine IAB programmi järgi
· IAB koduleht
· IAB Venemaal
  IAS-IFRS
· Standartide loetelu vene keeles
· Standardid IAS inglise keeles
· IAS-IFRS standardid eesti keeles
IE 6.0 - Soovitav version Internet Explorer

Sky Laser Advertising Group Kursused

ETTEVÕTE SKY LASER ADVERTISING GROUP OÜ, MIS ON ESINDATUD RAAMATUPIDAJATE KUTSEKOMISJONIS ALATES 2007. AASTAST, KORRALDAB 80-TUNNISE TÄIENDUSKURSUSE RAAMATUPIDAMISE VALDKONNAS. KURSUS ON MÕELDUD TEGEVRAAMATUPIDAJATELE, KES SOOVIVAD OMA ERIALAST KVALIFIKATSIOONI TÕSTA NING ON HUVITATUD KUTSEEKSAMI RAAMATUPIDAJA TASE 6 (VANEMRAAMATUPIDAJA) SOORITAMISEST

    Programmi koostamisel on lähtutud raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja 6 (vanemraamatupidaja) kehtestatud nõuetest.
    Täiendkoolituse eesmärgiks on oma teadmiste ja oskuste täiendamine kaasaegse finants- ja juhtimisarvestuse ning maksunduse valdkonnas. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

    Kursuse kestus: 80 akadeemilist tundi.
    Õpiväljundid: Koolituse lõpetamisel õppija on pädev finantsraamatupidamise, maksuarvestuse, juhtimisarvestuse ja finantsanalüüsi osas vastavalt kutsestandardis Vanemraamatupidaja, tase 6 kehtestatud nõuetele.


    Kursuse programm:


Jagu I. Finantsraamatupidamine     32 tundi
Raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid
Raamatupidaja kutse-eetika
Majandusaasta aruanne, selle struktuur ja sisu
Majandusaasta aruande taksonoomia, elektrooniline majandusaasta aruanne
Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded
Juhtkonnapoolsed raamatupidamislikud hinnangud
Raha ajaväärtuse kontseptsioon
Käibevara liigid: arvestus, hinnang
Põhivara liigid: arvestus, hinnang
Lühiajaliste kohustiste arvestus, Pikaajaliste kohustiste arvestus
Rendiarvestus
Omakapitali arvestus aktsiaseltsis ja osaühingus
Tulu kajastamine
Personali- ja töötasu arvestus
Rahavoogude aruanne
Audiitortegevuse regulatsioon Eesti Vabariigis: Sise- ja välisauditi alused

    Loengute graafik:
Veebruar 8, 15
Märts 1, 8, 15

    Lektor: TTÜ Majandusteaduskonna lektor, vandeaudiitor pr. Ester Vahtre.

    Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 17 A, (2. korrus).

    Algus: 8. veebruar 2019. a., 10.00-17.15.


Jagu II. Maksuarvestus     16 tundi
Eesti Vabariigi maksusüsteem: Maksukorralduse seadus ja teised seadused ja määrused
Otsesed ja kaudsed maksud, omandimaksud, Sotsiaalmaks, Töötuskindlustusmakse
Pensionisüsteem, sellega seotud maksud
Üksikisiku maksustamine ja ettevõtte tulumaks
Käibemaks, selle arvestus ja deklareerimine
Maksude arvestus ja deklareerimine

    Loengute graafik:
Märts 21
Aprill 5

    Lektor: TTÜ Majandusteaduskonna lektor, vandeaudiitor pr. Ester Vahtre.

    Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 17 A, (2. korrus).


Jagu III. Juhtimisarvestus ja finantsanalüüs     32 tundi
Kulude liigitamine
Kuluarvestussüsteemi loomine ettevõttes
Kulud-maht-kasum analüüs
Täis- ja osakuluarvestus
Tellimusjärgne ja protsessiarvestus
Standardkuluarvestus
Tegevuspõhine kuluarvestus
Vastutuspõhine arvestussüsteem
Eelarvestamise alused
Investeeringute eelarvestus
Koondeelarve koostamine
Enamkasutatavad finantsanalüüsi metoodikad ja võtted
Absoluut- ja suhtarvud, keskmised, juurdekasvutempod
Likviidsusanalüüs
Puhaskäibekapital ja selle analüüs
Kapitali struktuuri analüüs
Tasuvuse ja rentaabluse analüüs
Kapitali hind
Rahavoogude aruandel põhinevate finantsnäitajate analüüs

    Loengute graafik:
Aprill 12, 17
Mai 3, 8

    Lektor: TTÜ Majandusteaduskonna lektor, vandeaudiitor pr. Ester Vahtre.

    Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 17 A, (2. korrus).


    Hindamine ja koolituse lõpetamise tingimused: Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% ulatuses auditoorses töös, esitama kõik nõutavad iseseisvalt tehtud tööd ning sooritama testid abimaterjale kasutades.

    Väljastavad dokumendid: TUNNISTUS, kui koolituse lõpetamise tingimused on täidetud või TÄEND, kui õpitulemused on saavutatud osaliselt.

    Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivas ruumis, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.


    Kursuse maksumus: 1350 eurot + käibemaks; Enne 24.01.2019. tasumisel soodushind 1190 eurot + käibemaks. Hinna sees on loengud, kõik vajalikud õppematerjalid, kohvipausid, lõunasöök. Teise kuulaja eest sama ettevõttest – 10% allahindlust.    NB! SKY LASER ADVERTISING GROUP on Eesti Töötukassa ametlik koostööpartner.

Registreerimine ja täpsem info telefonil: 528 1293 (Margarita Aleksejeva) või e-posti teel info@skylaser.ee, margarita@eek.ee.


  ritused
· ppekorraldus
· Seminarid
· Kursused
  Kontakt
· Kontakt andmed
  Muu
· Raamatute tellimine
· Lingid
  Meie vljaanded

  Meie E-kogumikud


Copyright 2002@Sky Laser Advertising Group